Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llwyddiant i Bawb yn dod â’i Rhaglen Ysgolion, sydd Eisoes wedi Ennill Gwobrau, i Gymru


01.10.2014

Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn falch o fod yn rhan o lansiad swyddogol rhaglen Llwyddiant i Bawb yng Nghymru, sef Llwyddiant i Bawb Cymru, yfory (2il Hydref) yn Adeilad Pierhead Bae Caerdydd. Cefnogir y digwyddiad gan Christine Chapman AC.

Ers mis Ionawr eleni, mae cynllun peilot llwyddiannus o Llwyddiant i Bawb wedi bod yn rhedeg gyda Chonsortiwm Canolog y De mewn 14 o ysgolion Braenaru yn yr ardal, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, consortia addysg rhanbarthol ac ysgolion yng Nghymru.

Sefydlwyd Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru. Mae’n cynrychioli ymrwymiad gan y prifysgolion i ddatblygu polisi, ymchwil cymhwysol ac arfer arloesol a fydd yn cyfrannu at wella cydraddoldeb o fewn system addysg Cymru.

Dengys data o ysgolion Braenaru cynnydd sylweddol mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg. Gwnaeth disgyblion ar y rhaglen un is-lefel o gynnydd y tymor, a fyddai’n arwain at un lefel Cwricwlwm Cenedlaethol o gynnydd y flwyddyn - sy’n gynnydd uwch na’r hyn a geir mewn ysgolion yn Lloegr.

Mae’r rhaglen Llwyddiant i Bawb yn rhedeg dros ddwy flynedd ac fe’i cyflwynir mewn partneriaeth gan ‘Pencampwr’ enwebedig yr ysgol a ‘Hyfforddwr Cyflawniad’. Mae’r fframwaith yn cysylltu pedair prif elfen o welliant ysgol:

• Arweinyddiaeth – gyda ffocws cryf ar welliant a arweinir gan ysgolion i drawsnewid deilliannau i ddisgyblion agored i niwed
• Addysgu a dysgu – gan gynnwys tracio, cynllunio a chyflwyno asesu a data
• Ymgysylltu â Rhieni – sgyrsiau strwythuredig gyda rhieni sy’n ffocysu ar ddeilliannau addysgol
• Deilliannau a chyfleoedd ehangach – gwella ymddygiad, presenoldeb a chyfranogiad ym mywyd yr ysgol

Dywedodd Sonia Blandford, sylfaenydd a Phrif Weithredwr Llwyddiant i Bawb: “Rydym wrth ein bodd i ddechrau ar bennod newydd o’n gwaith i gulhau’r bwlch a gwella deilliannau i blant a phobl ifanc agored i niwed a dan anfantais yng Nghymru. Mae ein Rhaglen Ysgolion yn cael effaith enfawr ar y plant a’r ysgolion sy’n cymryd rhan, gyda llawer o blant yn gwneud cynnydd cyflymach mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg na’u cyfoedion mewn ysgolion eraill. Rwy’n falch iawn ein bod yn cyflwyno Llwyddiant i Bawb Cymru i ysgolion yng Nghymru er mwyn helpu i wella cyfleoedd bywyd plant.”

 Bydd digwyddiad Dydd Iau yn cael ei gynnal yn Adeilad Pierhead ac yn dathlu gwaith caled yr ysgolion braenaru. Fe fydd yna berfformiad cerddorol gan fyfyrwyr Ysgol Gyfun Y Bari a ffilm gan Ysgol Gynradd Cadoxton. Bydd Brian Lamb OBE, Cadeirydd Llwyddiant i Bawb, Sonia Blandford, a David Egan, Cyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn bresennol ac yn annerch y gwestai, a byddwn hefyd yn clywed gan Mary Davis, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Bryn Hafren, ynglŷn â sut y mae’r rhaglen wedi eu helpu nhw i wella deilliannau eu disgyblion.

Gall ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghymru gofrestru nawr i ymuno â Rhaglen Llwyddiant i Bawb. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.afa3as.org.uk neu anfonwch e-bost, enquiries@afa3as.org.uk

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk