Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Daniel Rowbotham, yw Llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru.


08.12.2015

Cyhoeddwyd heddiw, (8/12/15), mai Daniel Rowbotham, myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin,  fydd Llywydd yr Urdd yn 2016.

Mae Daniel newydd gychwyn ei dymor fel Llywydd ac fe fydd yn ymgymryd â'i ddyletswyddau tra'n astudio BA Perfformio ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Mae Daniel hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Syr IfanC, sef fforwm ieuenctid genedlaethol yr Urdd, ers Ionawr 2015.

Meddai Daniel: “Mae'n fraint ac yn anrhydedd i mi dderbyn y rôl fel Llywydd yr Urdd am y flwyddyn nesaf. ‘Dwi wedi bod wrth fy modd gyda’r mudiad ers i mi gystadlu mewn amryw o bethau bob blwyddyn yn yr ysgol. Yn fwy diweddar, rwy wedi cymryd rhan mewn fforymau ieuenctid ac o hynny, gwirfoddoli ar nifer o weithgareddau, teithiau tramor, teithiau undydd, gweithgareddau chwaraeon, jamboris a theithiau Mistar Urdd.

“Ar hyn o bryd, rwy’n trefnu gweithgareddau Aelwyd y Drindod ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, ynghyd â chyd-arwain Aelwyd Myrddin, sydd yn cwrdd yn Yr Atom yn wythnosol. Fel Llywydd, ‘dwi eisiau parhau gyda'r gwaith anhygoel mae Bwrdd Syr IfanC wedi ei wneud hyd hyn, a sicrhau bod yna gyfleodd di-ri yn adran ieuenctid y mudiad.

“Mae’r rôl yn cynnwys cynrychioli aelodaeth y mudiad; mynychu cyfarfodydd Cyngor yr Urdd; parhau i wirfoddoli yn lleol; mynychu seremonïau gwobrwyo Eisteddfod yr Urdd, ac wrth gwrs, lledaenu’r gwaith anhygoel mae’r mudiad yn ei wneud. Yn ystod fy nhymor fel llywydd, byddaf yn cadw blog o fy mhrofiadau a'r gweithgareddau rydw i wedi bod ynghlwm â nhw.

“Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â’r Prif Weithredwr newydd. Rwyf hefyd am geisio parhau gyda’r gwaith dyngarol mae Rhun Dafydd, Llywydd 2015, wedi bod yn ei wneud.”

Dywedodd Anwen Eleri, Swyddog Datblygu Ceredigion yr Urdd, “Mi ydw i yn adnabod Dan ers blynyddoedd a mor werthfawrogol o’r gwaith gwirfoddol mae wedi ei wneud gyda ni dros y blynyddoedd.  Mae yn fachgen annwyl, cymwynasgar a hoffus iawn ac yn Gadeirydd gwych ar Fwrdd Syr IfanC.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014