Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Elgan Llŷr Thomas yn cipio Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows


17.07.2015

Y tenor, Elgan Llŷr Thomas, wnaeth gipio tlws enwog Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn ddiweddar yn ystod noson hyfryd o ganu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. 

Cymerodd un ar bymtheg o gantorion ifanc o Gymru, y DU a thu hwnt ran yn y gystadleuaeth, ac ar ddiwedd diwrnod hir o gystadlu brwd, dyfarnwyd y teitl, ynghyd â gwobr ariannol gwerth £4000, i Elgan Llŷr Thomas

Mae Gwobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows yn un sy’n uchel iawn ei pharch ac yn ddigwyddiad blynyddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Sefydlwyd y wobr hon er anrhydedd y tenor byd-enwog o Gymru ac un o gyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod, Stuart Burrows, gyda’r nod o helpu unawdwyr ifanc i ddatblygu yn eu gyrfaoedd cerddorol. 

Eleni, beirniaid y gystadleuaeth oedd y soprano, Siân Meinir a’r bariton, Eric Roberts ac roedd y ddau wrth eu boddau â safon y cystadleuwyr.

Gydag un ar bymtheg o gantorion yn cystadlu am y teitl, cafodd y beirniaid y dasg anodd o benderfynu ar restr fer o chwech a fyddai’n mynd yn eu blaen i berfformio rhaglen 20 munud mewn cyngerdd yr union noson honno.Cyhoeddwyd yr enillydd a ddewiswyd gan y beirniaid, ar ddiwedd y gyngerdd.

Daw'r tenor, Elgan Llŷr Thomas, o ogledd Cymru ac mae’n un o raddedigion y Royal Northern College of Music ym Manceinion lle enillodd radd dosbarth cyntaf. Aeth ymlaen i ddilyn cwrs ôl-raddedig yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall yn Llundain o dan diwtoriaeth Susan McCulloch, gyda chymorth Sefydliad Teulu Ashley ac Ymddiriedolaeth Goffa Ryan Davies. Ym mis Medi 2014 parhaodd â’i astudiaethau yng Nghwrs Opera Ysgol Cerdd a Drama’r Guildhall.

Mae’r enillydd, Elgan Llyr Thomas eisoes yn gwneud enw iddo’i hun fel Tenor llwyddiannus.

Ym mis Mai 2012, Elgan oedd un o’r cyntaf i dderbyn Gwobr Astudio gan Sefydliad Bryn Terfel. Yn dilyn hyn, enillodd bedair cystadleuaeth bwysig i rai dan bump ar hugain yn Eisteddfod Genedlaethol 2012.  Ymhlith ei wobrau a’i ddyfarniadau yn y gorffennol mae Ysgoloriaeth Bryn Terfel Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd a chystadleuaeth unawd theatr gerdd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2010. Yn ystod ei flwyddyn gyntaf ym Manceinion, enillodd Wobr Elsie Thurston a chynrychiolodd y Coleg yng Ngwobrau Bwrsari Kathleen Ferrier ym mis Hydref 2009 a Gwobr Opera Clonter yn 2012.

Ar hyn o bryd mae Elgan yn cyflenwi yn rôl Lampwick yn The Adventures of Pinocchio yn y Guildhall. Bydd hefyd yn dychwelyd i Opera Garsington yn yr haf eleni yn eilydd ar gyfer rôl Binet yn Vert Vert gan Offenbach.

Yn sgil rhodd garedig gan Mr Dilwyn Williams, eleni, fe gyflwynwyd Wobr arbennig y Gynulleidfa lle cafodd y gynulleidfa gyfle i ddewis eu ffefryn.  Mae’n amlwg bod y Tenor o Ogledd Cymru wedi swyno pawb oedd yn bresennol am mai Elgan wnaeth hefyd ennill y teitl hwn.

Y pum cystadleuydd arall yn rownd derfynol y gystadleuaeth oedd y tenor, Trystan Llŷr Griffiths; y soprano, Mari Wyn Williams, y soprano, Fleur de Bray; y soprano, Tereza Gevorgyan a’r soprano, Galina Averina.

Gyda llu o gantorion talentog o bedwar ban byd wedi cystadlu am Wobr Llais Ryngwladol Stuart Burrows dros y naw mlynedd diwethaf, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bellach yn edrych ymlaen at ddathlu deng mlwyddiant y wobr yn 2016.

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ganolog i ddatblygu cyfleoedd ym maes y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru ac mae’n ymfalchïo yn ei henw da am fod yn sefydliad sy’n meithrin ac sy’n datblygu egin ddoniau ifanc,” meddai’r Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin.Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt.EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun.Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Siân-Elin Davies ar 01267 676908 / 07449 998476 neu drwy ebostio sian-elin.davies@pcydds.ac.uk