Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Her Môr Hafren rhwng Barcudfyrddwyr a Selogion Ceir


11.09.2014

Yn yr her bydd Dr Ross Head a Kelvin Lake (gwaelod ch i dd), barcudfyrddwyr ac academyddion PCYDDS, yn cystadlu yn erbyn eu cydweithwyr yn y maes modurol, Tim Tudor a Roger Dowden (yn sefyll ch i dd). Bydd academyddion peirianneg a dylunio cynnyrch o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe yn ei mentro hi ar her yn null Top Gear y mis nesaf, wrth i farcudfyrddwyr gystadlu yn erbyn cerbyd trydanol hybrid mewn gornest i deithio o Ogledd Dyfnaint i Abertawe.

Bydd yr her yn gosod yr academyddion Kelvin Lake a Dr Ross Head, y ddau’n farcudfyrddwyr brwd, yn erbyn eu cydweithwyr ym maes peirianneg fodurol. Y nod yw hyrwyddo cwrs newydd PCYDDS, sef y cwrs cyntaf yn y byd mewn cynhyrchu ym maes chwaraeon eithafol, yn ogystal â hyrwyddo arbenigedd y Brifysgol ym meysydd peirianneg a chwaraeon modurol, a dylunio cynnyrch, gan godi arian at nifer o achosion da ar yr un pryd. Nodwyd pedwar dyddiad posibl, yn ddibynnol ar y tywydd, sef 4, 5, 18, neu 19 Hydref.

Bydd yr her yn cychwyn yn Woolacombe, Gogledd Dyfnaint. Bydd y barcudfyrddwyr yn teithio tri deg tri o filltiroedd ar draws Môr Hafren gan anelu at orffen wrth yr Arsyllfa ar Fae Abertawe. Mae’r daith yn ddeuddeg milltir yn hirach na’r pellter rhwng Dover a Calais, a chafwyd rhagamcan o dair awr ac ugain munud i’w chwblhau.

Yn ymuno â Kelvin Lake a Dr Ross Head ar y dŵr bydd Marc Rowley, sydd ddwywaith wedi bod yn Bencampwr Hŷn yng nghystadleuaeth Meistr Tonnau Prydain (barcudfyrddio), ynghyd â Sarah Rowley. Mae’r ddau’n cynnal ysgol barcudfyrddio ym Mhorthcawl. Hefyd yn ymgymryd â’r her bydd Oli Thorman, un o raddedigion PCYDDS a chyd-sylfaenydd cwmni o'r enw Mutiny Kites, a fydd yn darparu'r barcutiaid ar gyfer y daith dros y môr.

Bydd y peirianwyr modurol yn gadael Woolacombe ar yr un pryd, gan deithio o Ogledd Dyfnaint i'r M4 ac wedyn tua'r gorllewin ac Abertawe, gan orffen hefyd yn agos at yr arsyllfa ar lannau’r ddinas. Yn ôl cynllunwyr taith ar-lein, dylai’r daith o 176 milltir gymryd tair awr a deuddeg munud, gan deithio yng ngherbyd trydanol hybrid Honda Civic y Brifysgol.

Meddai Kelvin Lake: “Ym mis Hydref byddwn yn lansio’r cwrs gradd cyntaf yn y byd mewn cynhyrchu ym maes chwaraeon eithafol. Bydd yr her hon yn caniatáu i ni arddangos potensial y rhaglen oherwydd bydd y barcudfyrddau wedi’u dylunio a’u cynhyrchu yn y Brifysgol. Byddan nhw wedi’u gwneud gan ddefnyddio cymysgedd o dechnegau cynhyrchu traddodiadol, yn cynnwys deunyddiau megis ffibr carbon, yn ogystal ag argraffu 3D er mwyn creu’r esgyll.”

Meddai Dr Ross Head: “Dyluniwyd y Byrddau yn y rhaglen CAD (cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur) Solidworks, gan ein galluogi i berffeithio’r dyluniad a gwirio’r geometreg cyn anfon y byrddau i gael eu cynhyrchu.”

Gan ychwanegu min cystadleuol, meddai Roger Dowden, Pennaeth Peirianneg Fodurol yn PCYDDS: “Yn yr ornest teithio cynaliadwy yma, ein bwriad yw dangos sut gall ein car hybrid Honda Civic guro pŵer y gwynt. Er gwaethaf natur anwadal teithio ar y ffordd a gorfod cadw o fewn cyfraith y ffordd, rydym ni’n dal i ddisgwyl cyrraedd y llinell derfyn yn Abertawe yn gyntaf.”

Mae’r cwmnïau a sefydliadau lleol sy’n cefnogi’r her yn cynnwys Clwb Hwylio’r Mwmbwls, Clwb Hwylio a Thanddwr Abertawe a’r Gwasanaeth Morwrol Gwirfoddol, a fydd yn darparu cychod diogelwch ar y diwrnod.

Bydd y cychod cefnogi a’r car hybrid yn defnyddio GPS (System Leoli Fyd-eang) i roi’r newyddion diweddaraf yn ystod yr her a bydd hyn yn cael ei lwytho ar y rhyngrwyd yn www.facebook.com/TheBristolChannelKitesurfCrossing/TheBristolChannelKitesurfCrossing/app_190322544333196

Ar wahân i hyrwyddo rhaglenni academaidd y Brifysgol, defnyddir yr Her Farcudfyrddio i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru a’r Gwasanaeth Morwrol Gwirfoddol. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yn www.facebook.com/TheBristolChannelKitesurfCrossing

Wrth siarad am gyflwyniad y radd mewn gweithgynhyrchu chwaraeon eithafol, dywedodd Kelvin Lake: “Mae’r diwydiant chwaraeon eithafol yn gyflogwr sylweddol, ac mae’n tyfu. Dywedodd y diwydiant syrffio iddo wneud £200 miliwn mewn gwerthiannau yn 2007, ac amcangyfrifir bod yr elfen weithgynhyrchu syrffio yng Nghernyw ar ei ben ei hun werth £62 miliwn y flwyddyn. Mae’r defnydd o ddefnyddiau uwch fel cyfansoddion yn parhau i dyfu yn y diwydiant hamdden a nawr, cânt eu defnyddio i weithgynhyrchu byrddau syrffio, tonfyrddau a sglefrfyrddau. Mae’r adran masnach a diwydiant wedi gweld bod yna gyfleoedd penodol ar gyfer twf mewn nwyddau hamdden ieuenctid fel byrddau eira, ac mae hyn wedi arwain at dwf sylweddol mewn gweithgynhyrchwyr cyfansoddion sy’n arbenigo yn y meysydd hyn. Nawr, mae cyfran y gweithgynhyrchwyr cyfansoddion yng Nghymru sy’n ffocysu ar chwaraeon a hamdden yn fwy na’r diwydiannau awyrofod a modurol.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae cyfres o luniau a fideos ar gael ynghylch datblygiad y barcudfyrddau wrth baratoi ar gyfer yr her. Ar gyfer cyfleoedd cyfweld, ffilmio a ffotograffau, cysylltwch â Steven Stokes drwy'r manylion uchod.
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk