Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cynhadledd Busnes Bwysig yn Dychwelyd i Orllewin Cymru


09.06.2015

Dave Coplin, Prif Swyddog Gweledigaeth a Microsoft UKDychwelodd y gynhadledd busnes lwyddiannus dros ben, Goleuo’r Gorllewin, i Gaerfyrddin y mis hwn gan anelu at ddathlu llwyddiannau’r rhanbarth a chanolbwyntio ar ffyrdd y gall gorllewin Cymru wella ei berfformiad economaidd.

Thema digwyddiad eleni oedd “Dyfodol Disglair” a chafodd cynadleddwyr wybod rhagor am dueddiadau a chyfleoedd y dyfodol i’w busnesau gan ddysgu rhagor am fentrau, sydd wedi dechrau ar hyn o bryd yn y rhanbarth, i gynyddu llewyrch economaidd.

Roedd rhestr siaradwyr y digwyddiad, a lywyddir gan y ddarlledwraig Sara Edwards, yn un hynod. Yn eu plith mae:

Dave Coplin, Y Prif Swyddog Gweledigaethu Microsoft UK

Arweinydd meddyliau cydnabyddedig ynghylch rôl technoleg yn ein bywydau personol a phroffesiynol yw Dave Coplin. Mae wedi gweithio ar draws ystod eang o ddiwydiannau a chwsmeriaid gan ddarparu cyngor ac arweiniad strategol ynghylch croestoriad cymdeithas fodern a thechnoleg oddi mewn ac oddi allan i fyd gwaith. Bydd ei gyflwyniad yn y gynhadledd yn alwad i ddefnyddio yn hytrach na chondemnio’r dilyw digidol, i ddathlu'r potensial a gynigia technoleg i ni ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Andy McCann, Hyfforddwr Perfformiad Blaenllaw

Mae Andy McCann yn hyfforddwr perfformiad o fri ac yn fentor, sy’n weithio gyda rhai o’r unigolion uchaf eu proffil ym myd busnes, gwleidyddiaeth, adloniant a chwaraeon.Mae ei gleientiaid diweddar yn cynnwys capten tîm rygbi Cymru, Sam Warburton, a’r cyn-ymgynghorydd gwleidyddol, Alistair Campbell.Trwy gyfuno’i arbenigedd ym maes gwytnwch meddwl, cymhelliant a hunan ddatblygu, bydd Andy’n dangos i gynadleddwyr sut mae rhai o’r unigolion mwyaf llwyddiannus yn cyrraedd y brig.

Rebecca Jones, Siaradwr Ysgogi

Cynhaliodd Rebecca Jones o Red Shoe Biz, sesiwn ryngweithiol a oedd yn anelu at greu cysylltiadau rhwng cynadleddwyr gyda golwg ar gydweithredu yn y dyfodol. Mae Rebecca wedi gweithio gyda llu o sefydliadau i’w hannog i ddatblygu diwylliant mwy mentrus, gan ddangos y modd y gall timau fod yn fwy o ran o lwyddiant hirdymor eu sefydliad.

Yn ystod y diwrnod, roedd cyfle i  gynadleddwyr i fynd i weithdai ar ystod o bynciau a bydd nifer o sesiynau rhwydweithio.

Meddai Cadeirydd consortiwm Goleuo’r Gorllewin, Nigel T Packer:“Mae’r cyd-destun economaidd i gymuned busnesau gorllewin Cymru yn newid gyda nifer o fentrau cyffrous newydd yn ymddangos.Mae’r gynhadledd hon yn symbylu cynrychiolwyr o’r sectorau preifat, cyhoeddus a di-elw o bob cwr o’r rhanbarth, gan ddod â nhw at ei gilydd am ddiwrnod o ysbrydoliaeth, dysgu a rhyngweithio.

“Eleni rydym wedi trefnu rhaglen a fydd yn herio’r cynadleddwyr i fynd gam ymhellach, i ddod o hyd i ddulliau arloesol o weithio a nodi cyfleoedd newydd i’w busnesau fynd yn fwy cystadleuol er mwyn tyfu a ffynnu.

“Mae’r adborth dros y ddwy flynedd diwethaf yn dangos yn glir fod ein cynadleddwyr ni yn mynd o’r digwyddiad Goleuo wedi’u hysbrydoli, â gwell cysylltiadau, yn fwy gwybodus ac yn canolbwyntio’n fwy ar y dyfodol.”

Yn ystod y digwyddiad, darparodd Yr Athro Medwin Hughes diweddariad ar brif brosiectau’r Brifysgol yn cynnwys Ardal Arloesi Glannau Abertawe a datblygiad pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin.

Meddai Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Medwin Hughes:“Mae creu Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi pwysleisio'r angen i’n rhanbarth ni glosio at ei gilydd er mwyn gwneud yn fawr o’i botensial.Bydd gwell cysylltedd a gweithio cydweithredol yn caniatáu i ni wella’r golygon i’n cymunedau, busnesau a’r economi.

“Mae Goleuo’r Gorllewin yn cynnig y platfform perffaith i hwyluso hyn ac mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o gael bod yn rhan o'r digwyddiad.”

Dyma rai o gefnogwyr Goleuo’r Gorllewin:Ffederasiwn Busnesau Bach – Bae Abertawe, CMI Cymru, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 01792 483695 / 07872 423788neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.