Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Is-Ganghellor o Ganada i Drafod ei Fodel Addysg Uwch Llwyddiannus


15.06.2015

Dr David HeflandY mis hwn, bydd Llywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Quest yng Nghanada, yn sôn wrth Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) am y modd y mae wedi llwyddo i ail-lunio addysg uwch yn ei brifysgol ei hun.

Cynhelir y ddarlith, o dan y teitl ‘Model Quest’ brynhawn Mercher 24 Mehefin am 3 o’r gloch yn yr Ystafell Ddarllen ar gampws Cyfnewidfa Ddylunio Alex PCYDDS (Heol Alexandria, Abertawe).Gellir archebu lleoedd ar gyfer yr anerchiad trwy anfon e-bost atDigwyddiadau-Events@uwtsd.ac.uk

Mae Dr Hefland wedi arwain Prifysgol Quest, yn British Columbia, er 2008. Cyn hynny, treuliodd bymtheng mlynedd ar hugain ym Mhrifysgol Columbia yn Efrog Newydd.Ef hefyd yw Llywydd Cymdeithas Seryddol America, sef y gymdeithas broffesiynol ar gyfer seryddwyr, astroffisegwyr, gwyddonwyr planedau a ffisegwyr haul yng ngogledd America.

Yn ystod ei yrfa academaidd, datblygodd Dr Hefland ddealltwriaeth ddofn o’r problemau y mae prifysgolion traddodiadol yn eu hwynebu.Yn dilyn ei benodiad ym Mhrifysgol Quest, achubodd ar y cyfle i ddatblygu ei syniadau ynghylch creu model ar gyfer addysg uwch yn yr 21ain ganrif.

Prifysgol Quest yw prifysgol annibynnol, ddi-elw, secwlar gyntaf Canada.Cynigia un radd yn unig, sef gradd Baglor yn y Celfyddydau a’r Gwyddorau, gan ganolbwyntio’n llwyr ar ragoriaeth ym maes addysg israddedig.

Dyluniwyd y rhaglen academaidd i addysgu myfyrwyr ar gyfer oes o ddysgu, i ddatblygu eu galluoedd deallusol, i annog ymwneud cymdeithasol a dinesig a’u paratoi i fod yn gyflogadwy.Dysga myfyrwyr sut i fod yn ddatryswyr problemau annibynnol trwy ymchwilio i’w cwestiynau eu hunain, lle mae gofyn iddynt gydweithredu ar draws ffiniau disgyblaethol a mynd ati i ddysgu’n ymarferol o brofiad. Yn y modd hwn, gall pob myfyriwr lunio’i addysg a mynd i’r afael â’i ddiddordebau penodol.

Mae gan PCYDDS gysylltiadau â Phrifysgol Quest er 2009. Trwy raglen cyfnewid myfyrwyr israddedig, mae nifer o fyfyrwyr Quest wedi dilyn cyrsiau ôl-raddedig yn PCYDDS.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth neu i gyfweld cynrychiolydd y gynhadledd, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.