Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Meithrinfa Y Gamfa Wen yn Dathlu Arolwg Llwyddiannus


24.08.2015

Mae Y Gamfa Wen - meithrinfa Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin - yn dathlu yn dilyn arolwg cadarnhaol iawn gan Estyn yn ddiweddar. Yn ôl yr adroddiad, mae'r feithrinfa yn cael ei hystyried fel lleoliad sydd â llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig sydd angen eu gwella’n sylweddol.

Mae'r Gamfa Wen yn feithrinfa ddydd bwrpasol a leolir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd wedi’i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Mae’r feithrinfa cyfrwng Cymraeg yn darparu amgylchedd diogel a chroesawgar gyda phlant yn derbyn y gofal a’r sylw gorau. Mae digon o le chwarae, tu fewn a thu allan, gyda chyfarpar o ansawdd uchel a staff cymwysedig.  Mae ar agor i bawb – plant myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd.

Yn dilyn yr arolwg, cafodd Y Gamfa Wen ei chanmol am yr ystod eang o brofiadau symbylol sy’n cael eu darparu ar gyfer y plant; am y cyfleoedd da i’r plant ddefnyddio eu medrau llafar Cymraeg mewn sefyllfaoedd gwahanol ac am y ddarpariaeth effeithiol ar gyfer datblygu medrau creadigol y plant. 

Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi’r ffaith fod gweithdrefnau adeiladol yn hybu ymddygiad o safon dda iawn ac yn canmol y ffaith fod y staff yn hyrwyddo ymwybyddiaeth y plant o bwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd.

Mae’r adroddiad yn parhau gan nodi’r berthynas dda iawn rhwng y plant a’r ymarferwyr, sy’n hybu hyder y plant tra’n canmol yr addysgu effeithiol sy’n sicrhau ymrwymiad gweithredol y plant yn eu dysgu.

Mae hefyd yn nodi’r ffaith hynod bwysig bod y lleoliad yn darparu amgylchedd hapus, gofalgar a chynhaliol i’r holl blant.

"Rydym yn hynod falch o'r adroddiad a gawsom gan Estyn," meddai Delyth Davies, Rheolwr Y Gamfa Wen.‌“Mae pawb wedi gweithio mor galed ac mae’r broses arolygu yn sicr wedi tynnu ni fel staff yn agosach fyth," ychwanega Delyth.

"Rydym yn falch iawn o ganlyniad yr adroddiad. Wrth gwrs mae’r ochr addysg yn bwysig, ac mae canlyniad yr adroddiad yn cynrychioli ein hymrwymiad i addysg, ond y flaenoriaeth i ni yw gofal, gofal am y plant - dyna beth sy’n dod yn gyntaf. Roedd yn braf clywed yr arolygwr yn dweud bod ein cariad at y plant mor amlwg i’w weld.

"Mae Y Gamfa Wen yn mwynhau archwilio'r awyr agored gyda’r plant. Pan rydym yn canolbwyntio ar bwnc, lan y môr er enghraifft, rydym yn cymryd y plant i'r traeth er mwyn iddynt gael profiadau ac i ddysgu trwy wneud yn hytrach na dysgu o weld ffotograff. Rydym yn gwrando ar y plant a'r hyn y mae ganddynt ddiddordeb ynddo ac yn newid ac addasu ein themâu yn unol â hynny, os byddwn yn synhwyro bod y plant yn cael diflasu yna rydym yn symud ymlaen i bwnc newydd."

Mae cynaliadwyedd wrth galon y Brifysgol ac mae Y Gamfa Wen yn hyrwyddo’r ethos hwn drwy roi llu o brofiadau ymarferol i’r plant – drwy annog plant i wastraff bwyd compost ac i ailgylchu. Mae'r plant hefyd yn plannu, tyfu a bwyta llysiau o ardd y feithrinfa.

Os oes gennych ddiddordeb i ddysgu mwy am wasanaethau Y Gamfa Wen ac os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â’r feithrinfa ar 01267 676645.

Nodyn i'r Golygydd

1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Uwch Swyddog Cyfathrebu

sian-elin.davies@pcydds.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.


3. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siartr hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.