Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Entrepreneuriaid blaengar yn canmnol myfyrwyr mentrus


09.07.2015

Roedd yr arweinwyr busnes Simon Gibson OBE a Margaret Llewellyn OBE ymhlith y beirniaid a fu’n canmol myfyrwyr mentrus Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn y digwyddiad diweddar, Ras i’r Farchnad.

Leading Entrepreneurs Praise Enterprising Students

Daeth y digwyddiad â myfyrwyr o gampysau Abertawe, Llambed a Chaerfyrddin at ei gilydd ar gyfer her dros gyfnod o wythnos i ddatblygu syniad busnes a’i gyflwyno i’r beirniaid.

Roedd y cwmnïau o Gymru Group Tanabi, Chaos Trend, Cerebra a Bay TV ymysg y sefydliadau a fu’n cymryd rhan yn y digwyddiad gan osod heriau i grwpiau o fyfyrwyr, ac roedd y cyflwyniadau terfynol yn cynnwys arddangosiad gan Bencampwr Cwffio y Byd MMA Brett Johns ac ymweliad gan yr actores Bollywood o Abertawe Samira Mohamed Ali.

Cafodd y myfyrwyr eu cefnogi yn yn ystod yr wythnos gan dîm o fentoriaid gwirfoddol a oedd yn cynnwys entrepreneuriaid, cyfreithwyr, arbenigwyr IP, a chynghorwyr Cyllid Cymru o Lywodraeth Cymru.

Roedd panel y beirniaid yn cynnwys entrepreneuriaid profiadol ac arweinwyr busnes, a oedd i gyd yn awyddus i ganmol ymdrechion y myfyrwyr a’r graddedigion a gymerodd ran.

Dywedodd Simon Gibson OBE, Prif Weithredwr Wesley Clover, Cyd-sylfaenydd Ubiquity Software Corporation a Chyfarwyddwr yn IQE plc, Innovation Point a Gwesty'r Celtic Manor yng Nghasnewydd 'O'r holl Brifysgolion yr ydym yn ymweld â nhw, hon yn un o'r goreuon. Mae'r cyflwyniadau wedi bod yn wych ... mae'r ansawdd wedi bod yn wirioneddol rhagorol”.

Dywedodd Margaret Llewellyn OBE, Cyfarwyddwr Datblygu Porthladd a'r Porthladdoedd Jersey a Cyfarwyddwr Anweithredol ym maes awyr Caerdydd, Cyllid Cymru a Bwrdd Menter Haven bod y myfyriwr yn 'hyderus am eu cyflwyniadau. Roeddent yn deall eu busnes, roeddent yn deall y model ac mewn llawer o feysydd roeddent yn gwybod sut i’w fasnachu'.

Dywedodd Mike Doyle, arbenigwr technoleg ac entrepreneur 'Mae amrywiaeth y cyflwyniadau a'r sgiliau yr wyf wedi eu gweld heddiw yn anhygoel -. Rwy’n llwyr gefnogi'r syniad cyfan'

Dywedodd yr entrepreneur Mark Timbrell, sydd wedi dechrau nifer o gwmnïau l, gan gynnwys y grŵp gwasanaethau marchnata integredig cyntaf y byd 'Rwy'n llawn edmygedd. Rwyf wedi gweld llawer iawn o gyflwyniadau yn fy mywyd ac mae hyn wedi bod yn wythnos wirioneddol ragorol – Cyffrous iawn! '

Dywedodd Emily Evans, un o'r myfyrwyr a gymerodd ran yn y digwyddiad, 'Roedd yn brofiad llawn nerfau, ond roedd hi’n hollol anhygoel bod pobl yn awyddus i wrando ar fy syniad. Roedd yn anhygoel i gael pobl yn gwrando ac yn dweud bod y syniad yn bosibl,mae jyst angen ichi i ddal ati”.'

Dywedodd Chris Thomas, Uwch-Ddarlithydd, a drefnodd y digwyddiad fel rhan o fenter Dylunio Bywyd y Brifysgol sy'n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a'u profiad 'Rydym yn hynod o falch o'n myfyrwyr a’n graddedigion – mae ysbryd mentrus a’r gallu i weithio gyda cleientiaid yn rhywbeth sy'n gosod myfyrwyr y Brifysgol hon ar wahân, ac mae hyn wedi cael ei ddangos gan bawb a gymerodd ran yr wythnos hon. Diolch i bawb a gyfrannodd i wneud y digwyddiad yn gymaint o lwyddiant - y cwmnïau cleient, myfyrwyr, staff, beirniaid a’r mentoriaid gwych '.

Nodyn i'r Golygydd

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe gyda'r Brifysgol.

Siarter Frenhinol y Brifysgol 1828 yw'r hynaf yng Nghymru, ac mae'n drydydd y tu ôl i Rydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Ar 1 Awst, unodd 2013 Coleg Sir Gâr gyda Phrifysgol y Drindod Dewi Sant Grŵp Nghymru, fodd bynnag y byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion gyda'r Grŵp ar 1 Ionawr, 2014.

 Mae PCYDDS wedi datblygu enw da am entrepreneuriaeth a ddatblygwyd drwy ei Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Datblygiad Creadigol Entrepreneuraidd http://www.uwtsd.ac.uk/iiced/

Mae Dylunio Bywyd yn rhaglen bedair cam y gall holl fyfyrwyr PCYDDS gael mynediad iddi a chymryd rhan mewn gweithdai, digwyddiadau, ac ar-lein ac adnoddau all-lein, er mwyn eu cynorthwyo i wneud y gorau o'u hamser yn y Brifysgol a pharatoi ar gyfer eu dyfodol

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon

01267 676790