Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Meithrinfa Y Gamfa Wen yn ennill Ail Faner Werdd Eco-Sgolion


15.12.2014

Mae Meithrinfa Y Gamfa Wen - meithrinfa Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar ei champws yng Nghaerfyrddin - yn dathlu ennill ei hail faner werdd Eco-Sgolion mewn tair blynedd.

Mae aelodau staff yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod trefn ddyddiol y feithrinfa yn un sydd o fudd i'r amgylchedd ac un sy’n dysgu’r plant am gynaliadwyedd mewn ffordd gyffrous a diddorol.

Drwy wneud hyn, mae ymrwymiad Y Gamfa Wen i'r amgylchedd wedi cael ei gydnabod gan raglen Eco-Sgolion sy’n cael ei rhedeg gan Cadwch Gymru'n Daclus - menter sy'n ysbrydoli plant i fod yn arweinwyr ‘newid’ yn eu cymunedau ac un sy’n ehangu dysgu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth er mwyn datblygu agweddau ac ymrwymiad cyfrifol, yn y cartref ac yn y gymuned ehangach.

"Mae derbyn ein hail Faner Werdd yn rhywbeth y mae Y Gamfa Wen a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn falch iawn ohono. Mae wedi bod yn fenter wych i bawb sy'n gysylltiedig ac mae'n hyfryd gweld y staff a'r plant yn gwneud newidiadau cadarnhaol i'r ffordd y maent yn gweithio ac yn chwarae," meddai Delyth Davies, Rheolwr Y Gamfa Wen.

"Mae hon yn fenter y mae plant oedran ysgol fel arfer yn cymryd rhan ynddi, felly rydym hyd yn oed yn fwy balch o'n cyflawniad gan fod ein plan ni o oedran meithrin. Mae'n ffantastig gweld y plant yn ymwybodol o gynaliadwyedd o oedran mor ifanc.”

Mae'r Gamfa Wen yn feithrinfa ddydd pwrpasol a leolir ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae wedi’i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Mae’r feithrinfa’n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle mae plant yn derbyn y gofal a’r sylw gorau. Mae digon o le chwarae, tu fewn a thu allan, cyfarpar o ansawdd uchel a staff cymwysedig -  ac mae’r oll yn cyfuno i ddarparu profiad cyfoethog i’ch plentyn. Mae croeso i bawb - plant myfyrwyr, staff ac aelodau’r cyhoedd.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r feithrinfa a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu, cysylltwch ag Y Gamfa Wen drwy ffonio 01267 676645 neu drwy e-bostio ygamfawen@tsd.uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476