Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Elit y byd Chwaraeon yn defnyddio Labordy Perfformiad Uchel ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


26.11.2015

Mae rhai o elit y byd chwaraeon yng Nghymru wedi bod yn manteisio ar y Labordy Perfformiad Uchel yn Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae cyn gapten tîm rygbi Cymru, Ryan Jones, ynghyd ag Oliver Simon, sy’n cystadlu dros Gymru yn y triathlon, wedi defnyddio’r Labordy Perfformiad Uchel yn YDDS Caerfyrddin i gwblhau prawf VO2 Max.Cynhaliwyd y prawf dan oruchwyliaeth Dr Peter Herbert, darlithydd mewn Iechyd ac Ymarfer Corff ac Astudiaethau Chwaraeon a David Gardner, uwch ddarlithydd mewn Astudiaethau Chwaraeon.

Wrth siarad am ei sesiwn hyfforddi yn y Labordy Perfformiad Uchel, meddai Ryan Jones:  "Rydym newydd orffen prawf VO2 Max yma yn y labordy. Ar ôl ymddeol dros yr haf, rwy’n edrych ymlaen at fy her nesaf. Dydw i ddim yn hollol siŵr beth fydd hwnnw eto, ond a minnau mewn cyfnod o drawsnewid, mae’n bwysig fy mod i’n gwneud yr hyfforddiant iawn.  Cynigiodd Pete (Dr Peter Herbert) i wneud y prawf VO2 Max gyda mi. Mae llawer o’r bechgyn sy’n cystadlu mewn cystadlaethau Ironman yn defnyddio’r cyfleusterau hyn hefyd, felly byddaf yn hyfforddi gyda’r bechgyn hynny ac yn dewis fy her nesaf maes o law.

“Rwy’n dod o gefndir Gwyddor Chwaraeon, mynychais Brifysgol Met Caerdydd ac rydw i wedi treulio 15 mlynedd mewn amgylchedd wyddonol, ac felly’r hyn rwy’n ceisio ei wneud yw parhau â hynny yn fy ngyrfa ar ôl rygbi gyda’r math hwn o hyfforddiant.

“Rydym wedi dod yma heddiw i ddefnyddio’r cyfleusterau hyn, sydd heb eu hail a chystal â’r hyn a gewch yn unman. Rydych yn cael y gwerthoedd i gyd, a’r dechnoleg a’r holl wyddoniaeth i’w gweithredu drosoch chi’ch hun dros y misoedd sydd i ddod. Yna byddwn yn dychwelyd mewn rhai misoedd ac yn gwneud y prawf eto. Mae’n braf cael y rhwydwaith o gefnogaeth ac adborth gan y bechgyn yma i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y peth iawn er mwyn datblygu.”

Mae Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru wedi’i lleoli’n bennaf ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, er bod y gwaith yn digwydd yn aml mewn ysgolion ac yn y gymuned.

Sefydlwyd yr Athrofa i hybu llythrennedd corfforol gydol oes ac mae’n gyd-sylfaenydd y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Ryngwladol (IPLA).

Mae gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru dîm profiadol iawn o staff sydd ag arbenigedd ym meysydd addysg gorfforol, addysg awyr agored, datblygu chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff, ffisioleg, maeth, therapi chwaraeon, datblygiad echddygol y blynyddoedd cynnar, cynhwysiant, anghenion addysgol arbennig a seicoleg ymarfer corff.

Mae’r Athrofa’n gweithio gyda phobl  o bob oed a gallu i gynyddu cyfranogiad a chefnogi gweithgarwch corfforol ym mhob ffurf. Mae’r Athrofa wedi cynnal ymchwil mewn sawl agwedd ar lythrennedd corfforol ar draws y rhychwant oes. Mae’r ymchwil yn cynnwys astudio cyfraniad y cwricwlwm plentyndod cynnar yng Nghymru i lythrennedd corfforol plant, ac effeithiau hyfforddiant dwysedd uchel ar y boblogaeth hŷn.

Mae’r Athrofa’n rheoli’r Prosiect Llythrennedd Corfforol i Ysgolion yn y rhanbarth, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag ERW a Chwaraeon Cymru. Mae hefyd yn gweithio gydag ysgolion y tu allan i’r prosiect hwn i gefnogi datblygu llythrennedd corfforol.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014