Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cynnydd uchaf yng Nghymru yn lefel bodlonrwydd myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


12.08.2014

Roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ymhlith y prifysgolion a welodd y cynnydd uchaf yng Nghymru yn lefel bodlonrwydd myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr a gyhoeddwyd heddiw. 

Hetiau

Roedd y canlyniadau, a welodd PCYDDS yn dringo o 76% llynedd i 81% eleni, yn cynnwys adborth gan fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan a Llundain ynghyd â myfyrwyr yn astudio mewn colegau addysg bellach partner a dyma oedd y set cyntaf o ganlyniadau ar y cyd i’r Brifysgol ar ei newydd wedd.

Mae’r arolwg blynyddol yn gofyn i fyfyrwyr raddio eu profiadau ac mae’n cynnwys cwestiynau ar bynciau megis ansawdd y dysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefnu a rheoli ynghyd ag adnoddau dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr ynghyd â’r cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol.

"Rydym yn falch iawn o weld cynnydd o 5% mewn boddhad cyffredinol" meddai'r Athro Ian Wells, Dirprwy-Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr. "Dyma'r tro cyntaf i fyfyrwyr ar draws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gymryd rhan yn yr arolwg yn dilyn yr uno y llynedd gyda Phrifysgol Fetropolitan Abertawe a Choleg Sir Gâr".

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi buddsoddi'n drwm yn y cyfleusterau ac adnoddau ar draws pob un o'n campysau ac mae'n galonogol gweld bod buddsoddiad o'r fath yn cael ei werthfawrogi gan ein myfyrwyr ac mae'n gwneud gwahaniaeth i'w profiad".

Mae’r buddsoddiad yn cynnwys y seilwaith TG, yn enwedig yn Abertawe, llety, mannau cymdeithasol i fyfyrwyr, amgylchedd y campysau yn ogystal â chyfathrebu cyffredinol gyda chorff myfyrwyr y Brifysgol.

"Rydym wedi gweithio'n agos iawn gyda Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod llais ein myfyrwyr yn ganolog i’n cynllunio" meddai'r Athro Wells. "Mae hyn wedi cynnwys cyflwyno llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr i roi adborth i'r Brifysgol drwy gynrychiolwyr cwrs yn ogystal â thrwy ddulliau ar-lein gan gynnwys VocalEyes, sef offeryn ymgysylltu a gwneud penderfyniadau sy'n galluogi myfyrwyr i gynnig a phleidleisio ar syniadau ar gyfer eu datblygu. Mae'r dulliau hyn wedi bod yn amhrisiadwy i ni gael gwybod yn union beth mae ein myfyrwyr yn ei eisiau a sut y bydd yn cyfoethogi eu profiad ".

Dywedodd Luke Jones, Llywydd Undeb y Myfyrwyr Grŵp PCYDDS, “Mae'n galonogol gweld newid cadarnhaol mewn nifer o feysydd o gymharu â chanlyniadau’r llynedd. Ar ôl bod drwy flwyddyn lle rydym wedi uno dau sefydliad, gallwn fod yn falch o ganlyniad yr ymchwil hon a'r modd yr ymatebodd ein myfyrwyr.  Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r Brifysgol yn y dyfodol, a bydd y canlyniadau hyn yn ein galluogi i ganolbwyntio ar y materion allweddol ar gyfer ein aelodau."

Ychwanegodd Melanie Jones, Uwch Swyddog Recriwtio yn PCYDDS "Wrth i ddiwrnod cyhoeddi canlyniadau Lefel A agosáu ddydd Iau, rydym yn dal i fedru cynnig cyfleoedd yn y Brifysgol yn Abertawe, Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan. Bydd ein staff wrth law i gynghori darpar fyfyrwyr o 8:00y bore i 8.00 yr hwyr, ddydd Iau a dydd Gwener yr wythnos hon a bydd Diwrnod Agored ar gyfer myfyrwyr sy'n gwneud cais trwy Glirio Ddydd Sadwrn 16 Awst ym mhob un o'r campysau".

Mae rhestr o leoedd ar gael yn www.uwtsd.ac.uk/clearing a gall darpar fyfyrwyr a garent drafod yr opsiynau gysylltu gyda’r tîm derbyniadau ar 0300 500 5054. 

Nodyn i'r Golygydd

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a sefydlwyd yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd y Brifysgol Fetropolitan Abertawe gyda'r Brifysgol.

Siarter Frenhinol y Brifysgol yn 1828 yw'r hynaf yng Nghymru, ac mae'n drydydd y tu ôl i Rydychen a Chaergrawnt yng Nghymru ac yn Lloegr. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 01267 676790
e.beynon@tsd.uwtsd.ac.uk