Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Datblygu pecynnau adnoddau ar gyfer Model Dysgu Proffesiynol newydd Llywodraeth Cymru


09.02.2015

Dros y misoedd diwethaf mae Canolfan Peniarth, mewn cydweithrediad â staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi datblygu ystod o becynnau dysgu arloesol a fydd yn gwneud cyfraniad allweddol i’r rhaglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)  a’r rhaglen newydd Model Dysgu Proffesiynol Llywodraeth Cymru. 

Nod y Model Dysgu Proffeisynol yw gwella ansawdd arferion proffesiynol yn y sector addysg, ac mae’n darparu sail ar gyfer y ‘Fargen Newydd’ a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn gynharach yn 2014. Mae’r ‘Fargen Newydd’ yn darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd uchel i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, ac yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi lansio pecynnau e-ddysgu newydd i gefnogi’r cyfleoedd hynny.

Mewn cydweithrediad â staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, a staff Cyfadran Addysg a Chymunedau y Brifysgol mae Canolfan Peniarth wedi datblygu adnoddau a phecynnau e-ddysgu sy’n darparu cyfarwyddyd ymarferol ar themau megis Arfer Meddyliol, Defnydd Effeithiol o Ddata ac Ymchwil,  Cydweithio Effeithiol, a Hyfforddi a Mentora.  Mae’r rhain i gyd yn cefnogi ac yn cyfrannu at raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol y Llywodraeth. 

Yn ôl Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’n gyffrous iawn i ni fel Canolfan sy’n gwasanaethu’r sector addysg yng Nghymru i fod wedi gallu cyfrannu at y pecynnau dysgu arloesol hyn.  Rydym wedi gallu tynnu ynghyd arbenigedd staff academaidd o wahanol adranau a chyfadranau o fewn y Brifysgol er mwyn creu cyfres gyffrous o adnoddau adfyfyriol sy’n berthnasol ar gyfer y proffesiwn addysg”.

Mae’r adnoddau i gyd i’w cael ar wefan Dysgu Cymru, Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â bod yn adnoddau sy’n cyfrannu at y raglen Meistr mewn Ymarfer Addysgol, maent yn adnoddau sydd ar gael yn agored, yn rhad ac ddim.  Am fwy o fanylion, ewch i wefan Dysgu Cymru.

http://learning.wales.gov.uk/resources/learningpacks/mep/professional-learning/?lang=cy 

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gruffudd Ifan, Rheolwr Cyfathrebu Canolfan Peniarth ar gruff@canolfanpeniarth.org neu 01267 225153