Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Mam a Merch yn Graddio gyda’i Gilydd


07.07.2015

Mae mam a merch wedi graddio gyda’i gilydd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Graddiodd Ann Davies a'i merch Gwenllian heddiw, y ddwy wedi astudio y Cwrs BA Plentyndod Cynnar. Ers dechrau ar y cwrs mae’r  tîm mam a merch wedi agor meithrinfa gofal plant o’r enw Cwtsh y Clos, ar fferm y teulu yn Llanarthne, Caerfyrddin.

Dywedodd Ann: "Roedd graddio gyda'n gilydd yn brofiad wych; rydym wedi mwynhau y diwrnod ac yn falch iawn i gwblhau'r cwrs."

Agorodd Ann a Gwenllian Cwtsh y Clos mis Medi diwethaf, mae wedi ei leoli ar y fferm teulu yn Llanarthne lle mae plant yn gallu chwarae a dysgu mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Trwy logi staff cwbl gymwys i ymuno a’r tîm roedd modd agor y feithrinfa mis Medi diwethaf tra roedd Ann a Gwenllian dal yn astudio yn y 3edd flwyddyn.

Dywedodd Ann: "Roedd y cwrs yn wych gan ei fod yn cynnig y llwybr confensiynol yn ogystal a llwybr dysgu hyblyg, roedd hyn yn ddelfrydol i mi gan fy mod hefyd yn gweithio fel athrawes cerdd teithiol. Dechreuodd Gwenllian ar y llwybr confensiynol ac wedyn newid i'r llwybr hyblyg unwaith agorodd y feithrinfa."

Luniwyd gradd Plentyndod Cynnar ar y Llwybr Hyblyg i gyfuno ymrwymiadau gwaith myfyrwyr ag astudio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae myfyrwyr yn mynychu darlithoedd a thiwtorialau yn ystod sesiynau gyda'r hwyr a min nos yn ogystal â nifer o weithiau a drefnir ymlaen llaw ar ddydd Sadwrn bob tymor. 

Dywedodd Gwenllian: "Mae rhedeg meithrinfa fy hun wedi bod yn freuddwyd i mi ers i mi fod yn ferch fach. Rydym am gynnig profiad tebyg i'r hyn yr oeddem wedi tyfu i fyny gyda yng nghefn gwlad Cymru- ardal wledig yn yr awyr agored gyda digon o le i chwarae a datblygu gydag amrywiaeth o brofiadau newydd i blant. Roedd yn fonws hefyd fod y cwrs yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg."

Ennillodd Ann Ysgoloriaeth JE Mock am Ymdrech sy’n cydnabod cyflawniad rhagorol, ymroddiad a gwaith caled .

Dywedodd Ann: "Roedd yn syndod llwyr i dderbyn y Wobr Ymdrech, rwyf yn teimlo mor freintiedig ac mae wedi gwneud y diwrnod yn fwy arbennig fyth . Rwy'n teimlo fy mod wedi cael y wobr hon ar ran pawb ar y cwrs, roedd y gwaith caled a chefnogaeth ymhlith y grŵp  yn wirioneddol ragorol a hoffwn longyfarch pawb ar y cwrs."

Mae'r BA Plentyndod Cynnar yn gwrs arloesol ar gyfer rhai sydd â diddordeb mewn darganfod sut mae plant ifanc yn datblygu ac yn dysgu. Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno mewn amgylchedd cefnogol, ymgysylltu ac yn archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant. Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi i ddod yn raddedigion hyderus a baratowyd ar gyfer gyrfaoedd amrywiol yn y dyfodol.

Mae'r radd amlddisgyblaethol yn golygu y gall myfyrwyr gael mynediad nifer o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd gan gynnwys rheolwyr meithrin, swyddogion blynyddoedd / datblygu plentyndod cynnar, bellach a darlithwyr addysg uwch a phersonél Canolfan Deulu.

Nodyn i'r Golygydd

1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998478 neu anfonwch e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag byddant yn cadw eu brand eu hun. Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.