Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwahoddiad i Weithdai ar gyfer Myfyrwyr â Diddordeb mewn Anthropoleg


10.04.2014

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn gwahodd darpar fyfyrwyr prifysgol â diddordeb mewn anthropoleg i ymuno â hi am ddiwrnod o weithdai rhyngweithiol.

Cynhelir y digwyddiad, dan y teitl ‘Diwrnod Anthropoleg Cymru - Bydoedd Lliwgar’, rhwng 10am a 3pm ddydd Iau 1 Mai yn y Brifysgol ar gampws Llambed. Mae mynediad am ddim a bydd y diwrnod yn cynnwys cinio. I gadw lle neu i gael mwy o wybodaeth dylai ysgolion, colegau neu fyfyrwyr unigol anfon e-bost at p.bambrey@ydds.pcydds.ac.uk

Mae Anthropoleg yn ymwneud ag astudio bywyd dynol cymdeithasol yn ei holl gyfoeth a'i amrywiaeth. Bydd y rheini sy’n dod i’r gweithdai rhyngweithiol yn profi bwrlwm a pherthnasedd astudio anthropoleg ar lefel addysg uwch.

Meddai Luci Attala, Cyfarwyddwr Rhaglen Anthropoleg yn PCYDDS: “Mae anthropoleg yn bwnc bywiog a chyffrous i’w astudio a dyma’r pwnc i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymchwilio i faterion hollbwysig sy'n berthnasol i'r bydd sydd ohoni. Mae’n archwilio hanfodion beth mae'n ei olygu i fod yn ddynol. Mae’r byd cyfan yn fater o ddiddordeb iddi ac mae’n dod â chi wyneb-yn-wyneb â’r amrywiaeth ryfeddol o ymddygiad dynol a geir yn y presennol a'r gorffennol.

“Mae anthropolegwyr yn archwilio’r pethau bob dydd a dinod, y pethau prin ac 'egsotig', a'r lleol ochr yn ochr â'r byd-eang, er mwyn helpu mynd i'r afael â'r materion cymdeithasol dybryd y mae ein byd heddiw yn eu hwynebu. Mae gwneud gradd mewn anthropoleg yn eich gorfodi i gwestiynu syniadau a thybiaethau am beth sy’n iawn a beth sy’n anghywir, y da a'r drwg, drwy roi ystyriaeth soffistigedig a moesegol i gynaliadwyedd arferion dynol. Am y rhesymau hyn, anthropoleg yw’r ddisgyblaeth fwyaf deinamig, heriol a boddhaol y gallwch ei hastudio yn y dyniaethau."

Bydd y gweithdai’n cwmpasu pynciau megis bwyta moesegol, bodau dynol/seiborgiaid, gwyddor fforensig, amgylcheddau iechyd, perthnasedd crefydd yn y gymdeithas heddiw ac arwyddocâd ‘pethau’.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr Brenhinol y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk