Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dr Mererid Hopwood yn derbyn Ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru


28.03.2014

Dr Mererid HopwoodMae Dr Mererid Hopwood, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru, wedi derbyn ysgoloriaeth nodedig gan Lenyddiaeth Cymru yr wythnos hon.

Er iddi eisoes ennill Y Goron, Y Gadair a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, nid yw Mererid Hopwood erioed wedi cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth ei hun. Bydd yr ysgoloriaeth hon felly – yr Ysgoloriaeth Awdur Cyhoeddedig – yn rhoi’r cyfle iddi fwrw ati i ysgrifennu a chyhoeddi cyfrol o’r newydd.

Mae’r ysgoloriaeth werth £6,000 ac mae Dr Hopwood yn un o ddau ar hugain o awduron sydd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Lenyddiaeth Cymru eleni.

Golyga’r ysgoloriaeth hon y gall Dr Hopwood gymryd amser i ffwrdd o’i gwaith Academaidd o fewn y Brifysgol i ganolbwyntio ar ysgrifennu ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth.

“Edrychaf ymlaen yn eiddgar at gael cyfnod rhydd i ganolbwyntio’n llwyr ar ysgrifennu,” meddai Mererid Hopwood. “Diolch yn fawr i’r Brifysgol am ei chefnogaeth ac i Lenyddiaeth Cymru am y nawdd a’r ymddiriedaeth,” ychwanega.

Mae Dr Hopwood yn gweithio o fewn Canolfan Addysg De-Orllewin Cymru sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’n darparu addysg a hyfforddiant athrawon o’r radd flaenaf ac yn adeiladu ar gryfderau hanesyddol y Brifysgol o weithio’n agos ag ysgolion a phartneriaid eraill wrth ddatblygu dysgu ac addysgu ardderchog; hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, a darparu lefelau uchel o ofal a chymorth i fyfyrwyr.

“Mae’n bleser gennym longyfarch Dr Mererid Hopwood wrth iddi dderbyn Ysgoloriaeth Awdur Cyhoeddedig gan Lenyddiaeth Cymru,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin.

“Mae Mererid Hopwood yn ffigwr dylanwadol o fewn llenyddiaeth Cymru yn ogystal ag o fewn addysg a diwylliant Cymru,” ychwanega. “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo yn y ffaith fod gennym staff amryddawn sy’n cael eu cydnabod ar lefel genedlaethol am eu talent a’u gallu. Llongyfarchiadau gwresog i Dr Hopwood.”

Mae Carly Holmes, myfyrwraig ôl-radd ar gwrs MA Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd wedi ennill Ysgoloriaeth, sef Ysgoloriaeth Awdur Newydd gan Lenyddiaeth Cymru.

Gweinyddir yr Ysgoloriaethau i Awduron gan Lenyddiaeth Cymru ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru felly am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r enillwyr eraill, ewch i www.llenyddiaethcymru.org

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Siân-Elin Davies

sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk 
01267 676908