Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwobr Diwydiant Twristiaeth y DU i Fyfyrwraig o PCYDDS


28.01.2015

Mae myfyrwraig sy’n astudio rheolaeth twristiaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi dod yn ail yng Ngwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn 2014 a ddyfernir gan y Sefydliad Teithio a Thwristiaeth cenedlaethol (yr ITT).

Andrew Campbell and Brenda ThomasMae Brenda Thomas sy’n dri deg naw oed yn cwblhau blwyddyn olaf ei gradd mewn rheolaeth twristiaeth ar ôl graddio â HND yn y pwnc. Cyhoeddwyd yn ddiweddar ei bod wedi cyrraedd yr ail safle yng Ngwobr Myfyriwr y Flwyddyn Bella Rangel Callen yr ITT, sy’n dathlu llwyddiant myfyrwyr sydd wedi cyrraedd safon uchel ym maes teithio a thwristiaeth yn y DU.

Yr ITT yw’r unig gorff aelodaeth proffesiynol ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth, un o’r sectorau masnach mwyaf yn y DU.

Meddai Brenda: “Roeddwn wrth fy modd i glywed fy mod wedi dod mor agos i’r brig ac rwy’n falch iawn o’r hyn rwy wedi’i gyflawni. Er fy mod wedi cael profiad yn y diwydiant teithio, roeddwn bob amser yn teimlo bod rhywbeth yn fy atal rhag gwneud cynnydd. Mynegais bryderon ynglŷn â bod yn fyfyriwr aeddfed yn fy nghais, ond rhoddwyd sicrwydd imi fod gennyf bopeth oedd ei angen i ennill HND. Mae fy nhiwtoriaid a’r Brifysgol wedi fy ngalluogi i ddatblygu a chael gwell dealltwriaeth o’r busnes a’r hyn sy’n ofynnol i wneud twristiaeth yn fyw cynaliadwy. Un o’r uchafbwyntiau oedd fy mhrofiad gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.”

Caiff myfyrwyr eu henwebu am y Wobr gan eu darlithwyr. Yn achos Brenda, daeth yr enwebiad gan Bennaeth Hamdden, Twristiaeth, Digwyddiadau a Chwaraeon PCYDDS, Andrew Campbell.

Meddai Andrew: “Mae Brenda wedi gwneud yn rhagorol yn academaidd ac wedi dangos lefel uchel o ymrwymiad i’r diwydiant twristiaeth trwy ei gwaith blaenorol a chyfredol. Mae’n ysbrydoliaeth mewn darlithoedd ac yn ysgogi myfyrwyr eraill.

“Rydym yn falch iawn o’r hyn mae Brenda wedi’i gyflawni, sydd nid yn unig yn cydnabod ei rhinweddau hi ond hefyd y gwaith a wneir yn yr adran dwristiaeth. Dyma’r tro cyntaf i’r Brifysgol dderbyn gwobr o’r fath, ac os cofiaf yn iawn, y tro cyntaf i fyfyriwr o Gymru wneud hynny.

“Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth, petai’n penderfynu aros yng Nghymru ar ôl graddio, y byddai’n gwneud cyfraniad nodedig iawn i dwristiaeth yn y rhan hon o’r byd.”

A hithau bellach yn byw yn Abertawe, mae Brenda yn hanu o Beriw yn Ne America. Daeth i’r DU yn ddeunaw oed heb allu siarad Saesneg. O fewn dwy flynedd roedd wedi meistroli’r iaith ac wedi cael swydd gyda Thomas Cook, lle dysgodd am y diwydiant teithio. Parhaodd Brenda i ddatblygu ei gyrfa gan dreulio blwyddyn gyda Virgin Atlantic cyn cofrestru ar y cwrs HND/BA yn PCYDDS.

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@pcydds.ac.uk