Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


INSPIRE yn cynnal Cynhadledd ar Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang


03.06.2015

Cynhaliodd y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei chynhadledd gyntaf ar ‘Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang’ (ADCDF) yn Ysgol Busnes Abertawe ar 2 Mehefin 2015.

Roedd y gynhadledd undydd yn gyfle i staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ddod at ei gilydd a rhannu arfer da ac astudiaethau achos ym maes cyflwyno dysgu ac addysgu ADCDF ar draws y Brifysgol gyfan. Roedd y gynhadledd hefyd yn gyfle i staff y Brifysgol lunio papur cynhadledd llawn i’w adolygu’n ffurfiol. Bydd y papurau a dderbyniwyd yn cael eu cyhoeddi mewn cylchgrawn mewnol a adolygir gan gymheiriaid. Dyfernir gwobr am y Papur Gorau i’r academydd sy’n llunio’r darn gorau o waith, bydd yr enillydd yn cael ei benderfynu dros fisoedd yr haf ac yn derbyn cymorth ariannol i fynychu cynhadledd a chyflwyno’i waith. 

Dywedodd Carolyn Hayles, Arweinydd Academaidd ar gyfer INSPIRE, a sefydlodd y digwyddiad: "Roedd y gynhadledd yn llwyddiannus iawn wrth ymuno academyddion o bob rhan o'r Brifysgol i rannu eu harfer ADCDF ac i gyflwyno rhai enghreifftiau gwych o arferion gorau mewn addysgu a dysgu. Wrth symud ymlaen, rydym yn gobeithio y bydd y gynhadledd yn annog academyddion i ledaenu eu profiadau o ADCDF yn ehangach, trwy gyfraniadau cynadleddau rhyngwladol a chyhoeddiadau cyfnodolion. Yn y cyfamser, rydym yn bwriadu datblygu y gynhadledd fewnol yma i fod yn ddigwyddiad blynyddol."

Fe wnaeth nifer o siaradwyr gyflwyno sgyrsiau byr ar faterion allweddol yn ystod y gynhadledd. Yn eu plith roedd Sarah Hoss, VocalEyes Coleg Penfro, a roddodd gyflwyniad ar Anturiaethau Digidol: Cychwyn ar y llwybr i Ddinasyddiaeth Weithredol a Chynaliadwyedd, Stacey Coleman, Darlithydd mewn Seicoleg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe a roddodd gyflwyniad ar Adnabod Cynaliadwyedd mewn Seicoleg:  Peryglon ac Addewid a Dr Glenda Tinney, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin a roddodd gyflwyniad ar Addysg Blynyddoedd Cynnar ac ADCDF – dwy ochr i’r un geiniog? Cyflwynwyd y brif araith gloi gan yr Athro Simon Haslett, Dirprwy Is-ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru, ar Hyrwyddo ymchwil ac ysgolheictod mewn addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang:o daith bersonol i ymagwedd sefydliadol.

Mae’r Athro Simon Haslett wedi cael gyrfa sy’n rhychwantu dros 20 mlynedd mewn addysg uwch, mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, dros 100 o erthyglau gwyddonol, ac mae hefyd yn ddarlledwr sy’n ymddangos yn rheolaidd ar deledu a radio ac sy’n ysgrifennu erthyglau yn y wasg boblogaidd. Mae’n Gydolygydd y cylchgrawn Atlantic Geology ac yn Olygydd Cyswllt y Journal of Coastal Research.

Nod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw gwneud cynaliadwyedd yn ganolog i’w darpariaeth a bu’n gweithio ochr yn ochr â phrifysgolion eraill ar draws y DU trwy raglen Academi Werdd yr Academi Addysg Uwch i ymgorffori cynaliadwyedd  o fewn ei gweithrediadau a’i diwylliant craidd.  Lansiwyd y sefydliad INSPIRE, a Dr Jane Davidson yn Gyfarwyddwr, ym mis Ionawr 2012, ac mae wedi datblygu gweithgarwch traws-sefydliadol yn ystod 2013 a 2014. Mae Cynllun Strategol y Brifysgol wedi ymrwymo i ymgorffori cynaliadwyedd yn egwyddor graidd ar draws pob agwedd ar y Brifysgol.

Meddai Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE:

“Mae datblygu cynaliadwy’n golygu gwneud gwell penderfyniadau gan ddefnyddio gwerthoedd hirdymor. Mae’n golygu meddwl am effeithiau gweithredoedd heddiw ar genedlaethau’r dyfodol a dysgu byw o fewn ein terfynau amgylcheddol – mae’n golygu cydbwyso anghenion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd mewn modd nad yw’n peryglu cenedlaethau’r dyfodol. Trwy INSPIRE ein nod yw datblygu darpariaeth sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau a fydd yn eu paratoi i gyfrannu yn y dyfodol i’r economi, i’r gymuned ac i’r amgylchedd. Hefyd bwriadwn ddatblygu ein campysau i’r safonau uchaf o ran perfformiad amgylcheddol, cyfrannu i'n cymunedau trwy roi sylw arbennig i faterion cymunedau gwledig cynaliadwy a datblygu de orllewin Cymru yn rhanbarth carbon isel, a datblygu capasiti ymchwil ac arloesi sy’n canolbwyntio ar gryfderau craidd y Brifysgol.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol 1828 y Brifysgol yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014