Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Gŵyl Ieuenctid Boblogaidd yn ôl yn Abertawe


20.07.2015

Aelodau Fforwm Ieuenctid Olion Curtis Cana, Adam Dawkins a Mark Burgess ym Mharc Paradwys yn TownhillBydd gŵyl ieuenctid lwyddiannus Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), Olion, yn dychwelyd i’r ddinas y mis hwn.

Cynhelir yr ŵyl gelfyddydau i ieuenctid, Olion, ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf, rhwng 11a.m. a 5p.m., ym Mharc Paradwys yn Townhill. Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim wedi’i gynllunio a’i reoli gan Fforwm Ieuenctid Olion, sef grŵp o bobl ifanc rhwng un ar ddeg a phump ar hugain oed sy’n cyfarfod bob wythnos i gynllunio pob agwedd ar yr ŵyl.

Gweithia PCYDDS mewn partneriaeth â Chymunedau’n Gyntaf i reoli’r prosiect, sydd wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.Cynhaliwyd yr Ŵyl ar ddau achlysur blaenorol a bu’n llwyddiant ysgubol a dros 1,500 o bobl yn ymweld bob tro.

Bydd yr ŵyl yn croesawu cantorion, bandiau, comedïwyr, DJs a dawnswyr lleol.Yn ogystal â’r brif lwyfan, bydd hefyd bebyll eraill lle ceir perfformiadau, arddangosfeydd a gweithdai gan Circus Eruption, Y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST), Prosiect Pobl Ifanc Sengl Ddigartref Abertawe (SYSHP), Oriel Gelf Glynn Vivian, ynghyd â sefydliadau lleol eraill.Mae’r bobl ifanc hefyd wedi trefnu gweithgareddau paentio wynebau, cestyll neidio a hyd yn oed disgo tawel gyda chymeriadau o ffilm lwyddiannus Disney Frozen hefyd yn cymryd rhan.Kev Johns sy’n cyflwyno’r diwrnod gyda chymorth y bobl ifanc eu hunain.

Bydd gan y tîm Cymunedau’n Gyntaf lawer o weithgareddau hwyl rhad ac am ddim i’r teulu ynghyd â gwybodaeth am bopeth o ddechrau gwaith neu hyfforddiant, gofalu am iechyd a lles, cyfleoedd i ddysgu sgil newydd, a diogelwch cymunedol.Bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Tîm Pêl-droed Dinas Abertawe yn arddangos rhai sgiliau pêl-droed ac yn cynnal cystadleuaeth.Bydd y Frigâd Dân a Heddlu De Cymru yn dod â cherbydau i’r safle i bobl ifanc eu gweld.Bydd Canolfan y Ffenics ar agor ac yn darparu bwyd o’u caffi poblogaidd.

Meddai Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol PCYDDS, Lucy Beddall:“Mae PCYDDS yn gweithio’n galed i ymgysylltu â’r gymuned leol.Mae’n caniatáu i fyfyrwyr, sy’n gweithio ar y cyd â’r bobl ifanc, gael profiad gwaith gwerthfawr trwy roi eu hastudiaethau ar waith. Rydym hefyd yn gwahodd y gymuned leol i fod yn rhan o wahanol brosiectau.

“Mae’r ŵyl yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth.Byddai’n anodd gwneud hyn heb y bobl ifanc, y tîm Cymunedau’n Gyntaf a phob un o’n sefydliadau partner eraill.Nid y diwrnod yw swm a sylwedd yr ŵyl gan fod ein graddedigion a’n myfyrwyr wedi bod wrthi’n rhedeg gweithdai gydol y flwyddyn sy’n arwain at y digwyddiad.Mae gweithio gyda’r gymuned o fudd i bawb sy’n perthyn iddi ac mae’r prosiect penodol hwn yn dathlu nifer anhygoel y doniau sydd i’w cael yn yr ardal hon.”

Curtis Cana, myfyriwr 18 oed yng Ngholeg Gŵyr, yw Cydlynydd Ieuenctid ar gyfer Olion.Meddai:“Mae’r bobl i gyd wrth eu bodd o gael bod yn rhan o’r ŵyl Olion.Rydym wedi bod yn cyfarfod ers tro ac yn gweithio gyda PCYDDS a Chymunedau’n Gyntaf i gynllunio’r diwrnod.Mae’n hyfryd bod gan Townhill ŵyl deilwng ac mae pawb yn dysgu cymaint am sut i gynllunio digwyddiad.Mae’n brofiad gwerthfawr iawn heb os nac oni bai.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.