Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Darpariaeth Cymraeg i Oedolion: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymgynghori ag Eisteddfodwyr ar faes y Brifwyl


04.08.2015

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymgynghori â’r cyhoedd ar faes y Brifwyl ym Maldwyn a’r Gororau, er mwyn rhannu gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer y maes Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol – Yr Endid Cenedlaethol.  Dyma’r corff fydd yn gyfrifol am osod strategaeth genedlaethol i’r maes.

Bydd Maes D, sydd wedi datblygu’n hwb ar gyfer dysgwyr Cymraeg ar faes yr Eisteddfod, yn gartref i stondin arbennig rhwng dydd Llun a dydd Mercher, lle bydd modd i’r cyhoedd ddod i gael gwybodaeth am y weledigaeth yn ogystal â rhannu eu syniadau am enw posib i’r Endid Cenedlaethol.

Yn ogystal ag ymgynghori ar yr enw, bydd cyflwyniad arbennig gan Mr Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol o fewn Brifysgol ar y weledigaeth am 3 o’r gloch prynhawn Llun, 3 Awst 2015, ym Maes D.

Dywedodd Dr Lowri Lloyd o Ganolfan Peniarth, sydd wedi bod yn arwain ar y datblygiadau o fewn y Brifysgol, “Mae’r datblygiad yn un hynod gyffrous a bydd y cyfarfod yma’n gyfle gwych i ddiweddaru pawb sydd â diddordeb yn y maes am yr hyn fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf.  Rydym yn awyddus i sicrhau bod y broses yn un agored gan wahodd cyfranogiad helaeth.  Cam cyntaf y broses honno fydd gwahodd barn y cyhoedd ar enw addas i’r corff allweddol yma ac edrychwn ymlaen yn fawr at ddechrau’r drafodaeth honno ar faes yr Eisteddfod.”

Ers cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis ym mis Mai eleni, taw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd yn arwain y maes Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol, mae’r Brifysgol wedi penodi Dr Haydn E Edwards yn Gadeirydd i Fwrdd Rheoli’r Endid Cenedlaethol, a bydd yntau’n bresennol yn y cyfarfod.

Dr Haydn E Edwards fu’n arwain ar adolygiad o’r maes Cymraeg i Oedolion yn ddiweddar.  Roedd yr adroddiad, Codi Golygon: adolygiad Cymraeg i Oedolion, yn cynnwys 24 o argymhellion ar gyfer y maes er mwyn sicrhau fod cyfleoedd yn parhau ar lefel genedlaethol i bobl ddod yn siaradwyr Cymraeg. Un o’r prif argymhellion oedd y dylid penodi un sefydliad fel Endid Cenedlaethol ar gyfer y maes a fyddai’n cyflwyno a gweithredu strwythur cenedlaethol newydd.

Dywedodd Dr Haydn E Edwards, “Yn y misoedd nesaf hyn yr Endid fydd yn gosod fframwaith newydd i’r maes gyda’r nôd o greu’n flynyddol mwy o siaradwyr rhugl yn y Gymraeg.”

Mae’r Brifysgol hefyd wedi datblygu gwefan newydd er mwyn rhannu gwybodaeth am ddatblygiadau hollbwysig y maes.  Mae’r wefan, www.maescymraegioedolion.cymru yn cynnig atebion i gyfres o gwestiynau sydd fwyaf tebygol o gael eu gofyn wrth i’r maes ddatblygu.

Ychwanegodd Dr Lowri Lloyd o Ganolfan Peniarth, “Mae newidiadau arwyddocaol a phellgyrhaeddol i’r maes ar y gorwel, a bydd y wefan hon yn ffordd i ni allu cyfathrebu â’r cyhoedd wrth i’r datblygiadau fynd rhagddynt.  Mae’r wefan yn cynnwys amrywiaeth o wybodaeth benodol am ein blaenoriaethau a beth yn union fydd yr Endid, ynghyd â manylion am y strwythur staffio a’r cyfansoddiad”.

Os oes gan unrhyw un gwestiynau, mae’r Brifysgol yn annog pobl i ymweld â’r stondin ym Maes D ar faes yr Eisteddfod rhwng ddydd Llun a ddydd Mercher, neu gellir cysylltu drwy’r e-bost cwestiynau@cymraegioedolion.cymru.