Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cynlluniau ar droed i greu campws prifysgol newydd ar SA1 Glannau Abertawe


20.01.2014

Mae cynlluniau ar droed i greu campws newydd bywiog gwerth miliynau o bunnoedd yn Abertawe yn dilyn cytundeb gan Lywodraeth Cymru i werthu chwe llain datblygu sylweddol ar SA1 Glannau Abertawe i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), gynt Prifysgol Fetropolitan Abertawe.

SA1 Swansea

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart sydd hefyd wedi cytuno y caiff y Brifysgol gynnig prynu naw llain datblygu ychwanegol ar S41, cyfanswm o 11.34 o erwau.

Mae’r sefydliad cyfunol newydd wedi ystyried nifer o opsiynau i atgyfnerthu ei ystâd yn Abertawe ac mae angen campws canolog pwrpasol o fewn y ddinas.

Gan ei bod yn agos at ganol y ddinas, penderfynodd PCYDDS mai datblygiad SA1 fyddai’r lleoliad delfrydol ar gyfer datblygu campws newydd a fydd yn darparu cyfleusterau addysg ac ymchwil modern yn ogystal â chyfleoedd hamdden i’r myfyrwyr.

Cred y Brifysgol y byddai’r lleoliad canolog yn ei galluogi hefyd i weithio’n agosach â busnesau a datblygu cysylltiadau â’r sector preifat drwy amryw o gynlluniau, o ymchwil gymwysedig i noddi mentrau busnes deilliedig.

Dywedodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart:

“Y weledigaeth ar gyfer SA1 Glannau Abertawe oedd datblygu ardal newydd ddeinamig – cymuned go iawn gydag ystod o wasanaethau a chyfleusterau lleol a lle ble mae pobl yn byw ac yn gweithio.

“Bydd y cynlluniau ar gyfer y campws newydd yn cyfrannu at natur defnydd cymysg cyffredinol y cynllun adfywio pwysig hwn a dylai ddod â bywiogrwydd i’r datblygiad cyfan. Bydd yn rhoi cyfle i’r Brifysgol ddatblygu cyfleusterau addysgu modern a gynlluniwyd yn arbennig i’r myfyrwyr a’r staff ac yn ei galluogi i ddatblygu cysylltiadau agosach â busnesau lleol er budd yr economi.”

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ei chefnogaeth wrth alluogi’r Brifysgol i wireddu’i breuddwyd ar gyfer campus dinesig newydd sy’n uno ac yn dathlu’r gwaith rhagorol a ddatblygwyd dros y blynyddoedd ar ein campysau Metropolitan Abertawe. Bydd y prif leoliad hwn ar y glannau ac yng nghanol y ddinas yn trawsnewid profiad addysgol ein myfyrwyr a’n staff.  Fe fydd yn caniatáu i PCYDDS Abertawe ddarparu profiad dinesig bywiog sy’n cysylltu ysgolheictod gydag arloesedd, mentergarwch, busnes a’r gymuned.

“Mae profiad ein myfyrwyr yn ganolog i’n cynlluniau.  Byddwn yn datblygu canolfannau arloesedd mewn gwahanol ddisgyblaethau gan ddod ag arbenigedd a chreadigwydd ein staff ynghyd.  Dyma ymrwymiad y Brifysgol i drawsnewid addysg a thrwy hynny wneud cyfraniad cadarnhaol i Ddinas-Ranbarth Bae Abertawe.  Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda Dinas a Sir Abertawe, ynghyd â’n staff a’n myfyrwyr i ddatblygu’r weledigaeth fel y gallwn wneud cyfraniad cadarnhaol i Abertawe, y rhanbarth a Chymru.”

Mae gwerthu’r tir yn amodol ar i’r Brifysgol gael caniatâd cynllunio i greu datblygiad oddeutu 800,000 - 1,000,000 milltir sgwâr a fydd yn cynnwys cyfleusterau addysgol a defnydd ategol.

Mae’r chwe safle gwreiddiol sydd i’w gwerthu yn gorchuddio tua 8.54 o erwau ac mae Llywodraeth Cymru’n cadw tua wyth erw o dir ar gyfer datblygiadau masnachol/swyddfeydd yn y dyfodol yn ogystal â 2.5 erw o dir dethol sy’n wynebu Afon Tawe gyda golygfeydd o’r marina a glustnodwyd ar gyfer naill ai datblygiad preswyl neu dai bwyta, caffis neu fariau.

Bydd pob datblygiad yn gorfod cydymffurfio ag uwchgynllun y cytunwyd arno ynghyd â brîff dylunio i bob safle i sicrhau ei fod yn integreiddio â’r datblygiad cyffredinol ac yn cyd-fynd â fframwaith datblygu presennol SA1.

Cafodd Llywodraeth Cymru ei chynghori yn y gweithrediad masnachol gan ymgynghorwyr eiddo DTZ. Dywedodd uwch cyfarwyddwr DTZ yn Ne Cymru, Rhys James:

“Bydd SA1 yn lleoliad gwych ar gyfer campws newydd Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe mewn amgylchedd aml ddefnydd, unigryw ar glan y dŵr. Rydym yn cael diddordeb cryf iawn yn SA1 ac rydym yn disgwyl cyhoeddi nifer o brosiectau newydd dros y misoedd nesaf.”