Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dyn Busnes a wnaeth cwympo mewn cariad â Chymru yn cael ei wneud yn Gymrawd Anrhydeddus


30.07.2015

Cafodd Ali Anwar, dyn busnes sy’n byw yng Nghaerdydd ei arwisgo’n Gymrawd Anrhydeddus (07/07/15).

Dyn busnes yw Ali Anwar sy’n byw yng Nghaerdydd gyda’i wraig Karen a’u dwy ferch, Lauren a Kathryn, ar ôl cyrraedd o Baghdad, Irac yn 1977. Ac yntau wedi disgwyl treulio ychydig ddiwrnodau yn unig yng Nghymru, gwlad nad oedd yn gyfarwydd â hi o gwbl, fe brynodd docyn dwyffordd – ond mae e yma o hyd! Fel ‘mewnfudwr ar hap’ cwympodd mewn cariad yn llwyr â Chymru, ei chwedlau a’i phobl.

Graddiodd yn 1988 â gradd Meistr mewn Athroniaeth (M. Phil) mewn Peirianneg Meddalwedd, gradd ymchwil ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg – neu Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bellach. Bu Ali’n gweithio fel darlithydd am 5 mlynedd yn yr Adran Electroneg.

Er 1989 mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr The CAD Centre, cwmni Technoleg Gwybodaeth sydd â’i bencadlys yn Abertawe, ac sy’n gweithredu o 8 swyddfa yng Nghymru a Lloegr. Mae’n cyflogi 90 aelod o staff.

Dechreuodd Ali Sefydliad Barddoniaeth H’mm gyda nifer o’i ffrindiau agos a beirdd a llenorion Cymreig, yn eu plith Nigel Jenkins, Menna Elfyn a Jon Gower. Nod y Sefydliad yw meithrin cysylltiadau rhwng cymunedau busnes a’r celfyddydau. Dros y 2 flynedd ddiwethaf, mae Sefydliad H'mm wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, yn cynnwys: Encounters with R.S. Thomas, Encounters with Dylan Thomas, Encounters with Nigel Jenkins, Encounters with Osi Rhys Osmond ac A Fiction Map of Wales.

Teimla Ali fod ffawd wedi’i arwain i’r wlad hon. Bob tro y byddai’n ymweld â Nigel Jenkins yn ei gartref yn y Mwmbwls, byddai’n ei gyfarch yn gynnes iawn â’r geiriau ‘Croeso, mae lle yn y tafarn’, er mai geiriau olaf ei ddiweddar fam wrth Ali pan adawodd Baghdad oedd: ‘Meindia dy fusnes, a bydd yn wyliadwrus o dramorwyr.’

Nigel Jenkins biau’r geiriau ‘I came for a day/ Setlo am oes’, ond maent yn berthnasol iawn i sefyllfa Ali Anwar ei hun.

Nodyn i'r Golygydd

1.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.