Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


D. Byron Lewis yn cael ei anrhydeddu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


18.07.2014

Yn ystod seremoni raddio yn Abertawe bore ma, cafodd Mr D. Byron Lewis, Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg ei arwisgo’n Gymrawd Anrhydeddus, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Penodwyd Mr D. Byron Lewis yn Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg ym mis Mai 2008 gan Ei Mawrhydi Y Frenhines yn dilyn ymddeoliad Comodor Syr Robert Hastie, oedd wedi bod yn Arglwydd Raglaw ers tair blynedd ar ddeg.

Yr Arglwydd Raglaw yw cynrychiolydd Ei Mawrhydi yng Ngorllewin Morgannwg a’i brif ddyletswydd, yn anad dim, yw cynnal urddas y Goron. Mae e wedi addo ymglymu ei hun yn holl agweddau ar fywyd y Sir gan gynnwys ei bywyd dinesig, gwirfoddol, busnes a chymdeithasol.

Mae Deddf Is-gapteniaethau 1997 wedi sicrhau bod Sir Gorllewin Morgannwg yn parhau i fod yn Sir gadw, hynny yw, yn un o Siroedd Cymru fel yr oeddynt yn union cyn pasio Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994.

Ganed Mr Lewis yn Abertawe ym 1945 a chafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Tre-gŵyr. Cymhwysodd yn Gyfrifydd Siartredig (FCA) ym 1968. Bu i’w yrfa busnes ymestyn dros bedwar deg o flynyddoedd, ac yn ystod yr amser hwn, meddodd ar swyddi uwch Cadeirydd a Rheolwr Gyfarwyddwr mewn nifer o gwmnïau yn y DU a thramor.

Penodwyd Mr Lewis yn Rhyddfreiniwr Dinas Llundain ym 1989. Hefyd, bu’n Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg yn 2004/2005. Fe’i penodwyd yn Gomander Urdd Sant Ioan yn 2008.

Mae Mr Lewis yn byw yn Abertawe ac mae’n briod â Hilary ac mae ganddynt ddwy o ferched a phedwar o wyrion ac wyresau.

Ymhlith ei weithgareddau hamdden mae chwaraeon, yn arbennig golff a rygbi, cerddoriaeth glasurol a chorawl a garddio.

Dywed Mr Lewis said: “Mae’n anrhydedd o’r mwya cael fy nerbyn yn Gymrawd Anrhydeddus. Rwyf bob tro’n falch o fod yn gysylltiedig â Phrifysgol sy’n ddeinamig ac un sy’n ehangu ac yn ymestyn ei chyrhaeddiad yn barhaus gyda’i chyfleusterau a’i rhaglenni academaidd.

“Mae'r Brifysgol yn haeddu cryn ganmoliaeth am ei datblygiad parhaus o’i rhagoriaeth academaidd ynghyd â'i hymrwymiad i adfywio nifer o adeiladau hanesyddol dinas Abertawe. Bydd y cynlluniau i greu ardal ddiwylliannol ar Heol Alexandra a’r cynlluniau i greu Ardal Arloesedd yn ardal SA1 yn ddi-os yn darparu amgylchedd unigryw ac ysgogol i hyrwyddo rhagoriaeth mewn ymchwil, ysgolheictod, dysgu ac addysgu. "

Nodyn i'r Golygydd

  1. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  2. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu priod frandiau. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk