Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwaith Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth ag ERW ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon


10.07.2015

Ar 16 Mawrth 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg gynlluniau i wella cefnogaeth i athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu gyrfa trwy gynllun y Fargen Newydd. Bydd y cynllun hwn i bob pwrpas yn ailstrwythuro rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon.

Fel rhan o’r strategaeth ranbarthol i weithredu’r Fargen Newydd, sy’n darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol o ansawdd da i ymarferwyr yn ystod eu gyrfa, mae Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) wedi ymgysylltu ag 11 ysgol o bob rhan o’r rhanbarth i weithio mewn partneriaeth â Chanolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Y bwriad yw datblygu modelau newydd ar gyfer darparu sesiynau cynefino a mentora i ddarpar athrawon o fewn Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA).

Mae’r prosiect cydweithredol hwn yn un cyffrous a fydd yn parhau i ddatblygu trwy 2015/16 wrth i fodelau arfer gorau ar gyfer hyfforddiant AGA ddod ar gael i’w rhannu gydag ysgolion a chydweithwyr ar draws ERW.

Lansiwyd y prosiect yn ffurfiol ddydd Mawrth Gorffennaf 7 ac i ddilyn maes o law cynhelir Astudiaethau Achos Ysgolion yn ymwneud â Dysgu Proffesiynol. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014