Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Diwrnod Agored i ddarpar fyfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd


27.11.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Diwrnod Agored ar gyfer darpar fyfyrwyr sydd â diddordeb astudio cwrs gradd newydd ac arloesol yng Nghaerdydd.

Cynhelir y Diwrnod Agored ar gyfer y cwrs BA Perfformio rhwng 10am ac 1pm, ddydd Sadwrn, Rhagfyr 6ed yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate yn ardal y Rhath  – prif gartref y cwrs newydd sbon hwn sydd wedi’i leoli yng nghanol bwrlwm ardal myfyrwyr y Brifddinas.

Mae’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg sy’n cael ei gynnig dros ddwy flynedd yn hytrach na thair yn cael ei sefydlu gan y Brifysgol yng Nghaerdydd gyda chyfnodau dwys ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, bydd y cwrs yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen.  Dyma hefyd bydd prif ffocws y Diwrnod Agored ar Ragfyr 6ed.

Bydd sesiynau ymarferol yn rhan bwysig o’r diwrnod a rhain bydd yn rhoi blas o’r hyn y gellir ei ddisgwyl wrth astudio’r cwrs.  Bydd y gantores Buddug Verona James yn cynnig sesiynau llais y perfformiwr; yr actor Aled Pedrick yn gwneud sesiynau corff y perfformiwr a’r amryddawn Stifyn Parry yn arwain sesiynau’n ymwneud â gyrfa’r perfformiwr yn y diwydiannau creadigol.

Ceir hefyd gyflwyniadau’n sôn am gynnwys y cwrs gan Eilir Owen Griffiths sydd yn gyfrifol am ddatblygu’r rhaglen a gan Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Yn ogystal â chyflwyniadau, bydd cyfle i gwrdd â chynrychiolwyr o’r gwahanol ddiwydiannu creadigol sydd wedi dod ynghyd i sicrhau bod y cwrs hwn yn adlewyrchu’r gofynion cyfredol o fewn yn eu meysydd nhw.

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt, a dyma beth fyddwn yn ceisio cyfleu yn ystod y Diwrnod Agored ym mis Rhagfyr” meddai Eilir Owen Griffiths.

“Mi fydd y radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd,” ychwanega.

Er y bydd rhan helaeth o’r cwrs yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Celfyddydau The Gate yng Nghaerdydd, bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i dreulio amser ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin yn ogystal â chael y cyfle i astudio yn yr Unol Daleithiau.

Mae’r Brifysgol wrthi’n trafod gyda phrifysgolion yn ardaloedd Los Angeles ac Efrog Newydd ar hyn o bryd gyda’r bwriad o alluogi myfyrwyr y cwrs blaengar hwn i dderbyn profiadau newydd a gwerthfawr drwy astudio dramor am gyfnod.

“Y bwriad yw rhoi’r cyfleoedd gorau posib i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau ynghyd â dealltwriaeth o’r diwydiant a fydd yn angenrheidiol i fyfyrwyr eu meithrin er mwyn eu galluogi i weithio’n broffesiynol ar y lefel uchaf,” dywed Eilir.

Cafwyd mewnbwn gan bobl megis Terry Dyddgen-Jones (Cyfarwyddwr Teledu); Geraint Cynan (Cyfarwyddwr Cerdd a Chyfansoddwr), Catrin Darnell (Actores Sioeau Cerdd) a Lauren Phillips (Actores ac Arbenigwr Dawns) yn ogystal â Stifyn Parry (Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr a Chyflwynydd) a Buddug Verona James (Arbenigwr Llais) er mwyn sicrhau bod cynnwys y cwrs gradd yn cynnwys yr elfennau hynny sy’n angenrheidiol er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa lewyrchus yn y theatr, teledu neu ar lwyfan.

Meddai Terry Dyddgen-Jones, un a fu’n allweddol wrth lunio cynnwys y cwrs: “Dyma radd sydd â chyswllt uniongyrchol â’r diwydiant.  Ry’n ni, fel pobl sy’n gweithio yn y diwydiant, yn awchu i weithio gyda phobl ifanc dalentog ac yn awyddus i fwydo mewn i gynnwys y cwrs.

“Ry’n ni gyd yn dod i Gaerdydd yn aml yn rhinwedd ein swyddi ac o ganlyniad, byddwn yn medru treulio amser gyda’r myfyrwyr yn cynnal dosbarthiadau meistr gyda nhw, yn eu mentora ac yn rhoi cyngor iddyn nhw,” atega’r cyfarwyddwr llwyddiannus, sy’n gweithio ar gyfresi drama boblogaidd megis Coronation Street, Hollyoaks a Pobol y Cwm.

“Ry’n ni’n grŵp o bobl broffesiynol sy’n cynrychioli traws-doriad o’r diwydiant sydd yn gweld yr angen am gwrs o’r math yma yng Nghymru.  Dyma gwrs sydd â fframwaith wedi’i siapio gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiant nawr, a dyma - ynghyd â’r ffaith fod modd astudio am radd dros ddwy flynedd yn hytrach na thair - sy’n gwneud cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn wahanol.”

Meddai’r actores, Lauren Phillips: “Artist iach, hyblyg, proffesiynol ac unigryw yw artist sy’n apelio.

“Dyma’r artistiaid fydd yn llwyddo wedi graddio o’r cwrs yma.  Cyffrous iawn!”

Mae’r cwrs gradd BA Perfformio cyfrwng Cymraeg hwn yn gwrs dwys sy’n para dwy flynedd yn unig ac yn darparu rhaglen gyffrous a fydd yn ddilyniant naturiol i fyfyrwyr sydd â’u golygon ar weithio ym maes y diwydiannau creadigol. 

Gyda chyfleoedd gwych, mewnbwn arbenigwyr a chynnwys y cwrs yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu paratoi yn drwyadl ar gyfer gyrfa fel perfformwyr proffesiynol, mae’r radd hon yn sicr yn gam cyffrous yn narpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio neu i archebu’ch lle ar y Diwrnod Agored, cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths ar 01267 676709 neu e-bostiwch Eilir ar e.griffiths@ydds.pcydds.ac.uk.

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Cyfeiriad Canolfan Gelfyddydau The Gate yw The Gate, Stryd Keppoch, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3JW
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476