Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Jane Davidson yn Rôl y Cyfwelydd mewn Cyfres Ddogfen Arloesol gyda Satish Kumar


14.08.2015

Dr Jane Davidson gyda Satish Kumar (credydau – Ruth Davey, http://www.look-again.org)Mae Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi cyfweld Satish Kumar, un o feddylwyr ysbrydol mwyaf yr 21ain ganrif, ar gyfer cyfres ddogfen arloesol mewn chwe rhan sydd i’w rhyddhau’r flwyddyn nesaf.

Cafodd Satish ei eni yn 1936 gan ddod yn Fynach Jainaidd yn naw oed ac wedyn, yn ddeunaw oed, ymuno â mudiad di-drais Gandhi i ddiwygio’r tir.Yn 1964 ar ei Daith Gerdded dros Heddwch ar draws 8,000 o filltiroedd, aeth o Delhi i bob un o brifddinasoedd niwclear y byd, heb geiniog yn ei boced, gan gludo neges heddwch yn unig.

Maes o law ymgartrefodd yn y DU, gan fynd ymlaen i fod yn Olygydd y cylchgrawn Resurgence, a phleidio achos ecoleg, celfyddyd ac ysbrydolrwydd. Ef oedd sylfaenydd coleg mwyaf blaenllaw’r byd ar gyfer ymgyrchwyr a symbylwyr newid, Coleg Schumacher, sydd bellach yn dathlu pen-blwydd yn 25 oed.

Crëwyd y gyfres ddogfen gan Emergence, grŵp gweithredol ym maes y celfyddydau a chynaliadwyedd a leolir yng Nghymru, mewn cydweithrediad â chylchgrawn Resurgence, Coleg Schumacher, Culture Colony a Volcano Theatre. Roedd hyn yn bosibl yn sgil ymgyrch dorfgyllido lwyddiannus, a gyrhaeddodd y tu hwnt i’w tharged o £25,000.

Bydd y gyfres ddogfen ar gael fel set o DVDs yn yr hydref 2016, gan gyd-daro â phen-blwydd Satish yn 80 oed, pen-blwydd Resurgence yn 50 oed a phen-blwydd Coleg Schumacher yn 25 oed.

Yn sgwrsio â Satish y mae Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INPSIRE) yn PCYDDS. Mae Dr Davidson hefyd yn gyn Weinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru, a hi oedd yn gyfrifol am strategaeth arloesol ‘Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned’, a arweiniodd at y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol arloesol a basiwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol eleni. Gosododd y polisi hwn gynaliadwyedd wrth wraidd Llywodraeth Cymru, gan wneud Cymru yn un o’r gwledydd cyntaf yn y byd i wneud hynny.

Meddai Dr Davidson: “Yn ei addysgu, ei ysgrifennu a’i anerchiadau diflino dros wyth degawd, mae Satish wedi newid bywydau dirifedi. Fodd bynnag, hyd yn hyn nid oedd cofnod o’i fywyd a’i waith a ymchwiliai’n fanwl i bopeth y mae e’n sefyll drosti ac yn ei phleidio.

“Pan ofynnwyd i mi weithio gyda Satish ar y prosiect cyffrous hwn, bues i’n petruso ar y cychwyn. Beth oedd gen i i’w gynnig er mwyn taflu goleuni ar un o feddylwyr ysbrydol mwyaf yr 20fed a’r 21ain ganrif - dyn sydd, drwy’i droeon ymadrodd ysbrydoledig, yn creu delweddau sy’n aros yn y cof, a dyn sy’n wirioneddol ddilys yn yr hyn y mae’n ei ddweud ac yn ei wneud?Fodd bynnag, ar ôl adfyfyrio am beth amser, ces i fy nghyffroi drwof - efallai mai naratif ein hoes ni yw diffyg llwyr o ran dialog rhwng gwahanol actorion ynghylch yr hyn sydd o bwys. Yn oes y talpiau sain llai-lai, nid ydym ni’n trafod syniadau mwyach.

“Mae’r gyfres ddogfen hon yn gyfle i wneud hynny, i drafod syniadau Satish yn egnïol ymysg ein gilydd a gyda phobl eraill, i roi terfyn am ennyd ar yr ymosod beunyddiol ar y synhwyrau ac i adfyfyrio ar y cyflwr dynol. Wedi’r cwbl, yng ngeiriau Satish, ‘ynni dynol yw ffurf bwysicaf ynni adnewyddadwy’.”

Meddai Fern Smith, cyd-gynhyrchydd y gyfres a Chyfarwyddwr Creadigol Emergence: “Rydym ni’n byw mewn oes ansicr, ac eto nid oes gennym ni’r arweinyddion gwleidyddol sydd eu hangen er mwyn tynnu ein planed ni yn ôl o ymyl dibyn argyfwng ecolegol, cymdeithasol ac economaidd. Mae’r sefyllfa hon yn gadael llawer ohonom ni’n teimlo ein bod ni wedi ein hynysu, a bod pob grym wedi’i dynnu oddi arnom ni. Y neges sydd wrth wraidd athrawiaeth Satish yw bod unigolion yn gallu newid y byd er gwell, a’u bod nhw yn gwneud hynny. Mae e’n enghraifft fyw o wireb Gandhi bod pob un ohonom ni’n “gallu bod y newid yr hoffem ni ei weld yn y byd”.Ar adegau fel hyn, mae angen cael ein hysbrydoli i newid ar bob un ohonom ni - ac mae Satish yn un o’r athrawon mwyaf ysbrydoledig y mae’r byd wedi’i weld erioed.

“Ein nod drwy’r ffilmiau hyn yw dwyn geiriau ac athrawiaethau Satish i sylw'r gynulleidfa fwyaf posibl, gan greu, ar yr un pryd, gymynrodd o’i ddysg gydol oes ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Yn y gyfres hon rydym ni’n gweld Satish yn cyfleu ei athroniaeth mewn modd na welwyd o’r blaen, drwy chwe awr o drafodaethau dwys sy’n ein goleuo ac yn ein cyfoethogi.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.