Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cynllunydd Gwisgoedd sydd wedi gweithio yn Hollywood yn ymweld â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


26.11.2014

Mae Dorothy Baca, cynllunydd gwisgoedd enwog sydd bellach yn Athro Dylunio Gwisgoedd Theatr ym Mhrifysgol New Mexico, newydd ddychwelyd i'r Unol Daleithiau ar ôl pum wythnos fel darlithydd gwadd ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yng Nghaerfyrddin.

Yn gynllunydd nodedig a phrofiadol o wisgoedd teledu a ffilm, mae gwaith Dorothy Baca yn amrywio o gyfresi teledu poblogaidd fel Dr Quinn Medicine Woman a Murder She Wrote, i ffilmiau enwog, gan gynnwys Batman and Robin a What Women Want.

Mae ei chredydau llwyfan yn cynnwys y gwisgoedd ar gyfer un o gymeriadau mwyaf poblogaidd Bette Middler, sef Delores DeLago, y fôr-forwyn sy'n teithio mewn cadair olwyn, a gynlluniwyd ar gyfer y daith Divine Madness - sioe wnaeth hi gynllunio ar y cyd â David Baca.

Gyda phum mlynedd ar hugain o brofiad yn y diwydiant, dychwelodd Dorothy Baca i Brifysgol New Mexico - y Brifysgol a mynychodd flynyddoedd ynghynt - i ymgymryd â swydd fel Cyd-bennaeth Dylunio ar gyfer y rhaglen Perfformio.

Fe ddaeth ymweliad Dorothy Baca â Chaerfyrddin yn sgil perthynas sydd wedi datblygu rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant â Phrifysgol New Mexico dros y pum mlynedd diwethaf.  Mae eisoes gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant berthynas cynhyrchiol gyda Phrifysgol New Mexico, diolch i brosiect cyfnewid myfyrwyr llwyddiannus ond Dorothy yw'r aelod cyntaf o staff i dreulio amser yn dysgu myfyrwyr yng Nghaerfyrddin.

"Mae Myfyrwyr Theatr PCYDDS wedi treulio tymor yn Albuquerque, New Mexico, yn ein Hadran Theatr a Dawns. Rydym hefyd wedi danfon tri myfyriwr i Gaerfyrddin am un tymor. Gan fod gennym berthynas rhwng y ddau sefydliad, rydym wedi bod yn trafod cyfnewid o ran y gyfadran,  a fi yw'r cyntaf,  i ddod yma," meddai Dorothy Baca.

"Ers cyrraedd, rwyf wedi darlithio mewn nifer o ddosbarthiadau dylunio / technoleg i'r flwyddyn gyntaf a’r ail. Rwyf hefyd wedi mentora myfyriwr dylunio gwisgoedd y drydedd flwyddyn tra’u bod yn gweithio ar y cynhyrchiad teithiol o Medea. Bu Alice Freeman, y darlithydd gwisgoedd yng Nghaerfyrddin, o gymorth arbennig i mi drwy fy helpu i setlo mewn i fywyd yng Nghaerfyrddin a gyda’r darlithoedd yn y Brifysgol. Mae holl staff yr Ysgol Berfformio wedi bod yn hael ac yn groesawgar," atega.

Yn ystod ei chyfnod gyda PCYDDS yng Nghaerfyrddin, bu Dorothy’n dysgu dosbarth dylunio colur dros bedwar diwrnod i fyfyrwyr yr ail flwyddyn, ac roeddynt yn amlwg wedi creu argraff arni - er nad oedd ganddynt unrhyw brofiad blaenorol.

"Roedd y myfyrwyr yn y dosbarth colur yn rhagorol," meddai. "Oherwydd roedd ganddynt rywfaint o gefndir celf, roedd y broses ddylunio colur yn hawdd iddynt ddeall a gweithredu. Roeddent yn awyddus a thalentog. Roedd yn bleser i weld pa mor gyflym wnaethant ddysgu ac i weld safon uchel o greadigrwydd eu gwaith. "

Mae’n amlwg bod Dorothy Baca wedi mwynhau ei hamser gyda PCYDDS ac mae’n sicr yn gwerthfawrogi brwdfrydedd y darlithwyr a'r myfyrwyr yng Nghaerfyrddin.

"Mae pob un o'r darlithoedd rwyf wedi  cyflwyno wedi bod yn gadarnhaol," parha Dorothy.

"Mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn egnïol tu hwnt ac mae eisoes deinamig diddorol wedi datblygu rhyngddynt.  Mae fy narlithoedd a’m harddangosiadau wedi bod yn bleser mawr gyda'r blynyddoedd cyntaf.

"Mae hwn wedi bod yn brofiad anhygoel. Mae'r Brifysgol a'r dref wedi bod yn groesawgar ac yn gefnogol iawn. Rwy'n sicr yn teimlo fy mod dod i adnabod a deall mwy am ddiwylliant Cymru."

Mae Dorothy bellach wedi dychwelyd i Brifysgol New Mexico ond oherwydd y berthynas barhaus rhwng y ddwy Brifysgol ac o ganlyniad i werth y prosiect yn nhermau profiadau a syniadau, y gobaith yw y bydd hyd yn oed mwy o staff a myfyrwyr yn cael y cyfle elwa o’r berthynas yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect cyfnewid yma neu am unrhyw fanylion pellach am weithgaredd y Swyddfa Ryngwladol yng Ngogledd America, cysylltwch â Kath Griffiths drwy e-bostio k.griffiths@tsd.uwtsd.ac.uk.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

 Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476