Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwireddu breuddwyd merch ifanc sydd â Pharlys yr Ymennydd


11.12.2015

Mae tîm cydweithredol o academyddion a dylunwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac o’r elusen Cerebra, newydd wireddu dymuniad Nadoligaidd merch ifanc sydd â Pharlys yr Ymennydd.

Mae gan Enna Thea Kul-Want, merch fach wyth mlwydd oed o Lundain, Barlys yr Ymennydd Athetoid felly nid yw hi wedi gallu sglefrio gan nad yw’n medru gwisgo esgidiau sglefrio confensiynol.

Ond y Nadolig hwn, diolch i'r tîm yng Nghanolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn Abertawe - tîm cydweithredol sy'n gweithio i wella bywydau plant â chyflyrau niwrolegol - fe wnaeth Enna Thea sglefrio gyda'i theulu a ffrindiau am y tro cyntaf erioed.

Fe gysylltodd Catherine Yass, mam Enna Thea, â thîm CIC ar ôl i’w merch gael ei gwahodd i barti sglefrio iâ yn Broadgate yn Llundain.

Nid oedd Catherine am i'w merch golli allan ar y dathliad felly ar ôl trafod syniadau gyda Dr Ross Head o Ganolfan Arloesi Cerebra o fewn y Brifysgol, aeth y tîm ati i ddylunio a chreu sled gwreiddiol, tebyg i sled Siôn Corn a fyddai'n caniatáu i Catherine sglefrio y tu ôl i Enna Thea a’i gwthio wrth ei hymyl. 

Mae'r dyluniad yn un cadarn a phrydferth wedi’i gynhyrchu o bren bedw gyda haenen o lacr coch yn ei orchuddio. Mae wedi ei ffitio â llafnau sglefrio polypropylen sydd wedi cael eu creu â’r un radiws â llafnau esgidiau sglefrio cyffredin sy'n galluogi’r sled i sglefrio mewn llinell syth, ond hefyd yn ei alluogi i gael ei lywio. Mae’r sled wedi’i orffen gydag addurniadau sy’n addas iawn ar gyfer tywysoges fach a fydd yn caniatáu Enna Thea i gyfeirio ei mam a "sglefrio" lle bynnag y mae hi eisiau.

Meddai Dr Ross Head o Ganolfan Arloesi Cerebra ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Rydym mor ffodus i allu gwneud y math yma o waith fel swydd. Rwyf wir yn gobeithio y bydd Enna Thea yn mwynhau ei pharti sglefrio ac y bydd hi’n gallu gwneud tipyn mwy o sglefrio wedi hynny.

“Ein gwaith ni yw dylunio a chreu cynnyrch hardd i helpu plant â chyflyrau niwrolegol, sy'n dod â boddhad mawr i ni. Mae ein sgiliau dylunio ni yn sicr yn cael eu herio ond yn cael eu rhoi at ddefnydd da wrth i ni greu cynnyrch sy'n gwneud bywydau plant a’u teuluoedd yn haws, ac yn rhoi'r un cyfleoedd iddynt â phlant eraill, atega Dr Head.

Roedd Catherine Yass eisoes wedi bod mewn cysylltiad â Dr Head ynglyn â darn arall o gyfarpar ac yn gwybod bod cynnrych y tim wastad wedi’i ddylunio mewn ffordd hyfryd ond pwrpasol.

“Roeddwn wedi ysgrifennu at Ross i ddiolch iddo am ei waith ar ddarn arall o gynnyrch ac fel sylw ffwrdd â hi, fe wnes i ofyn iddo os oedd gydag e unrhyw ddatrysiad ar gyfer sglefrio iâ. Daeth yn syth yn ôl gan ddweud y byddai’n ein helpu ni ac mae wedi mynd ati i gynllunio’r anrheg fwyaf anhygoel. Ry’n ni wrth ein bodd  - mae’r sled yn eithriadol o hardd. Mae Enna Thea yn hynod gyffrous," meddai Catherine.

Fe wnaeth Catherine ac Enna Thea dreialu’r sled ddydd Sul diwetha, Rhagfyr 13eg yn Broadgate, Exchange Square, Llundain. 

Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn wasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol a gynigir gan elusen genedlaethol Cerebra i'w aelodau. Mae llawer o'r cynnyrch yn gwasanaethu fel cymhorthion byw bob dydd. Ers ei sefydlu, mae CIC wedi bod yn gweithio i wella bywydau llawer o blant â chyflyrau niwrolegol ledled y DU. Mae peth o’r cynnyrch yn y portffolio bellach yn cael eu masnacheiddio mewn partneriaeth â gweithgynhyrchwyr trydydd parti o dan gytundebau trwyddedu. Mae'r cynnyrch yn cynnwys cymhorthion symudedd a chyfathrebu, cynnyrch i alluogi mynediad technoleg gwybodaeth, seddi cefnogol a chymhorthion arlunio, ac addasiadau i gynnyrch sydd eisoes yn bodoli. Mae'r holl gynnyrch a ddyluniwyd neu a addaswyd yn sicrhau bod y plentyn yn cael ei gynnwys a bod stigma cymdeithasol yn cael ei leihau cymaint at y gallai.

Mae Cerebra yn elusen genedlaethol sy'n cefnogi plant sydd wedi dioddef anaf i'w hymennydd yn ogystal â’u teuluoedd. Am wybodaeth bellach ynglŷn â gwaith yr elusen, ewch i www.cerebra.org.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476 NEU Sarah Jones, Cynorthwydd Marketing a Chysylltiadau Cyhoeddus Cerebra drwy ebostio sarahj@cerebra.org.uk neu drwy ffonio 01267 244226 NEU Sian Morgan, Pennaeth Cysylltiadau Cyhoeddus  Cerebra drwy ebostio sian@cerebra.org.uk neu drwy ffonio 07966 965 143