Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Graddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio gydag Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas ar Brosiect Ffilm


22.12.2015

Mae grŵp o raddedigion Celfyddydau Perfformio a Ffilm a Theledu Digidol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio ar brosiect ffilm gyda disgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas yn Abertawe.

Daeth y prosiect i ben gyda premiere carped coch o’r ffilm ar gyfer y bobl ifanc a'u teuluoedd ddydd Mercher diwethaf, Rhagfyr 16eg.

Dros gyfnod o 8 wythnos, mae’r graddedigion brwdfrydig yma o’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn cwrdd â'r plant i ysgrifennu a chynhyrchu ffilm fer. Roedd y grŵp yn gweithio'n agos iawn gyda'r athro dosbarth, y Pennaeth a'r Dirprwy Bennaeth i greu prosiect ystyrlon yn seiliedig ar un o'r llyfrau maen nhw wedi bod yn astudio, sef Skellig.

Fe wnaeth y bobl ifanc greu'r cymeriadau, ysgrifennu’r sgriptiau, perfformio yn y cynhyrchiad yn ogystal â chymryd yr awenau 'tu ôl i'r llenni' drwy wneud y colur, sain a’r ffilmio. Dywedodd Mr Carl Farrant, athro Blwyddyn 6, Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas: "Hoffwn ddiolch i’r criw yma o raddedigion am y cyfle i gydweithio gyda nhw a'r Brifysgol ar y prosiect ffilm cyffrous hwn. Mae'r disgyblion wedi mwynhau cymryd rhan yn y sesiynau actio a gweithio’n agos gyda’r graddedigion, sef Alan, Ciara, Nicole a Sam.

"Mae pob un o’r sesiynau wedi’u cyflwyno’n broffesiynol iawn ac wedi bod yn addas iawn i blant - mae’r profiad wedi helpu i ymestyn dealltwriaeth y plant o'r testun. Mae'r disgyblion wedi dysgu llawer mwy gan y criw nag y byddwn i wedi gallu dysgu nhw o ran creu ffilmiau a'r gwahanol rolau dan sylw -  roedd yn wych bod yna rôl i bob disgybl, waeth beth oedd eu hyder o flaen y camera.

"Fe wnaethom gwblhau'r sesiynau drwy ganolbwyntio ar ein nofel ddosbarth, Skellig - ffactor wnaeth elwa gwaith ysgrifenedig y disgyblion yn y dosbarth gan eu bod wedi dod i adnabod y testun yn well a chael y cyfle i gysylltu â'r cymeriadau," parha Mr Farrant.

Gyda datblygiad newydd Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ardal SA1, Abertawe, mae’r Drindod Dewi Sant yn cryfhau ei chysylltiad â'r cyffiniau gan atgyfnerthu’r cysylltiadau cryf sydd eisoes ganddi gyda chymunedau eraill ar draws y ddinas, megis Townhill.

Yn ychwanegol i’r prosiect gydag Ysgol Gymunedol St Thomas, mae’r Drindod Dewi Sant hefyd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr gyda Chymunedau yn Gyntaf yn yr ardal i ddarparu gweithdai eraill. Bydd y prosiect ffilm llwyddiannus hwn yn cael ei gyflwyno yn Ysgol Gynradd Danygraig ym mis Chwefror 2016 ac mae taith yn cael ei threfnu ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas i ymweld â'r campws yn fuan.

Fe wnaeth Kathryn David, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol Y Drindod Dewi Sant hefyd ddweud gair cyn dangosiad cyntaf ffilm a siaradodd am Ardal Arloesi Glannau Abertawe a fydd yn cael eu hadeiladu yn agos at yr ysgol.

Drwy gymryd rhan yn y prosiectau cyffrous hyn gyda’r gymuned, mae myfyrwyr a graddedigion yn ennill sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr iawn. Nid yn unig y mae nhw'n darparu profiad gwaith go iawn, mae nhw hefyd yn eu galluogi i feddwl yn wahanol am eu hastudiaethau - a gall yn pen draw arwain at waith cyflogedig a chyflogaeth. Yn ogystal â gwella profiad y myfyriwr, mae hefyd yn sicrhau bod y cyrsiau a’r campysau yn hygyrch i gymunedau sy'n gysylltiedig gyda’r Brifysgol.

Am ragor o wybodaeth am brosiectau cymunedol y Brifysgol yn Abertawe, ewch i www.uwtsd.ac.uk/creative-bubble

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies drwy e-bost sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476