Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gwobrau i Fyfyrwyr sy’n Astudio Trwy Drallod


29.10.2015

(O’r chwith i’r dde) Gemma Alpine, Chris Jenkins, Daryl Lawrence, Selwyn Walters, Samantha Taylor a Silje Gronn.Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi uno â Chymdeithas Cyn Aelodau Ysgol Dinefwr (ODA) i wobrwyo pum myfyriwr sydd wedi gweithio trwy drallod i sicrhau rhagoriaeth academaidd.

Mae’r ODA yn bodoli er 1930 ac yn gyfrwng i gyn ddisgyblion ac athrawon hen Ysgol Dinefwr gychwyn a chynnal cysylltiadau â'i gilydd. Yn 2002, caeodd yr ysgol ar ôl 109 o flynyddoedd, a hithau wedi ffurfio rhai o fawrion a phobl fwyaf dylanwadol y ddinas. Yn 2005, cwblhaodd Y Drindod Dewi Sant Abertawe (sef Prifysgol Fetropolitan Abertawe ar y pryd) ailwampio hen safle’r ysgol sydd bellach yn gartref i Goleg Celf Abertawe y Brifysgol.

Yn y gorffennol, dyfarnwyd Gwobr y Llywydd i ddisgybl teilwng a nodedig yn yr hen Ysgol Dinefwr. I ddangos y cysylltiadau a grëwyd bellach rhwng y Brifysgol a’r ODA, adferwyd y wobr flynyddol yn 2005 i wobrwyo myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Abertawe sydd wedi cyfuno caledi a rhagoriaeth yn ystod blwyddyn gyntaf eu hastudiaethau.

Cyflwynwyd sieciau, gan Lywydd yr ODA Selwyn Walters, i’r pum myfyriwr teilwng a enwebwyd gan eu darlithwyr. Yr enillwyr oedd: myfyrwraig dylunio graffig, Samantha Taylor o Gwmbrân; myfyrwraig drama gymhwysol, Gemma Alpine o Lanelli; myfyriwr peirianneg chwaraeon moduro, Chris Jenkins o Landeilo; myfyriwr cadwraeth amgylcheddol, Daryl Lawrence o Abertawe; a myfyriwr teithio rhyngwladol a rheoli twristiaeth, Silje Gronn o Norwy.

Meddai Pro Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Mike Phillips: “Yn ystod y cyflwyniad rydyn ni wedi gweld pobl sy’n wynebu trallod ac sy’n gorchfygu. Mae’r holl straeon wedi codi fy nghalon i. Rydyn ni’n brifysgol sy’n ehangu mynediad ac sy’n agored i bawb. Mae'n amhosibl mesur y fraint o fod yn brifysgol felly.”

Meddai Selwyn Walters: “I Gymdeithas Cyn Aelodau Ysgol Dinefwr, mae’r seremoni wobrwyo hon yn fodd i barhau ein cysylltiad â safle ein hen ysgol. Mae gennym ni gysylltiad cryf â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac rydyn ni’n falch ac yn hapus bod ein hen ysgol yn cael ei defnyddio o hyd at ddibenion addysg. Mae dyfarniad megis Gwobr Llywydd Cymdeithas Cyn Aelodau Ysgol Dinefwr yn ffordd ardderchog o gynnal cysylltiad â’r safle a chydnabod gwaith caled y myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at: steven.stokes@uwtsd.ac.uk.