Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Llywodraeth Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn llofnodi cytundeb Partneriaeth Arloesi’r Glannau


06.02.2015

Heddiw, mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ac Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes wedi llofnodi cytundeb i gydweithio er mwyn gwneud y gorau posibl o’r effaith gadarnhaol y mae Ardal Arloesi Glannau Abertawe yn ei chael ar y ddinas ac ardal ehangach Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Bydd Partneriaeth Arloesi’r Glannau yn cyfuno adnoddau’r ddau sefydliad er mwyn ailddatblygu rhanbarth SA1 y ddinas. Y nod yw ei gwneud yn haws i gymunedau a chyflogwyr lleol gyrraedd at addysg uwch a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau, gwella cyflogadwyedd graddedigion y brifysgol a sicrhau bod y brifysgol yn manteisio i’r eithaf ar ei gallu i drosglwyddo gwybodaeth er mwyn adfywio economi Dinas-ranbarth Bae Abertawe. Mae’r cynlluniau uchelgeisiol hefyd am gadarnhau enw da Abertawe fel dewis rhagorol i fyfyrwyr y rhanbarth a thu hwnt, drwy gynnig dulliau dysgu ac addysgu arloesol sy’n helpu’r sector addysg a’r diwydiant i ryngweithio.

Mae prif elfennau’r cytundeb yn cynnwys datblygu’r cynllun meistr SA1 i adlewyrchu cyd-flaenoriaethau economaidd ac addysgol newydd yn ogystal ag ymgysylltu â busnesau a diwydiant mewn dull cydweithredol. Bydd hefyd yn hybu entrepreneuriaeth a chyfleoedd ymchwil a masnacheiddio yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a phortffolio academaidd y brifysgol a bydd y ddau sefydliad yn cyd-fuddsoddi mewn seilwaith hefyd.

Nod Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw datblygu arbenigedd a thechnoleg fydd yn denu cwmnïau, partneriaethau a buddsoddiad o’r sector preifat. Byddan nhw’n gwneud hyn mewn meysydd disgyblaeth allweddol fel ynni’r llanw - ar y cyd â Morlyn Llanw Bae Abertawe, dylunio diwydiannol a pheirianneg, menter ac entrepreneuriaeth a thrwy ddatblygu Ysgol Bensaernïaeth newydd, ym maes cynaliadwyedd a’r amgylchedd adeiledig.

Dywedodd y Gweinidog: “Mae gan Lywodraeth Cymru berthynas dda iawn gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant felly rwy’n falch iawn ein bod yn gallu ei helpu i gyrraedd y nodau uchelgeisiol hyn. Mae’r cytundeb hwn yn gyfle heb ei ail i ni gefnogi busnesau, y sector academaidd ac economi ehangach Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

“Mae Prifysgolion Cymru’n gwneud yn arbennig o dda ym maes ymchwil a gall help Llywodraeth Cymru fod yn gatalydd i ddatblygu partneriaethau cryf a gweithredol gyda busnesau all droi’r gwaith ymchwil yn fusnesau proffidiol. Bydd canolbwyntio ar y gweithgaredd hwn yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe, lle mae ymchwil a busnes yn gallu gweithio’n agos â’i gilydd, yn helpu i gryfhau’r cysylltiadau hyn yn ogystal â chreu swyddi a gweithgareddau addysgol i bobl leol.”

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn falch iawn i gael y cyfle hwn i gydweithio â Llywodraeth Cymru yn adfywio ardal sydd wedi chwarae rhan mor bwysig yn hanes a threftadaeth forol Abertawe. Ein nod yw harneisio tirwedd naturiol y rhan hon o’r ddinas sy’n cael ei thrysori gymaint a’i defnyddio i wneud y profiad y mae pobl yn ei gael yn y brifysgol yn un arbennig iawn. Mae ein cynlluniau i ddefnyddio dulliau dysgu ac addysgu arloesol a llunio partneriaethau â chyflogwyr a Dinas a Sir Abertawe yn uchelgeisiol iawn. Ein nod yw rhoi profiad i bobl o’r brifysgol sy’n sicrhau bod Dinas-ranbarth Bae Abertawe a’i chymunedau yn gynaliadwy, gan gynnwys staff, myfyrwyr a graddedigon.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Steven Stokes
Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
07872 423788
steven.stokes@uwtsd.ac.uk