Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Datrys Dirgelwch wrth i un o Raddedigion Y Drindod Dewi Sant Ennill Her Entrepreneuraidd


21.12.2015

Syniad am bartïon dirgelwch llofruddiaeth pwrpasol sydd wedi ennill yr her entrepreneuraidd flynyddol a drefnir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Cwpan Her Robert Owen yn gystadleuaeth entrepreneuraidd flynyddol a gynhelir gan Ysgol Busnes Abertawe yn y Brifysgol, gyda chefnogaeth Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) a’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI).  Gofynnir i fyfyrwyr y Brifysgol baratoi crynodeb byr am eu syniad busnes, gan ddisgrifio’r cynnyrch neu’r gwasanaeth ac esbonio pam bydd galw amdano.

Beirniaid y gystadleuaeth eleni oedd y Cyngh. Marian Lewis o Ffederasiwn Busnesau Bach Bae Abertawe, Terrance Phillips o CIMA a Martin Hudson o’r Cyfrifwyr Morgan Hemp.

Rebecca Treseder o Gilâ yn Abertawe, a raddiodd yn ddiweddar o’r rhaglen Drama Gymhwysol, oedd enillydd 2015.  Mae hi wedi dyfeisio cynnig busnes am bartïon dirgelwch llofruddiaeth pwrpasol ar gyfer digwyddiadau preifat a chorfforaethol, a ysbrydolwyd wrth iddi ddiddanu ffrindiau gartref.  Gyda’i rhwydwaith o gysylltiadau yn y Brifysgol a sgiliau perfformio, roedd y beirniaid yn gweld potensial masnachol go iawn yn ei syniad.    

Enillodd Rebecca wobr o £100 ynghyd â mentora busnes gan y beirniaid.  

Yn ail roedd Dorota Warhol o’r Ysgol Ffilm a‘r Cyfryngau Digidol gyda’i syniad am ddefnyddio darnau o garped sydd yn weddill.  Yn gydradd drydydd roedd Jessica Shore o Ysgol Busnes Caerfyrddin, gyda’i chynlluniau am Ganolfan Gymunedol, a Reem Al Shaiban a Jessica Bioletti o Ysgol Busnes Abertawe gyda’u cynnig am fwyty pysgod yn y Mwmbwls.

Meddai Rebecca: “Mae ennill Her Robert Owen wedi fy helpu i gredu yn fy musnes ac yn fy nghreadigrwydd fy hun.  Mae wedi f’ysbrydoli i wthio ymlaen i’r cam nesaf a hysbysebu fy musnes.  Roedd hi’n fraint ennill pryd roedd syniadau mor wych gan bawb yn y rownd derfynol.” 

Meddai Christopher Thomas, darlithydd yn Ysgol Busnes Abertawe: “Mae Cwpan Her Robert Owen yn rhoi cyfle i bob myfyriwr yn y Brifysgol gael adborth ar ei syniad yn nhermau potensial masnachol.  Os ydyn nhw ar y cam cyntaf o wneud cais neu ar y cam olaf o roi cyflwyniad, mae’r myfyrwyr yn cael adborth a chyngor hollbwysig ynglŷn â mynd â’u busnes yn ei flaen.  Hefyd rydym ni’n gweithio’n agos iawn gyda’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol yn Y Drindod Dewi Sant a bydd ein myfyrwyr yn cael eu cyfeirio atyn nhw i gael cyngor pellach a mentora. Roedd hi’n wych gweld yr ystod amrywiol o syniadau eleni gyda chynifer o gyfadrannau gwahanol yn cael eu cynrychioli.”

Nodyn i'r Golygydd

1. Llun: (ch i’r dd) Will Fleming (Ysgol Busnes Abertawe), Cyngh. Marion Lewis (Ffederasiwn y Busnesau Bach), Rebecca Treseder, Chris Thomas (Ysgol Busnes Abertawe), Terry Phillips (Cadeirydd, CIMA, CMI a Grŵp y Cyd-gymdeithasau Proffesiynol), a Martin Hudson (Cyfarwyddwr, Morgan Hemp).

2. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476