Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr Graddedig o PCYDDS wedi’i ddewis i gynrychioli’r DU mewn Gŵyl Gelfyddydau Ryngwladol


28.07.2015

Alexander Duncan, myfyriwr graddedig o PCYDDS a’i osodiad cerfluniol CoveMae Alexander Duncan, sydd wedi graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi’i ddewis i gynrychioli Artistiaid Ifanc y DU yn arddangosfa Biennale Artistiaid Ifanc Mediterranea 17 ym Milan rhwng 22 a 25 Hydref 2015.

Mae arddangosfa Artistiaid Ifanc y DU yn gyfle i ymarferwyr creadigol ifanc rhwng 18 a 30 oed, y mae eu gwaith yn rhychwantu pob disgyblaeth greadigol, o’r celfyddydau gweledol i gerddoriaeth, perfformio a llenyddiaeth, arddangos eu gwaith mewn gwyliau cenedlaethol bob dwy flynedd yn Derby, Nottingham a Chaerlŷr. Dewiswyd Alexander ac 14 artist arall wedi iddynt gymryd rhan yng Ngŵyl Artistiaid Ifanc y DU yng Nghaerlŷr 2014 oherwydd barnwyd bod eu gwaith o safon neilltuol o ragorol.

Graddiodd Alexander o PCYDDS yn Abertawe â BA (Anrh) mewn Celf Gain yn 2007, ac aeth yn ei flaen i ennill MA mewn Cerfluniaeth o'r Coleg Celf Brenhinol yn 2015. Ac yntau’n gweithio’n bennaf mewn cerfluniaeth, ffotograffiaeth, gwrthrychau a geisir, fideo a lluniadu, fe’i ysbrydolir gan y byd naturiol ac effaith datblygiad dynol a diwydiannaeth ar y byd hwnnw. Yn arddangosfa Biennale Artistiaid Ifanc Mediterranea 17 bydd yn arddangos ei osodiad cerfluniol Cove, sy’n cynnwys dros 10,000 o ddarnau o bolywrethan ac ewyn polystyren a gasglwyd o draethau Abertawe.

Meddai Alexander: “Rydw i wrth fy modd i gael fy newis i fynd â’m gwaith i Milan. O ran datblygiad artistig, mae’n hanfodol cael ystod eang o bersbectifau ar eich gwaith, ac felly mae’r cyfle i drafod fy arferion gydag artistiaid o bob rhan o Ewrop yn fy nghyffroi i’n fawr. Ers i mi arddangos ‘Cove' yng Ngŵyl Artistiaid Ifanc y DU y llynedd, mae’r gwaith wedi’i ddewis ar gyfer y London Open yn Oriel Whitechapel, a nawr y BJCEM ym Milan. Rwy’n edrych ymlaen at gael golwg ar y gweithiau eraill yn yr arddangosfeydd, yn ogystal â ffurfio rhwydweithiau a chyflwyno fy ngwaith i’r curaduron.”

Dewiswyd yr artistiaid gan banel o Lysgenhadon Artistiaid Ifanc y DU, pob un ohonynt yn eu rhinwedd eu hun yn ymarferwyr creadigol sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol. Mae Mandy Barker yn ffotograffydd sydd wedi cyhoeddi’n rhyngwladol ac sydd wedi ennill Bwrsari Amgylcheddol y Gymdeithas Ffotograffig Frenhinol (2012), Gwobr LensCulture Earth (2015) a nifer o enwebiadau am y Prix Pictet. Mae Marcus Coates yn artist cyfoes y dyfarnwyd iddo Wobr Sefydliad Paul Hamlyn i Artistiaid (2008) a Gwobr Celf Sefydliad Daiwa (2009). Roedd hefyd ar y rhestr fer ar gyfer comisiwn y Pedwerydd Plinth yn 2013. Dawnswraig a choreograffydd yw Anna Williams y dyfarnwyd iddi wobr perfformio Prix Individuel (ADAMI) yn 1996 a’i henwebu am wobr y South Bank Show. Mae Tom Roden yn un hanner y cwmni theatr, comedi a dawns New Art Club, sydd wedi teithio’n rhyngwladol, wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer Gwobr Place (2004) ac wedi ennill Gwobr Comedi Gorau yr Edinburgh Spotlight (2010). Ar hyn o bryd mae’n Artist Cyswllt yn y Cambridge Junction a’r Curve Theatre yng Nghaerlŷr.

Eglura Rob Brannen, cadeirydd bwrdd Artistiaid Ifanc y DU, pam y mae cyfleoedd i arddangos o flaen cynulleidfaoedd rhyngwladol mor bwysig: “Gall adeiladu gyrfa fel artist annibynnol fod yn heriol i gychwyn. Mae Artistiaid Ifanc y DU yn cefnogi pobl ifanc greadigol ar adeg dyngedfennol yn eu gyrfa i sefydlu cysylltiadau ac arddangos eu gwaith yn broffesiynol. Trwy gymryd rhan ym Mediterrenea 17, gall yr artistiaid ifanc wneud hyn ar raddfa ryngwladol. Bydd y deialogau traws-ddiwylliannol a’r trafodaethau creadigol a gânt ym Milan yn helpu datblygu a ffurfio eu harferion celfyddydol ac yn rhoi iddynt gydnabyddiaeth ryngwladol werthfawr i’w gwaith.”

Cefnogir presenoldeb Artistiaid Ifanc y DU yn arddangosfa Biennale Artistiaid Ifanc Mediterranea 17 trwy gyllid gan Gyngor Celfyddydau Lloegr (ACE). Ym mis Mehefin 2014, derbyniodd Artistiaid Ifanc y DU £200,000 o gyllid gan ACE i gefnogi rhaglen weithgarwch estynedig a mwy cyfoethog. Bydd hyn yn cynnwys bod yn bresennol yn Biennales y BJCEM ym mis Hydref 2015 ac eto yn 2017 gyda grŵp newydd o artistiaid, a gaiff eu dewis o blith y cyfranogwyr yn Ngŵyl Artistiaid Ifanc y DU, Derby 2016.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, Steven Stokes, ar 01792 483695 / 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@uwtsd.ac.uk.