Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Graddedigion Coleg Celf Abertawe yn Arddangos eu Gwaith


20.08.2015

Mae pedwar o fyfyriwr graddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu gwaith yn Arddangosfa Graddedigion 2015 Oriel Mission yn ystod mis Awst tan 6 Medi.

Mae'r graddedigion, Emily Taylor , Naomi Mitchell, Frances Dixon  a Rachel Williams i gyd yn raddedigiong Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Oriel Mission wedi datblygu enw da am raglen ddeinamig a nodedig, i gyflwyno rhagoriaeth ar draws y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol a chrefft, o ar draws Cymru a thu hwnt.

Emily Taylor- Darluniwr a dylunwr wedi ei selio yn Ne Cymru a graddedig diweddar gwrs BA Darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe yw Emily. Gweithia gan amlaf gyda llinellau cain, ‘pro-markers’ a phensil gyda Photoshop i olygu a gorffen ei gwaith. Mae ei gwaith wedi ei selio ar sylwadaeth o fywyd, darluniau dyddiol o wrthrychau a phobl neu ffocysu ar bynciau a chwestiynau penodol o fewn ein diwylliant. Mae hi’n ymdrechu at berffeithrwydd trwy sgriblo’i ffordd i fyd anniben; lle gall gwaith gymryd ffurfiau a chyfeiriad gwahanol.

Naomi Mitchell- Graddedig diweddar ar gwrs BA Darlunio o Goleg Celf Abertawe yw Naomi. Ers yn ifanc mae wedi mwynhau arlunio pobl ac mae ei gwaith o hyd yn trin y pwnc yma. Gan ddefnyddio dyfrlliw a beiro mae ei chyfuniad o waith llinell fanwl a chysgodi trwm yn dal nodweddion pur sydd yn darnodi un wyneb dynol o un arall. Archwilia sut mae eiddo rydym ni’n eu perchen a’r dillad gwisgwn yn dod yn rhan o beth ydym ni. Mae Naomi wedi creu pedwar cymeriad ffug sydd gyda’i gilydd yn creu teulu’r Woodberry. Wedi eu partneri gyda thudalen o’u hoff eiddo, mae eiddo pob cymeriad yn rhoi mewnwelediad i’w hoffter a diddordebau. Efallai’n adeiladu personoliaeth i bob portread a gwneud y cymeriadau dychmygol yma yn fwy credadwy.

Frances Dixon -BA Dylunio Patrymau, yn creu tecstilau argraffiad cyfyngedig i’w defnyddio fel cynhyrchion ar gyfer y lle domestig. Archwilia’r ystrydeb fenywaidd a’r berthynas hanesyddol rhwng tecstilau a’r lle domestig. Yn ymwybodol o’r cysylltiadau yma, mae Frances yn teimlo’n gryf dros greu gwaith trwy ddefnyddio ffyrdd traddodiadol fel lliwio â llaw, printio sgrin sidan a brodwaith. Wedi ei hysbrydoli gan estheteg lleiafol Llychlynnaidd, archwilia prosesau traddodiadol i greu tecstilau gyda chyfuniadau lliw a gweadau gwahanol a dyfeisgar. Mae’r casgliad yma wedi ei ysbrydoli â dod a’r tu allan i mewn, gan gyfuno tirlun gyda bywyd esmwyth i greu darnau cyfoes i’r cartref.

Rachel Williams- Graddedig diweddar Ffotograffiaeth Coleg Celf Abertawe yw Rachel, mae gwaith Rachel yn freuddwydiol, gan ein hatgoffa o deimladau o wadi ac anghymhendod o ganlyniad i golled anesboniadwy. Er bod y gwaith wedi deillio o brofiad trawmatig, mae’r artist yn cael ei atynnu tuag at brydferthwch syml a chyffredinedd bywyd pob dydd. Yr act o gymryd y teimladau anesboniadwy yma a’u trawsffurfio i iaith weledol.

Sefydlwyd y Gyfadran Celf a Dylunio yn PCYDDS 160 o flynyddoedd yn ôl ac mae iddi draddodiad nodedig; fe’i disgrifiwyd yng ngwaith Peter Lord The Visual Culture of Wales fel yr ysgol gelf fwyaf llwyddiannus a blaenllaw yng Nghymru. Heddiw rydym ar flaen y gad o ran creadigrwydd a chyflogaeth.

Yn 2005 symudodd rhaglenni Abertawe i ‘Ysgol Gelf’ a adeiladwyd yn bwrpasol ar gost o filiynau lawer o bunnoedd yng nghanol Ardal Gelfyddydau Abertawe. Yn 2014 bydd y Gyfadran yn ehangu ei chyfleusterau o safon fyd-eang gydag agor Cyfnewidfa Ddylunio newydd, ALEX, ar gost o £14m. Mae’r datblygiadau hyn wedi sicrhau bod y Gyfadran yn darparu amgylchedd creadigol ffyniannus ar gyfer myfyrwyr, staff, cyn-fyfyrwyr a gweithwyr proffesiynol ar ymweliad.

Mae darpariaeth y Gyfadran yn cwmpasu ystod eang o raglenni yn amrywio o Ddiploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, i HND a graddau Israddedig, i Raddau Ôl-raddedig a Addysgir a thrwy Ymchwil. Mae’r meysydd pwnc yn cwmpasu’r Celfyddydau Cain a Chymhwysol; Astudiaethau’r Cyfryngau, Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol; Ffotograffiaeth a Ffotonewyddiaduraeth; Dylunio Patrymau Arwyneb, Tecstilau a Chyfwisgoedd Ffasiwn; Dylunio Graffig, Darlunio a Dylunio Hysbysebion; Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol, Cyfryngau Digidol Creadigol, Technoleg Cerddoriaeth; Dylunio Cerbydau a Chludiant, Dylunio Cynnyrch, Dylunio Cynnyrch Meddygol; Celfyddydau Gwydr Pensaernïol, Gwydr a Gwydr gyda Dylunio Cynnyrch.

 

 

Gwybodaeth Bellach

1.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.