Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llwyddiant Ysgol Haf Ryngwladol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Gynaliadwyedd


19.06.2015

Yn ddiweddar cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Ysgol Haf Ryngwladol lwyddiannus ar Gynaliadwyedd gyda myfyrwyr o Goleg Mihangel Sant, Vermont.

Ymwelodd deuddeg myfyriwr a dau aelod o’r staff o Goleg Mihangel Sant â PCYDDS yn ystod mis Mai ar gyfer cwrs astudio tramor pythefnos a ganolbwyntiai ar y modd y mae Cymru wedi ymgorffori cynaliadwyedd ecolegol ar draws ei diwylliant, ei sefydliadau, ei chelfyddyd a’i pholisïau. Daeth Coleg Mihangel Sant at PCYDDS am ei fod yn ymwybodol o'r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) a’i ymrwymiad i gynaliadwyedd. Roedd y cwrs yn cynnwys astudiaethau maes diwylliannol ac amgylcheddol, darlithoedd gwadd ar y safle a chydweithredu a chyfnewid ymchwil a phrosiectau artistig.

Nod yr Ysgol Haf Ryngwladol ar Gynaliadwyedd yw rhoi gwybod i fyfyrwyr gwadd am y gwahanol safbwyntiau ar gynaliadwyedd yng Nghymru trwy lygaid diwylliannol, ecolegol, gwleidyddol, daearyddol, ac artistig.

Meddai Gwen Beynon, Cyfarwyddwr Rhaglen Celf a Dylunio a chwaraeodd ran allweddol yn y gwaith o drefnu’r Ysgol Haf:

“Roedd yr Ysgol Haf yn llwyddiant ysgubol i bawb fu’n rhan o’r peth. Roedd yn ffordd arbennig o gyfathrebu â sefydliad rhyngwladol a rhoddodd gyfle i fyfyrwyr ddysgu am ddull Cymru a PCYDDS o ymdrin â chynaliadwyedd a gwerthfawrogi’r dull hwnnw.  Braf iawn oedd clywed argraffiadau cadarnhaol y myfyrwyr am ein hagwedd at gynaliadwyedd; roedden nhw’n canmol yn barhaus y modd yr ydyn ni’n cofleidio cynaliadwyedd ar amrywiaeth o lefelau. Roedd yn hyfryd cydweithio a chydweithredu â staff Mihangel Sant, Jeffrey Ayres, Deon y Coleg ac Athro yn yr Adran Gwyddor Wleidyddol a Jonathan Silverman, Cadeirydd yr Adran Addysg a Chydlynydd y Rhaglen Celfyddydau mewn Addysg.    

“Roedd y myfyrwyr yn edmygu’r ffaith ein bod ni’n mynd i’r afael â chynaliadwyedd o ran diwylliant, diwydiant ac iaith – nid ailgylchu yn unig amdani.  Gwnaeth eu hymateb cadarnhaol nhw i mi sylweddoli pa mor dda rydyn ni’n ei wneud ar raddfa fyd-eang cynaliadwyedd.

“Fel rhan o’u gwaith academaidd, roedd disgwyl i’r myfyrwyr roi dau gyflwyniad yr un. Cafodd eu cyflwyniadau terfynol eu rhoi ar ddiwedd y daith, roedden nhw’n wych. Roedd yn glir bod y myfyrwyr wedi dysgu llawer a’u bod nhw ar dân dros ein hagwedd ragweithiol ni at gynaliadwyedd. Roedd hefyd yn hyfryd gweld yr argraff ddofn a wnaeth arfordir a thirwedd Cymru arnyn nhw.”

Meddai Kath Griffiths o’r Swyddfa Ryngwladol yn PCYDDS a weithiodd yn agos gyda Gwen Beynon i ddatblygu’r rhaglen:

“Roedd rhaglen yr Ysgol Haf yn orlawn ac yn amrywio’n fawr iawn gan sicrhau bod y myfyrwyr yn cael cwmpas gwybodaeth eang. Cynhaliwyd nifer o sesiynau panel, gan fynd i’r afael â materion megis Cynaliadwyedd Lle a gynhwysai brif anerchiad agoriadol ar ddull PCYDDS a Chymru ynghylch cynaliadwyedd gan Gyfarwyddwr INSPIRE, Jane Davidson. Mewn ail sesiwn panel cafwyd 5 cyflwyniad gan bobl sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda chynaliadwyedd gan gynnwys Joanna Lane o Forlyn Llanw Bae Abertawe a Haf Leyshon o Gyfoeth Naturiol Cymru.

“Aeth teithiau maes i Big Pit a’r Senedd, bu taith gerdded ar draws Bannau Brycheiniog gyda Gruff Owen, Swyddog Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol PCYDDS, a phenwythnos yn Sir Benfro a oedd yn cynnwys aros dros nos ar Ynys Skomer. Bu ymateb y myfyrwyr yn gadarnhaol ac yn ysbrydoledig dros ben. Hon fydd y gyntaf o nifer o Ysgolion Haf o Fihangel Sant a dechrau cydweithrediad buddiol iawn yr ydyn ni yn PCYDDS yn edrych ymlaen ato’n fawr iawn.”

Maeddai myfyriwr a ddaeth i’r Ysgol Haf: “Cyffrowyd fy nghywreinrwydd academaidd gan rywbeth newydd bob dydd yn ystod ein hamser yn PCYDDS. Ar ôl dod adref, rwy wedi sôn wrth bawb sydd wedi fy holi i am fy nhaith, am gynaliadwyedd yng Nghymru. Roedd Jane Davidson yn ysbrydoliaeth anhygoel; mae ei gwaith hi wedi bod yn hwb i mi ddod â rhai o’i syniadau hi i fusnes fy rhieni er mwyn eu helpu nhw i greu cwmni mwy cynaliadwy. Bob dydd roeddwn i’n rhyfeddu at angerdd y darlithwyr a harddwch y dirwedd.”

Enillodd yr Ysgol Haf Ryngwladol ar Gynaliadwyedd Wobr Arbennig Effaith Werdd, sy’n cydnabod ymrwymiad i gynaliadwyedd trwy brosiectau allgyrsiol.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014