Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llwyddiant yng Ngwobrau Dylunwyr Newydd i Gyn-fyfyriwr Patrymau Arwyneb yn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


06.07.2015

Mae cyn-fyfyriwr a raddiodd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill Gwobr Dylunwyr Newydd Tigerprint yn Arddangosfa Dylunwyr Newydd yn Llundain. Meddai Catrin Jones, enillydd y wobr, a raddiodd mewn Patrymau Arwyneb: “Hoffwn ddiolch i Tigerprint am ddangos diddordeb yn fy ngwaith ac ynof i fel person – a diolch enfawr i’m tiwtoriaid a’m cyd-fyfyrwyr am eu cefnogaeth a’u hanogaeth ar hyd y ffordd.”

Mae’r wobr yn cynnwys gwobr ariannol o £500 a lleoliad gwaith â thâl am gyfnod o ddeufis, yn cynnwys llety yn rhad ac am ddim ger stiwdio Tigerprint yn Bradford. Mae Tigerprint yn is-gwmni i Hallmark, sy’n cynhyrchu rhoddion, teganau a deunydd ysgrifennu ar gyfer Marks & Spencer.

Mae’r arddangosfa Dylunwyr Newydd yn ddigwyddiad blynyddol lle bydd dros 3,000 o’r talentau graddedig mwyaf addawol ar gyrsiau dylunio blaenllaw ym Mhrydain yn arddangos eu gwaith.  Mae talentau addawol sydd wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant yn mynychu digwyddiad y Dylunwyr Newydd bob blwyddyn, o feysydd megis Gwydr, Patrymau Arwyneb, Darlunio, Dylunio Diwydiannol a Dylunio Graffig.  Rhoddir cyfle i fyfyrwyr arddangos eu gwaith i fusnesau, buddsoddwyr a recriwtwyr. Yn y sioe ceir popeth o decstilau a gemwaith i ddylunio cynnyrch a darlunio.  

Aeth Catrin yn ei blaen i ddweud:

“Roedd y cwrs yn y Drindod Dewi Sant yn wirioneddol wych; mae’r tiwtoriaid mor ymroddgar a chawsom gyfleoedd amhrisiadwy i ymgymryd â phrosiectau allanol. Roedd yn rhaid i ni weithio’n galed, ond fe wnaeth hynny ein paratoi ar gyfer y byd go iawn. Roedd ymdeimlad gwych o gymuned ar y cwrs hefyd, gyda phawb yn gweithio gyda’i gilydd.  Roedd gennym ni stiwdio arbennig hefyd.”

Meddai beirniaid y Dylunwyr Newydd: “Roeddem wrth ein bodd â hyblygrwydd gwaith Catrin. Roedd ei hymagwedd fasnachol at ddylunio’n dangos angerdd a phroffesiynoldeb gwych gyda defnydd da o gyfansoddiad lliw a sylw i fanylder.”

 Meddai Georgia McKie, uwch ddarlithydd mewn Dylunio Patrymau Arwyneb yn y Drindod Dewi Sant:

“Mae’n debygol mai Catrin yw un o’n myfyrwyr mwyaf llwyddiannus erioed.  Yn yr ail flwyddyn enillodd gystadleuaeth i gynhyrchu props ar gyfer set y rhaglen deledu Da Vinci Demons.  Enillodd brosiect byw gyda chwmni Toast, cwmni dillad a ffordd o fyw moethus, a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â’r rhaglen Patrymau Arwyneb.

“Yn y drydedd flwyddyn enillodd friff byw Per Una i lunio print ar gyfer dillad menywod, prosiect a sefydlwyd gan M&S ar gyfer y cwrs Patrymau Arwyneb a arweiniodd at leoliad gwaith mis o hyd yn eu pencadlys yn Llundain. Yn gynharach eleni fe’i dewiswyd i gynrychioli’r brifysgol yn Indigo Paris, ffair fasnach ffasiwn a thecstilau ryngwladol Premiere Vision. Roedd mewn sefyllfa dda i wneud hyn gan iddi dreulio’r haf y llynedd ar leoliad gwaith gyda stiwdio dylunio Amanda Kelly yn Llundain.

"Mewn ymateb i’w sioe raddio yn Abertawe cafodd ei dewis ar restr fer Oriel Mission ar gyfer Gwobr Jane Phillips a bydd yn arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe ym mis Gorffennaf. Gwyddom yn gynnar iawn ei bod yn dalentog ond mae’n wych o beth gweld hyn yn cael ei gadarnhau gan gymaint o weithwyr proffesiynol allanol yn y diwydiant.  Mae wedi defnyddio’r cwrs yn arbennig o dda, mae wedi datblygu’r sgiliau i ddehongli’r holl friffiau a roddir ac mae’n ddylunydd hynod o amryddawn.

"Mae ganddi nifer o gyfleoedd cyffrous o’i blaen yn cynnwys cyfleoedd gyda nifer o gwmnïau eraill, ond ar yr un pryd mae’n ddigon hunanfeddiannol i ddatblygu’r gwaith arloesol mae wedi’i gynhyrchu eleni dan ei henw’i hun."

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014