Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Menna Elfyn yn dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas gyda chyfres o gomisiynau a digwyddiadau mawreddog


23.10.2014

Mae’r Athro Menna Elfyn – y bardd enwog a Chyfarwyddwr Rhaglen Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - yn dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas trwy fod yn rhan o ystod o ddigwyddiadau a fydd yn coffáu cyfraniad y bardd at fywyd diwylliannol Cymru, Prydain a thu hwnt.

Ddydd Llun, Hydref 27ain, can mlynedd i'r diwrnod y cafodd Dylan Thomas ei eni, bydd cerdd newydd a ysgrifennwyd gan Menna Elfyn yn cael ei chyflwyno i Lywydd Iwerddon, Michael D. Higgins, mewn cinio mawreddog yn Abertawe.

Wedi’i chomisiynu gan Gyngor Prydeinig, Iwerddon, mae gwaith Menna - a ysgrifennwyd yn wreiddiol yn Gymraeg - wedi cael ei gyfieithu i'r Wyddeleg a’r Saesneg a bydd yn cael ei gyflwyno i Arlywydd Iwerddon gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus. Carwyn Jones AC.

Mae Michael D. Higgins ei hun yn fardd uchel ei barch sydd wedi cyhoeddi nifer o weithiau ac mae’r Athro Menna Elfyn yn edrych ymlaen at groesawu'r Llywydd i Gymru gyda'i cherdd Gymraeg / Gwyddeleg / Saesneg.

"Roedd yn anrhydedd i dderbyn y comisiwn hwn, ac i ddathlu, trwy eiriau, y traddodiadau a’r cysylltiadau llenyddol arbennig sy'n bodoli rhwng Cymru ac Iwerddon," meddai'r Athro Menna Elfyn.

Y noson flaenorol (Hydref 26ain), ar noswyl pen-blwydd Dylan Thomas, bydd Menna Elfyn hefyd yn darllen un o'i cherddi mewn digwyddiad o'r enw, 'Death and Entrances’ yn Llundain.

Yn ystod noson llawn barddoniaeth, celf a cherddoriaeth, bydd naw o feirdd mwyaf poblogaidd Prydain yn perfformio gweithiau y maent wedi ysgrifennu yn benodol i ddathlu pen-blwydd Dylan.

Mae'r beirdd yn cynnwys Menna Elfyn, Gillian Clarke, Owen Sheers, Ruth Padel, Sue Hubbard, Patrick McGuinness a Clare Pollard a bydd gerdd olaf Dannie Abse, 'Soap Bubbles' a ysgrifennwyd ychydig wythnosau cyn ei farwolaeth hefyd yn cael ei darllen.

Mae’r artist, Dan Llywelyn Hall wedi creu darluniau yn ymateb i'r cerddi a byddant yn cael eu harddangos yn ystod y noson, a bydd y cerddor, Geraint Watkins hefyd yn perfformio.

Ac yn dilyn llwyddiant yr Ysgol Haf Ryngwladol Dylan Thomas gyntaf a gynhaliwyd ar gampws Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Gorffennaf eleni, yr mae’r Athro Menna Elfyn wrth ei bodd bod y rhaglen yn mynd i gael ei chynnig eto'r haf nesaf.

"Bu Ysgol Haf Ryngwladol Dylan Thomas yn llwyddiant mawr ac rwyf wrth fy modd bod y Brifysgol wedi penderfynu parhau â'r cwrs ac i adeiladu ar y cysylltiadau cafodd eu meithrin â chydweithwyr a myfyrwyr o Brifysgolion yn yr Unol Daleithiau.

"Profodd yr Ysgol Haf i fod yn bythefnos fywiog o gyflwyno ysbryd ac ymdeimlad o le i ddarpar awduron a llenorion - gan gynnwys llawer o fyfyrwyr o America - ac o ailddarganfod, drwy ymweliadau a gweithdai, waith Dylan Thomas a hanfod barddoniaeth fawr" dywed yr Athro Menna Elfyn.

"Mae De-orllewin Cymru yn rhan annatod o fywyd a gwaith Dylan Thomas a gan fod y Brifysgol wedi’i gwreiddio yn yr un ardal, roedd y syniad o ddathlu canmlwyddiant y bardd gydag ysgol haf yn un cyffrous,” ychwanega.

"Rydym bellach yn edrych ymlaen at ddatblygu rhaglen gyffrous ar gyfer Ysgol Haf 2015, gan ganolbwyntio ar rai o'n llenorion pwysig eraill a thrwy edrych ar y ffyrdd y mae tirwedd Cymru wedi siapio llenyddiaeth ein gwlad"

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Athro Menna Elfyn ac ynglŷn â’r rhaglenni Ysgrifennu Creadigol sy’n cael eu cynnig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i www.uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 0300 500 1822.

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@tsd.uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476