Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Cytundeb yn nodi ffordd newydd o weithio gyda Chyngor Dinas a Sir Abertawe


17.02.2015

Mae Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Chyngor Dinas a Sir Abertawe wedi arwyddo adduned i barhau i gydweithio er budd i’r Sir a'i chymunedau. 

Swansea Pledge

Mewn ffordd newydd o weithio o fewn y sector cyhoeddus, mae'r addewid yn cynnwys camau penodol sy'n gysylltiedig â meysydd sy’n faenoriaethau i’r ddau sefydliad.

Mae'r Brifysgol wedi llofnodi addewidion tebyg gyda chynghorau Sir eraill er mwyn gwneud y gorau o effaith y Brifysgol ar y rhanbarth.  Mae hefyd yn rhan o'i nod strategol o gydweithio â phartneriaid allweddol ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

"Mae adduned y Brifysgol i bob un o'r awdurdodau lleol y mae ei champysau wedi eu lleoli ynddynt yn dangos ffordd newydd o gydweithio er budd y rhanbarth," meddai’r Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd PCYDDS. "Rydym wedi ymrwymo i'r cymunedau hynny ac am sicrhau bod PCYDDS yn cyfrannu at eu lles drwy ddefnyddio ein hadnoddau a'n doniau i wasanaethu lles y cyhoedd".

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fenter, Datblygu ac Adfywio: "Mae Abertawe yn ganolbwynt academaidd. Mae gennym ddau sefydliad Addysg Uwch wedi’u lleoli yma, mae hyn yn allweddol i ddatblygu'r weledigaeth yr ydym i gyd yn rhannu ar gyfer Abertawe a Rhanbarth Dinas Bae Abertawe fel canolfan gwyddoniaeth, technoleg a chyfalaf creadigol.

"Rydym yn credu bydd y math hwn o economi sy'n seiliedig ar wybodaeth yn dod â buddsoddiadau a thalent, yn ogystal â meithrin doniau lleol ac yn cychwyn gyrfaoedd cenedlaethau'r dyfodol."

Parhaodd y Cynghorydd Francis-Davies: "Drwy lofnodi'r adduned hon mae’r Cyngor a'n partneriaid yn PCYDDS yn cytuno i weithio gyda'n gilydd i ddatblygu a gwella cyfleoedd ar gyfer ffyniant rhanbarthol a chynyddu cynhwysiant cymdeithasol a nodau addysgol o fewn ein cymunedau."

Mae’r nodau a'r camau gweithredu penodol o fewn yr adduned yn cyd-fynd ag Amcanion Strategol y Cyngor Sir a’r Brifysgol, ac mae'r ddau sefydliad yn gyfrifol ar y cyd am weithredu’r adduned.

Dywed yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: "Mae'r adduned yn adlewyrchu nifer o feysydd allweddol sy'n flaenoriaethau i’r Cyngor ac i’r Brifysgol ac mae'n anelu at wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â'r ardal. Rydym am fanteisio ar y cyfoeth o brofiad ac arbenigedd sydd o fewn y Brifysgol er mwyn ysgogi twf economaidd yn y rhanbarth ac i archwilio cyfleoedd newydd sy'n gysylltiedig ag addysg a hyfforddiant, yn ogystal â hamdden a thwristiaeth".

O fewn fframwaith y cytundeb hwn, bydd yn bosib i Wasanaethau’r ddau sefydliad ymrwymo i gytundebau mwy penodol. Bydd cynnydd ar yr addewid yn cael ei adrodd yn flynyddol i Gyngor y Brifysgol ac aelodau o Gabinet y Cyngor / Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol.

Nodyn i'r Golygydd

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy ebostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk neu drwy alw 01267 676908 / 07449 998476