Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


'Darlithydd Gorau’r Flwyddyn' i Aelod o Staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


23.06.2015

Mae darlithydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 2015. Dyfarnwyd ‘Darlithydd Gorau’r Flwyddyn' i Alison Rees-Edwards, Ysgol Plentyndod Cynnar.  Mae Alison wedi darlithio yn yr Ysgol Plentyndod Cynnar ers nifer o flynyddoedd ac mae’n arbenigo yn natblygiad dynol, llythrennedd cynnar, datblygiad iaith a chynhwysiant.

Nododd y myfyrwyr a oedd wedi pleidleisio dros Alison fod ei darlithoedd yn hwyl ac yn arloesol. Dywedodd Alison: “Rwy’n teimlo bod myfyrwyr yn cymryd mwy o ddiddordeb os ydyn nhw’n cymryd rhan mewn trafodaethau ac yn teimlo bod eu cyfraniadau’n cael eu gwerthfawrogi. Rwy’n gwneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o faint rwy’n mwynhau bod yn eu cwmni nhw ac yn darlithio iddyn nhw. Uchafbwynt y noson i mi oedd cyfeiriad y myfyrwyr at fy hoff ymadrodd i fyfyrwyr y 3edd flwyddyn ‘Cymerwch bwyll a beirniadwch’ - mae hyn yn dal i ddod â gwên i’r wyneb.”

Ar ben buddugoliaeth Alison, roedd llwyddiant arall ar y noson.  Enwebwyd Angela Rees, aelod arall o staff yr Ysgol Plentyndod Cynnar, hefyd am wobr y darlithydd gorau.   Dywedodd Angela: “Roedd yn anrhydedd cael f’enwebu am y wobr hon gan y myfyrwyr.  Byddwn wedi mwynhau mynd i’r digwyddiad ond roeddwn gyda grŵp o fyfyrwyr Plentyndod Cynnar ar ymweliad astudio cyffrous â Vancouver. Mae’r staff a'r myfyrwyr yn cael amser gwych iawn gydag amrywiaeth o brofiadau addysgol, corfforol a diwylliannol.  Hoffwn ddiolch i’r myfyrwyr am f'enwebu i a phleidleisio drosof i ac rwy’n dymuno’r gorau iddyn nhw.”

Roedd Pennaeth Ysgol Plentyndod Cynnar, Ann-Marie Gealy, wrth ei bodd bod gwaith caled ac ymrwymiad y darlithwyr wedi cael eu cydnabod, ac meddai:

“Dyma newyddion gwych.  Da iawn Alison ar ennill y wobr hon mewn categori anodd iawn.  Llongyfarchiadau i Angela hefyd ar gyrraedd y grŵp terfynol.  Mae’r Ysgol Plentyndod Cynnar yn arbennig o falch o’r wobr hon am mai’r myfyrwyr eu hunain sy’n enwebu ymgeiswyr ac yn pleidleisio drostyn nhw.  Mae llais a phrofiad y myfyrwyr yn arbennig o bwysig i egwyddorion ac ethos yr Ysgol.   Mae’n galonogol bod dau aelod o staff wedi’u henwebu ac mae’r Ysgol i gyd yn ystyried bod hyn yn gydnabyddiaeth o’r perthnasau gwaith cadarnhaol sy’n datblygu rhwng staff a myfyrwyr.  Mae gwaith caled y darlithwyr yn cael ei adlewyrchu yn yr addysgu arloesol; ymweliadau a darlithwyr gan siaradwyr gwadd arbenigol; a’r cyfleoedd am ymweliadau rhyngwladol cyffrous y mae’r radd yn eu darparu.   Hoffwn nodi fy niolch yn arbennig i fyfyrwyr yr Ysgol Plentyndod Cynnar sy’n cymryd rhan weithgar mewn gweithgareddau a digwyddiadau ar draws y Brifysgol, gan nodi mor bwysig y mae gwobrau fel y rhain i’r staff.”

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.