Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llwyddiant Myfyrwraig Ryngwladol yn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


18.06.2015

Yn rhan o ymrwymiad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Ryngwladoli ac i greu Dinasyddion Byd-eang, mae rhaglen astudio dramor hirsefydledig a nifer o raglenni cyfnewid dwyffordd gyda sefydliadau partner ar gael i fyfyrwyr. Mae’r rhaglen Astudio Dramor yn rhoi gwybodaeth academaidd gadarn i fyfyrwyr, ac mae’r trefniadau hefyd yn galluogi myfyrwyr i fwynhau’r amrywiaeth gyfoethog o brofiadau diwylliannol a chymdeithasol sydd ar gael yng Nghymru ac ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae gan y Brifysgol gysylltiadau yn UDA, Canada, yn Ewrop trwy raglen Erasmus a hefyd yn Tsieina trwy'r rhaglen Astudiaethau Tsieineaidd.

Yn ystod semester un y flwyddyn academaidd hon, roedd Colleen McCabe yn fyfyrwraig gyfnewid yng Nghaerfyrddin.   Ymunodd Colleen â PCYDDS o Brifysgol Wilkes Barre, Pensylfania, UDA.  Yn rhan o’i hastudiaethau academaidd dilynodd fodwl Rheoli Prosiectau gyda Glenn Behenna o fewn y Gyfadran Busnes a Rheolaeth.  

Ers hynny mae Colleen wedi bod yn llwyddiannus ym maes Rheoli Prosiectau, gan ennill y trydydd safle yn ei harholiadau talaith terfynol, gyda’r Clwb Busnes Phi Beta Lambda blaenllaw, a chyfle i fynd ymlaen i rownd derfynol genedlaethol UDA yn Chicago, Illinois.

Meddai Colleen:  “Mwynheais i ddosbarth Rheoli Prosiectau Glenn Behenna am ei fod yn rhoi llawer o gymorth i’w fyfyrwyr, roedd yn gymdeithasol iawn ac yn hawdd siarad ag ef.  Rwy’n teimlo bod ei gwrs wedi fy nysgu i edrych ar brosiectau mewn gwahanol ffyrdd, nid drwy ffeithiau a ffigurau’n unig.  Roedd wedi fy helpu i ddeall gwahanol agweddau ar fod yn rheolwr prosiectau y gallaf i eu defnyddio bellach yn fy mhrofiadau personol fel myfyrwraig ac fel gwraig fusnes yn y dyfodol.

“Rwy’n credu bod astudio yn PCYDDS wedi dangos safbwynt arall ar fywyd myfyriwr i mi.  Roedd yn wahanol iawn i’r UD i mi; doeddwn i ddim yn f’ystafell wely’n astudio drwy’r amser fel rwyf i yn fy Mhrifysgol yn yr UD. Roedd mwy o amser i ddod i adnabod fy nghyd-fyfyrwyr a thiwtoriaid yn PCYDDS ar sail fwy personol.  Mae byw mewn gwlad arall, er ddim yn hollol ar fy mhen fy hun, wedi fy nysgu i fod yn fwy annibynnol. Rwy’n teimlo ei fod wedi fy ngwneud i’n fwy dewr wrth wneud penderfyniadau a symud ymlaen gyda fy nghynlluniau i’r dyfodol ar ôl i mi raddio.  Rwy’n fwy agored i deithio a phrofi gwahanol bethau.”

Meddai Kath Griffiths, Swyddog Rhyngwladol:  “Roedd Colleen yn cyfrannu’n weithredol i’r dosbarth a chafodd ganlyniad cyffredinol da iawn.   Gobeithio bod profiadau dysgu Colleen ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yr Ysgol Busnes a’r modwl Rheoli Prosiectau yn benodol, wedi cyfrannu i’w galluogi i wneud yn dda ac i fynd ymlaen hyd yn oed ymhellach efallai.   Dymunwn y gorau iddi hi.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014