Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Dynes ddur Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


08.10.2014

Fis diwethaf, fe wnaeth Nalda Wainwright, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored a Chyfarwyddwr Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru, gymryd rhan yn un o gystadlaethau corfforol anodda’r byd - Ironman Cymru.

Wedi gwneud enw iddo’i hun fel un o'r cyrsiau Ironman mwyaf heriol yn y byd, mae cystadleuaeth Ironman Cymru yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei gynnal yn Sir Benfro ac yn profi dygnwch corfforol a meddyliol unigolion gan eu gwthio i’r eithaf.

Yn cynnwys 24 milltir o nofio; ras seiclo o 112 milltir a marathon cyfan i orffen y dydd, mae cystadleuwyr yn ymgolli’u hunain yn ysblander arfordir Sir Benfro tra'n cael eu hannog a'u cymell gan y cannoedd o bobl leol sydd ar hyd strydoedd yr ardal yn dangos eu cefnogaeth i’r athletwyr elitaidd hyn.

Ond o ran Nalda, roedd yr Ironman yn llawer mwy na chystadleuaeth. Roedd yn cynnig ffordd heriol iddi o godi swm sylweddol o arian ar gyfer elusennau sy’n agos iawn i’w chalon.

Pan yn bymtheg oed, cafodd merch Nalda - Ellie - ei  diagnosio gyda lewcemia.  Heddiw, diolch byth, mae Ellie yn fenyw ifanc deunaw mlwydd oed sy’n iach ac yn gryf ac wrthi’n ymgartrefu mewn i’w blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Ac i ddiolch i'r elusennau hynny a gefnogodd ei theulu drwy adegau anodd iawn, roedd Nalda eisiau codi rhywfaint o arian - a pha ffordd well i’w wneud na thrwy brofi’i hun yn y gystadleuaeth Ironman Cymru a gynhelir yn y dref lle mae’n byw - Dinbych y Pysgod.

"Ro’n i wrth fy modd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth," meddai Nalda gan wenu.  "Roedd y torfeydd yn anhygoel ac roedd lefel y gefnogaeth leol yn wych.

"Mae gan Ironman Cymru enw am fod yn un o gystadlaethau anoddaf y byd, ond mae ganddi hefyd y nifer uchaf o geisiadau lleol o holl gystadlaethau Ironman eraill y byd  - mae 'na deimlad o ŵyl yn perthyn i’r diwrnod ​​-  awyrgylch arbennig a chlos.

"Cymerais 15 ½ awr i gwblhau'r sialens ac oedd, mi roedd yn anodd ar brydiau ac roeddwn i wedi blino’n lan, ond nid oedd yn ddim o'i gymharu â'r hyn ry’n ni fel teulu wedi bod drwy yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Rwy’n bendant yn awyddus i gymryd rhan yn y gystadleuaeth eto ac rwy’ hyd yn oed wedi llwyddo i argyhoeddi dau o fy nghyd-ddarlithwyr i ymuno â fi hefyd! "

Yn ogystal â chystadlu mewn cystadlaethau Ironman; bod yn gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer yr MA Addysg Gorfforol ac yn uwch ddarlithydd ar y cwrs BA Addysg Gorfforol ac Awyr Agored; mae Nalda Wainwright hefyd yn Gyfarwyddwr ar Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru.

Llythrennedd Corfforol yw’r term sy’n disgrifio meddylfryd sy’n datblygu drwy gydol ein bywydau. Mae'n llawer mwy na dysgu sgiliau a chymryd rhan mewn chwaraeon. Mae'n ymwneud â bod yn hyderus; bod â chymhelliant; ac ynglŷn â deall pam fod gweithgaredd yn bwysig a sut i fod yn weithredol - boed hynny'n bod yn rhan o glwb chwaraeon; cerdded bryniau; gwneud ioga; beicio; nofio neu gymryd dosbarth ddawns.

Mae gan addysg, ac addysg gorfforol yn enwedig, rôl allweddol mewn meithrin Llythrennedd Corfforol fel bod pobl ifanc â’r cymhelliant i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau.

Gyda lansiad diweddar Gynllun Llythrennedd Corfforol Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion, mae diddordeb cynyddol yn y cysyniad o Lythrennedd Corfforol - pwnc sy’n allweddol i waith Nalda gan ei bod yn ei ymchwilio fel rhan o'i PhD.

"Ers cryn amser, mae ymchwil wedi dangos bod cysylltiadau cryf iawn rhwng datblygiad corfforol cynnar a datblygiad deallusol," atega. “Dengys y data y gall darparu profiadau o ansawdd uchel yn y Cyfnod Sylfaen gael effaith sylweddol ar Lythrennedd Corfforol ac ar ddysgu ehangach disgyblion.”

O redeg marathon i redeg Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru, mae Nalda'n llawn brwdfrydedd wrth hyrwyddo addysg gorfforol a'i fanteision ehangach. Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio unrhyw gyrsiau sy'n gysylltiedig â chwaraeon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac os y’ch chi am dderbyn addysg heb ei hail gan ddarlithwyr ysbrydoledig fel Nalda, ewch i www.uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 0300 500 1822 am ragor o wybodaeth.

Nodyn i'r Golygydd

1. Mae gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru dîm profiadol iawn o staff dwyieithog a llawn amser sydd ag arbenigedd ym meysydd addysg gorfforol; addysg awyr agored; datblygu chwaraeon; iechyd ac ymarfer corff; ffisioleg; maeth; therapi chwaraeon; datblygiad echddygol blynyddoedd cynnar; cynhwysiant, anghenion addysgol arbennig a seicoleg ymarfer corff. Mae'r Athrofa hefyd yn gweithio mewn cydweithrediad â thîm o academyddion ac ymchwilwyr o fri rhyngwladol.

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476