Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Doethuriaeth er Anrhydedd i Ddirprwy Is-Ganghellor Rhydychen


09.07.2015

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dyfarnu Doethuriaeth er Anrhydedd (Doethur mewn Diwinyddiaeth) i Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen, y Parchedig Ddr Ralph Waller (07/07/15).

VC The Reverend Dr Ralph Waller
Y Parchedig Ddr. Ralph Waller gyda Yr Athro Medwin ar ôl derbyn Doethuriaeth er Anrhydedd


Mae’r Parchedig Ralph Waller yn academydd Prydeinig ac yn weinidog Methodist. Ef yw Prifathro Coleg Harris Manchester, Rhydychen a Chyfarwyddwr Sefydliad Astudiaethau Cristnogol Farmington. Mae’n gwasanaethu ar hyn o bryd yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen.

Fe’i ganwyd yn Swydd Lincoln a’i addysgu ym Mhrifysgol Llundain (BD) a Phrifysgol Nottingham (MTh) a chwblhaodd PhD yng Ngholeg y Brenin Llundain gyda thraethawd ymchwil ar Ddiwinyddiaeth. Mae ganddo gymhwyster Meistr yn y Celfyddydau o Brifysgol Rhydychen.

Mae Dr Waller yn addysgu ac yn ymchwilio ym maes hanes yr eglwys a syniadau crefyddol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, er yn fwy diweddar mae wedi’i ddenu i’r ddeunawfed ganrif gyda’i gofiant i John Wesley. Ar hyn o bryd mae’n ysgrifennu llyfr ar Grefydd ac Arian yn y Ddeunawfed Ganrif. Yn 1994 dyfarnwyd iddo Wobr Templeton y DU am Gynnydd mewn Crefydd. Mae Dr Waller yn gyn-Gadeirydd ar y Gyfadran Ddiwinyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen.

Mae’n Ymddiriedolwr i amrywiol ymddiriedolaethau elusennol ac yn Llywodraethwr Ysgol Alleyn a Cumberland Lodge, yn Windsor Great Park.

Yn Gyfarwyddwr ar Athrofa Farmington, arweinia Dr Waller sefydliad a’i nod yw cefnogi ac annog Addysg Grefyddol mewn ysgolion, a Phenaethiaid sy’n gweithio ar werthoedd a safonau. Gyda chymorth ariannol Ymddiriedolaeth Farmington, dyfarna’r Athrofa Gymrodoriaethau i athrawon Addysg Grefyddol yn y DU mewn ysgolion yn ogystal â phenaethiaid, cyhoedda bapurau trafod a threfna gynadleddau.

Mae PCYDDS yn un o nifer fach o sefydliadau yn y DU sy’n cefnogi gwaith Athrofa Farmington a’i Chymrodyr.

Wrth dderbyn ei Gymrodoriaeth, meddai Dr Walker: “Mae’n rhoi pleser mawr i mi fod yma heddiw a hoffwn i ddweud diolch o galon i chi am yr anrhydedd yr ydych chi wedi ei rhoi i mi.

“Rwy’n gredwr cryf mewn pwysigrwydd hyfforddi athrawon ac mae’n fraint cael fy nghysylltu â phrifysgol sydd, er bron 170 o flynyddoedd, wedi hyfforddi athrawon rhagorol. Rwy’n ddyledus iawn i’r brifysgol am y modd yr ydych chi wedi gofalu am Gymrodyr Farmington – athrawon ysgol sydd wedi cael Cymrodoriaethau i wneud ymchwil ymarferol a fydd o help iddyn nhw ac i eraill sy’n dysgu. Nid oes un Brifysgol yn y DU, ac rydyn ni’n defnyddio rhyw 12 o brifysgolion, yn gwneud hyn yn well na PCYDDS. Yn ogystal â rhoi cymorth proffesiynol mawr a chyfleusterau da iddyn nhw, rydych chi wedi rhoi hwb treiddgar iddyn nhw, a dyna gyfrinach fawr addysg.

“Byth ers i mi ddechrau ymddiddori mewn Diwinyddiaeth, rwy wedi edmygu Coleg Dewi Sant yn Llambed, sydd bellach yn rhan o PCYDDS. Dros y blynyddoedd mae’r staff wedi gwneud cyfraniad pwysig i astudiaethau Diwinyddiaeth.”

“Ar y diwrnod hwn, hoffwn i ddweud diolch o waelod calon i’r Is-Ganghellor yr ydw i’n ei edmygu, ei hoffi ac yn ddiolchgar iddo.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.