Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr ar Daith i Mars wrth Ddathlu Ennill Gwobr


17.03.2014

Tîm o fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yw’r tîm cyntaf o brifysgol yng Nghymru i ennill cystadleuaeth farchnata flaenllaw i fyfyrwyr y DG. Y Sefydliad  Marchnata Siartredig (CIM) sy’n cynnal y gystadleuaeth ar y cyd â Mars Petcare UK.

CIM

‘The Pitch’ yw enw’r gystadleuaeth nodedig ac mae’n ceisio darparu cyfle ar gyfer marchnatwyr ifanc i ddatblygu eu profiad a'u sgiliau ac ehangu’r profiad angenrheidiol hwnnw yn y byd go iawn y mae'i angen er mwyn ffynnu yn y diwydiant marchnata.

Roedd cynnig PCYDDS yn ymdrech cydweithredol rhwng y Gyfadran Busnes a Rheolaeth a'r Gyfadran Celf a Dylunio.  Roedd ‘Tîm y Drindod’, sef y tîm buddugol, yn cynnwys myfyrwyr rheolaeth marchnata Alex Evans a Jonathan Jones a myfyriwr dylunio ar gyfer hysbysebu Daniel Short.  

Roedd gofyn iddynt ddefnyddio’u creadigrwydd i ddatblygu ymgyrch arloesol mewn cyd-destun busnes go iawn ar gyfer un o frandiau byd-eang Mars Petcare a chynnig eu syniad i banel o arbenigwyr.  Rhoddwyd prawf ar eu sgiliau marchnata gan eu bod wedi’u beirniadu ar eu dealltwriaeth a'u dehongliad o'r brîff, eu dawn greadigol, meddwl strategol, a’u harbenigedd arloesi ac ariannol.  

Cwtogwyd pedwar deg un o geisiadau i bump yn y rownd derfynol, a’r pump yn cynnig eu syniadau terfynol ym mhencadlys Mars Petcare yn Swydd Gaerlŷr yr wythnos ddiwethaf.  Creodd 'Tîm y Drindod’ ddewis newydd o fwydydd dan frand Pedigree a’i alw’n “Delect-a-bowls”.

Yn sgil eu llwyddiant mae'r myfyrwyr wedi ennill aelodaeth o CIM am ddeuddeg mis a phrofiad gwaith gyda Mars Petcare UK.

Meddai Alex Evans:  “Mae ennill y wobr hon yn ystod ein blwyddyn olaf yn gwireddu breuddwyd, daeth popeth roedden ni  wedi’i ddysgu at ei gilydd.  Roedden ni’n hyderus y gallen ni wneud argraff ar y beirniaid gyda’n brwdfrydedd a’n harloesedd, ond yn gwybod hefyd bod ymgeiswyr cryf iawn yn cystadlu yn ein herbyn."

Meddai Daniel Short:  “Mae hwn wedi bod yn ddigwyddiad arbennig i mi. Roedd hi’n wych fy mod yn dod o’r Gyfadran Celf a Dylunio ac yn gallu ychwanegu rhywbeth gwahanol i’r tîm. Roedd y sgiliau roedden ni wedi’u dysgu ar ein llwybrau gwahanol yn golygu ein bod ni oll yn ategu ein gilydd yn dda iawn, ac mae’r canlyniad terfynol yn brawf o hynny.”

Meddai Jonathan Jones: “Mae cael gwybod mai ni yw’r unig brifysgol o Gymru i ennill y wobr hon erioed yn ychwanegu at y balchder enfawr rydyn ni’n ei deimlo ar hyn o bryd.”

Meddai'r Athro Zeljko Sevic, Deon Busnes a Rheolaeth yn PCYDDS: “Mae prifysgol o faint YDDS yn caniatáu i ni ddatblygu’r berthynas draws-gyfadrannol, draws-blatfform hon gyda’r myfyrwyr a byddai’n fwy anodd i brifysgolion mwy o faint gyflawni hynny.  Mae gweld myfyrwyr yn croesi disgyblaethau ac yn ymwneud â phynciau eraill yn yr un modd â'r tri myfyriwr hyn yn rhywbeth rydyn ni wedi ymrwymo i'w wella ar gyfer ein myfyrwyr.  Does dim rhaid dweud ei fod yn cyfoethogi'u profiad dysgu.”

Meddai Will Fleming, Uwch Ddarlithydd PCYDDS a mentor tîm: “Unwaith eto mae’r ysbryd entrepreneuraidd Cymreig, sydd yn amlwg yn cael ei feithrin ar draws PCYDDS, wedi ennill y dydd a chredaf mai’r creadigrwydd hwn a aeth â’r penderfyniad o’u plaid yn ystafell y beirniaid.  Fel graddedigion byddan nhw’n asedau gwych i unrhyw gwmni y byddan nhw’n gweithio iddo.  Maen nhw’n destun balchder mawr i mi.”

Mae PCYDDS, dan arweiniad yr Athro Andy Penaluna, wedi bod ynghanol adolygiadau diweddar gan lywodraeth y DG yn ymwneud â newid ym maes addysg a datblygu sgiliau creadigol ar gyfer busnes.  

Meddai'r Athro Penaluna:  “Mae cymysgu busnes â chreadigrwydd yn rhan ganolog o genhadaeth strategol ein Prifysgol.  Mae myfyrwyr fel y rhain yn dangos bod y polisi’n gweithio. Yn sicr bydd y myfyrwyr hyn yn ôl gyda ni yn ein helpu i ddatblygu myfyrwyr eraill yn y dyfodol agos, oherwydd dyna un ffordd rydyn ni'n trawsnewid bywydau yn PCYDDS. Gwyddwn fod ein cyn-fyfyrwyr yn rhan annatod o’n dyfodol.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. Llun: Tîm y Drindod - (ch i dd) Daniel Short, Alex Evans a Jonathan Jones.
  2. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk
  3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin.  Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt.  Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  5. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun.  Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.