Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Galwad i Wirfoddolwyr Ifanc Gymryd Rhan mewn Cynllun Cwnsela Ar-lein ynghylch Canser


06.03.2014

Mae pobl ifanc ar draws De a Gorllewin Cymru sydd â’u bywydau wedi eu heffeithio gan ganser mewn rhyw ffordd yn cael cynnig cyfle i gymryd rhan mewn astudiaeth beilot dros gyfnod o chwe wythnos yn ymwneud â chwnsela ar-lein sy’n seiliedig ar afatar.

Mae’r prosiect C:EVOLVE, a ariennir gan yr elusen ganser Tenovus, yn cael ei redeg gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Dros y chwe mis diwethaf mae ymchwilwyr o Ysgol Seicoleg a Chwnsela ac Ysgol Cyfrifiadureg Gymhwysol PCYDDS wedi bod yn gweithio gyda’u myfyrwyr eu hunain a myfyrwyr o Ysgol Olchfa yn Abertawe i greu byd cwnsela ar-lein arloesol yn seiliedig ar afatar ar gyfer pobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan ganser.

Bellach mae tîm y prosiect yn chwilio am gyfranogwyr rhwng 13 a 25 oed sydd naill ai wedi’u diagnosio â chanser eu hunain neu sydd ag aelod o’r teulu wedi’u heffeithio â chanser. Byddai angen iddynt allu cael mynediad i’r rhyngrwyd a dylent fod yn gyfarwydd â defnyddio gemau ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasol. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn yr astudiaeth yn gallu creu eu hafatar eu hunain a chael sesiwn gwnsela wythnosol ar-lein gyda chwnselydd cymwys i drafod eu gofidiau a’u pryderon. Darperir cefnogaeth ychwanegol trwy dîm y prosiect a gwasanaeth cwnsela Tenovus ei hunan.

Meddai Dr Ceri Phelps, Uwch Ddarlithydd yn PCYDDS ac Arweinydd y Prosiect: “Mae’r byd cwnsela ar-lein hwn ar ffurf sy’n gyfarwydd i nifer o bobl ifanc heddiw sy’n defnyddio gemau ar-lein trwy X-box a Playstation. Petai’r cynllun peilot yn llwyddiannus, mae posibiliadau aruthrol i gynnig cwnsela wyneb yn wyneb amgen ehangach i bob grŵp oedran ledled Cymru.”

Tenovus yw prif elusen ganser Cymru ac mae’n ariannu dros £1 miliwn o ymchwil yng Nghymru bob blwyddyn. Mae ymchwil a ariennir gan Tenovus wedi arwain at ddarganfyddiadau sydd bellach yn helpu trin miliynau o gleifion canser ledled y byd.

Meddai Dr Ian Lewis, Pennaeth Ymchwil Tenovus: “Mae Grantiau Arloesi Tenovus yn cynnig cyfleoedd ymchwil newydd i ddarganfod ffyrdd o leihau effaith canser. Gyda nifer yr achosion o ganser yng Nghymru gyda’r uchaf yn y byd, mae angen inni ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol i helpu cefnogi pobl nid yn unig trwy gydol eu triniaeth am ganser, ond y tu hwnt i hynny.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost i steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth neu i gymryd rhan yn y peilot cysylltwch â Dr Ceri Phelps ar 01792 482084 neu e-bostiwch c.evolve@sm.uwtsd.ac.uk