Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dathlu yn y Ddinas am Effeithiau Llesol Prosiect Creadigol y Brifysgol


16.03.2015

Bydd menter ym maes y celfyddydau a drefnir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ac AGB (Ardal Gwella Busnes) Abertawe yn dathlu ei heffaith gymdeithasol ac economaidd gadarnhaol ar y ddinas mewn digwyddiad i wahoddedigion arbennig yr wythnos nesaf.

Caiff ‘Creative Bubble’ ei redeg trwy uned fasnachol ynghanol y ddinas ar Stryd Cradock. Mae’n dod â myfyrwyr, graddedigion a phartneriaid PCYDDS at ei gilydd i gydweithredu a chreu cyfres o berfformiadau stryd, arddangosfeydd celf, ffeiriau crefftau carden, gweithdai galw heibio a sioeau ffasiwn ar draws canol y ddinas.

Cafodd ‘Creative Bubble’ dderbyniad da gan y cyhoedd a busnesau lleol am ei fod yn denu rhagor o bobl i mewn i’r ddinas sydd, yn ei dro, yn hwb i’r economi. Cymaint fu llwyddiant y prosiect dros y ddwy flynedd diwethaf, fel y symudodd yn ddiweddar i adeilad mwy ar yr un stryd ynghanol y ddinas.

I ddathlu effeithiau llesol ‘Creative Bubble’, trefnwyd digwyddiad, o’r enw ‘VIP Spring Thing’, sy’n dechrau am 6 o’r gloch nos Iau 19 Mawrth yn 13 Stryd Cradock yn Abertawe. Bydd gwleidyddion o’r awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru yn bresennol, yn ogystal ag arweinwyr busnes ar draws y rhanbarth. Bydd perfformiadau gan un o raddedigion PCYDDS a'r Academi Cerdd Frenhinol, Leah Collett ynghyd â ‘Poets on the Hill’ a ysbrydolwyd gan Benjamin Zephaniah, a sgrinnir dwy ffilm fer am ‘Creative Bubble’. Bydd areithiau gan Gadeirydd AGB Abertawe, Juliet Luporini, yn ogystal â Dirprwy Is-Ganghellor PCYDDS, yr Athro Mike Phillips, a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol PCYDDS, Kathryn David.

Un o lwyddiannau lu’r prosiect yw’r grŵp ‘Poets on the Hill’, un o’r pethau a ffurfiwyd yn sgil ymweliad y bardd dub Benjamin Zephaniah ar gyfer rhaglen ddogfen BBC Wales y llynedd ‘Ugly Lovely: Poet on the Estate’, a ffilmiwyd yn Townhill.

Meddai Prif Swyddog Gweithredol AGB Abertawe, Russell Greenslade: “Ers i ni greu’r prosiect ‘Creative Bubble’ ar y cyd â PCYDDS mae wedi mynd o nerth i nerth gan ddenu rhagor o bobl i’r ardal a rhoi cronfa o bersonél o ansawdd yr ydyn ni’n manteisio arni ar gyfer ein gweithgareddau sy’n anelu at wella economi a bwrlwm Canol y Ddinas”

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol PCYDDS, Kathryn David: “Mae arlwy eang o feysydd pwnc creadigol ar gael gennym yn PCYDDS ac mae ‘Creative Bubble’ wedi caniatáu i fyfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau gydweithredu a chynhyrchu gwaith newydd a nodedig sy’n ymwneud â’r busnesau a'r cymunedau yn Abertawe. Mae’r prosiect yn pwysleisio nod strategol y Brifysgol o gydweithio ag AGB Abertawe a Dinas a Sir Abertawe i gefnogi cydweithredu rhwng cwmnïau a sefydliadau a datblygu yn eu tro fentrau sydd wedi’u dylunio i fod o fudd economaidd a datblygiad cymdeithasol gyda’r rhanbarth.”

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk