Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyriwr yn YDDS yn codi arian i Ymddiriedolaeth Canser i Bobl Ifanc


15.12.2015

Bu un o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) yn rhan o ymgyrch i godi arian i Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau (TCT).

Bu Rachel Thomas, myfyrwraig BA Plentyndod Cynnar yn YDDS Caerfyrddin yn rhan o ymgyrch sydd wedi codi dros £10,000 i’r uned Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Ym mis Awst 2014 cafodd cariad Rachel, Timothy Mills, sydd bellach yn 21 oed o Arberth ddiagnosis canser lymffoma.  Roedd Tim yn hoff iawn o chwaraeon ac wedi cwblhau ei Hanner Ironman cyntaf bythefnos cyn y diagnosis. Yn dilyn y diagnosis, trosglwyddwyd Tim i Ysbyty’r Waun yng Nghaerdydd lle cafodd 8 mis o driniaeth ddwys. Bellach mae Tim yn dilyn rhaglen gynnal dwy flynedd a hanner lle caiff gemotherapi unwaith y mis.

Meddai Rachel: “Pan gafodd Tim ei ddiagnosis, penderfynodd un o ffrindiau’r teulu i drefnu grŵp o’r enw ‘Rhedwyr Tim’ i gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref 2015. Cymerodd ugain o aelodau’r teulu a ffrindiau ran, a phob un yn codi arian i TCT. Cafodd cyfanswm o £4,198 ei godi. Cawson ni hefyd ddawns gwisg ffansi elusen. Fi, fy nhad Adrian Thomas, Tim a’i fam Alison Mills a’i trefnodd i godi arian i TCT. Cafodd y digwyddiad hefyd gefnogaeth Ymddiriedolaeth Princes Gate. Cyfanswm yr arian a godwyd o’r ddawns oedd £8,400 ac rydyn ni’n falch iawn o hyn. Mae Tim yn gwneud yn dda iawn ar hyn o bryd ond mae ffordd bell ganddo i fynd gyda’r cemo, diolch i bawb am eu rhoddion a’u cefnogaeth.”

Meddai Victoria Jones, Cydlynydd Codi Arian Lleol i TCT: "Mae TCT yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o godi  arian i gefnogi Tim Mills. Bydd yr holl arian a roddwyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ledled De Cymru."

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 07449 998 478 neu anfonwch e-bost at: sara.f.jones@uwtsd.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014