Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwraig y Brifysgol yn cynrychioli Cymru yn Senedd Ieuenctid y Gymanwlad


11.12.2015

Mae myfyrwraig yn ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn cynrychioli pobl ifainc Cymru yn seithfed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad (SIG) a gynhaliwyd yn Awstralia yn ddiweddar.

Alexandra Atkins

Cynrychiolodd Alexandra Atkins, sy’n astudio Gwaith Ieuenctid a’r Gymuned yn y Brifysgol, Gymru yn Narwin, Awstralia ar ran Cangen Cymru o Sefydliad Seneddol y Gymanwlad. Cafodd ei dewis yn dilyn cais cystadleuol a chyfweliad gan bedwar aelod o’r cynulliad.

Pwrpas SIG yw caniatáu i bobl ifanc ardraws y Gymanwlad i gael profiad o fywyd gwleidyddol mewn lleoliad seneddol ffug. Roedd hyn yn cynnwys creu pleidiau gwleidyddol, ysgrifennu maniffesto, edrych ar bolisïau, sefydlu Llywodraeth a Gwrthblaid, trafodaethau a chwestiynau a chreu deddfau.

Eleni, fe gynhaliwyd hyn o fewn Cynulliad Deddfwriaethol Talaith Gogleddol Darwin.

Dywedodd Alexandra “Cyn i’r broses wleidyddol ddechrau cawsom ein rhannu i mewn i’n pleidiau gwleidyddol dewisol – naill ai Ceidwadwyr neu Flaengarwyr. Roedd modd inni ddewis ein pleidiau ar ôl darllen y maniffesto yr oeddent wedi darparu ar ein cyfer. Roedd yno hefyd gyfranogwyr a oedd am sefyll fel Annibynwyr. Fe ymunais i â’r Ceidwadwyr – Plaid Unedig y Gymanwlad, gan ffurfio llywodraeth leiafrifol a chefais fy ethol fel Gweinidog Materion Ieuenctid.

Dywedodd am ei hetholiad i gynrychioli Cymru “Pan gysyllton nhw â fi i ddweud mod i wedi cael fy newis i fynychu SIG roeddwn wrth fy modd ac yn hapus dros ben. Ar y cyfan mae’r profiad wedi newid fy mywyd. Roedd yn gyfle gwych a alluogodd imi ddysgu cymaint am fy ngalluoedd a’m cryfderau. Rhoddodd hefyd y cyfle imi deithio i bendraw’r byd a chyfarfod gyda phobl o’r Gymanwlad a dysgu am weithdrefnau seneddau”.

Mae Alexandra yn Ofalwraig Ifanc sy’n gweithio i Ganolfan Gofalwyr Abertawe fel Gweithwraig Gofalwyr Oedolion ac mae’n Weithiwr Ieuenctid Merched a Mixtup ar gyfer y Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig. Mae hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru a hi a ysgrifennodd a golygodd adroddiad ynglŷn â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ar ran pobl ifanc Cymru. Fe gyflwynodd yr adroddiad i Bwyllog y Cenhedloedd Unedig yn Genfa fis Hydref diwethaf.

Dywedodd Steven Stokes, Uwch Swyddog Cyfathrebu’r Brifysgol a chyn Gadeirydd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe “Mae Alexandra yn ferch arbennig iawn. Er ei bod yn Ofalwraig Ifanc ac yn astudio ar gyfer gradd, mae hi'n dal yn ffeindio amser i gefnogi nifer o fudiadau ac elusennau - gan gynnwys Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe. Mae Alex yn gweithio'n ddiflino i helpu eraill ac mae ganddi ymdeimlad cryf o gyfiawnder cymdeithasol. Fedra i ddim meddwl am neb gwell i fod llais dros pobl ifanc ar draws Cymru.”