Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llwyddiant Myfyrwraig gyda Gwydr yn Ysgogi Comisiwn gan Hosbis


14.08.2014

Comisiynwyd myfyrwraig a raddiodd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ddiweddar i ddylunio ffenest wydr addurniadol newydd i hosbis yn Swydd Henffordd.

Dewiswyd dyluniad Nicolette Bromhead, a raddiodd mewn Gwydr yn 2014, ar ôl iddi anfon ei syniadau i’r gystadleuaeth flynyddol Cystadleuaeth Gwydr Pensaernïol Stevens 2012. Mae’r gystadleuaeth arobryn hon yn agored i fyfyrwyr ac artistiaid gwydr sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant o fewn y pum mlynedd diwethaf.  Er 2009 mae hon wedi bod yn un o’r cystadlaethau cenedlaethol ym mhortffolio World Skills UK, corff sy’n derbyn cefnogaeth Llywodraeth y DU ac sy’n cynnal cystadlaethau cenedlaethol i annog arfer gorau mewn galwedigaethau ymarferol a galwedigaethol.

Bob blwyddyn mae brîff y gystadleuaeth yn canolbwyntio ar leoliad go iawn ac yn 2012 dewiswyd Hosbis St. Michael gan y beirniaid.  Bydd yr Hosbis yn gofalu am 1300 o gleifion o Swydd Henffordd a’r siroedd cyfagos bob blwyddyn.  Mae’n cydweithio’n agos â’r claf a’i deulu i ddarparu pa gefnogaeth bynnag sydd ei hangen.  

Yn rhan o frîff cystadleuaeth Stevens, gofynnwyd i ymgeiswyr ddylunio ffenest dri metr o uchder ar gyfer derbynfa newydd i gleifion mewnol yn yr Hosbis.  Cyflwynwyd mwy na hanner cant o geisiadau a dyfarnwyd y comisiwn i Nicolette, a enillodd hefyd Wobr Crefftwaith y gystadleuaeth.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach mae’r panel yn barod i’w gynhyrchu a disgwylir ei osod yn yr Hosbis yn hwyrach yn y flwyddyn.

Meddai Nicolette, sy’n hanu o Sheffield ond bellach yn byw yng Nghastell-nedd:  “Pan ymwelais â Hosbis St Michael, ces i fy nharo gan yr awyrgylch digyffro a gofalgar a’r lleoliad tawel, felly meddyliais fod angen i'r dyluniad fod yn heddychlon iawn.  Ces i f’ysbrydoli gan ddail coeden ‘acer’ ar dir yr hosbis a dewisais hefyd ddod ag euro i’r dyluniad i gynrychioli edafedd euraidd y gymuned sy’n clymu’r Hosbis at ei gilydd.

“Roedd yn anrhydedd i gael fy newis ac rwy’n llawn balchder at fod yn rhan o hanes yr Hosbis.”

Meddai Ruth Denison, o Hosbis St Michael:  “Dewison ni ddyluniad Nicolette gan ein bod yn teimlo ei bod hi’n deall y brîff a gwaith yr Hosbis yn fwy na neb arall.

“Rydym yn awyddus i ddatblygu celf o safon, sydd â buddion therapiwtig, ar hyd ein hadeilad a'r tirlun allanol.  Yn ogystal â’r panel gwydr ar gyfer ein derbynfa, rydyn ni'n edrych ar bosibiliadau o ran ymestyn dyluniad Nicolette mewn i'r Caffi a chreu cofeb ar dir yr Hosbis.”

Mae Canolfan Gwydr Pensaernïol PCYDDS yn archwilio’r panel gwydr gwreiddiol a’r syniadau ar gyfer y nodweddion gwydr ychwanegol arfaethedig o fewn yr Hosbis. Sefydlwyd y Ganolfan fwy na deng mlynedd yn ôl er mwyn galluogi’r Brifysgol i reoli gweithgareddau masnachol yr adran wydr ac i ddarparu gwasanaeth ymgynghorol arbenigol i’r sector.  Mae’r Ganolfan yn darparu cymorth ar gyfer dylunwyr a gwneuthurwyr sefydlog a rhai sy'n dechrau dod i'r amlwg ym maes gwydr pensaernïol a gwydr lliw traddodiadol a chyfoes, ac mae'n rheoli prosiectau ar eu rhan.

Students’ Glass Success Prompts Hospice Commission

Nodyn i'r Golygydd

1. Llun: (ch i’r dd) Ruth Denison, Hosbis St. Michael; Alun Adams, Y Ganolfan Gwydr yn PCYDDS; a Nicolette Bromhead, a raddiodd o PCYDDS, gyda’r dyluniad gwydr a gomisiynwyd.

2. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.pcydds.ac.uk.

3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

4. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.