Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr BA Actio yn Mynd â’u Sioe i Ŵyl Ffrinj Caeredin


22.06.2015

Mae cwmni theatr ifanc sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr BA Actio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cychwyn ar eu prosiect cyntaf gyda’i gilydd yr haf hwn.  Bydd Laugh on the Edge Theatre yn mynd â’u sioe ‘old man's Gift’ i Ŵyl Ffinj Caeredin eleni.  Mae pedwar o fyfyrwyr BA Actio yn y sioe, sef Sara Heart, Lawrence Schrader, Daniel Sean a Sarah Beth.

Enw’r sioe yw ‘old man’s Gift’ ac mae’n gomedi du gwreiddiol am grŵp o ffrindiau sydd wedi trefnu parti pen-blwydd i’r hen ddyn, a fu yn eu cam-drin gynt.  Mae’u bwriadau’n llai na diniwed a rhoddir prawf ar berthnasau’r ffrindiau hyd at dorri wrth i hanner nos nesáu a phwysau eu cynlluniau lenwi’u meddyliau.

Bydd y sioe yn rhedeg am dair wythnos yng Ngŵyl y Ffrinj rhwng 8 a 29 Awst yn Venue 13.  

Mae’r cwmni theatr wedi cael cefnogaeth gan fyfyrwyr BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr sydd wedi bod yn creu ac yn dylunio’r set ynghyd â pharatoi ar gyfer yr arddangosfa ‘gwaith ar y gweill’ a gynhaliwyd y mis diwethaf.  Bydd y Brifysgol yn cyllido’r sioe’n rhannol, a bydd y cwmni theatr yn codi gweddill yr arian drwy ymgyrch gyllido torfol.  Gallwch fynd i’r wefan yma

 Meddai Sara Heart sy’n cynhyrchu, yn cyfarwyddo ac yn actio yn y sioe:

“Mae mynd â’r sioe i Ffrinj Caeredin yn codi ofn ac yn gyffrous ar yr un pryd.  Mae’n dasg frawychus am fod cymaint o waith ynghlwm wrth gynhyrchu sioe - dod o hyd i leoliad, gwneud gwaith i’r wasg a hysbysebu.  Er bod llawer o waith, mae’n gyfle gwych. Cawn lwyfannu’r sioe am 3 wythnos a gallwn wahodd asiantau, cael ein gweld a magu profiad.  Er gwaethaf yr holl waith caled sydd y tu ôl iddi, fyddwn i ddim yn ei cholli hi am y byd.”

Mae’r cwrs BA Actio yn Prigysgol Cymru Y Dridod Dewi Sant yn arloesol ac fe’i lluniwyd ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno cael gyrfa yn y diwydiant perfformio.  Mae’r radd yn taro cydbwysedd rhwng hyfforddiant galwedigaethol i actorion, astudiaeth gyd-destunol ac archwiliad creadigol o ddamcaniaeth ym maes perfformio. Byddai modd cymhwyso’r ystod o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau cyflwyno a gynigir mewn amryw o gyd-destunau gwaith.  Mae'r cwrs yn rhoi i’r myfyrwyr y profiad o gael eu haddysgu gan actorion ac ymarferwyr proffesiynol.

Aeth Sara yn ei blaen:  “Mae'r cwrs wedi addysgu technegau actio a chrefft llwyfan i mi, ond yr hyn sydd wedi bod hyd yn oed yn fwy pwysig yw ei fod wedi rhoi cyfle i mi roi cynnig ar bethau newydd ac ennill cymaint o brofiad â phosibl.  Yr hyn sydd wedi rhoi’r help mwyaf i mi wrth drefnu ein sioe yn y Ffrinj oedd gweithio gydag actorion a chyfarwyddwyr go iawn sy’n addysgu ar y cwrs.  Rydw i wedi dysgu cymaint am gyfarwyddo drwy weithio gydag Ioan Hefin, Eddie Ladd ac Elen Bowman, a phob un ohonyn nhw’n llwyddiannus iawn yn y diwydiant.   Hefyd ces i’r cyfle i fynd gyda Robbie Bowman, ein tiwtor actio, i Ffrinj Caeredin yn 2013 fel intern.  Roedd hyn wedi dysgu llawer i mi am y modd y mae’r Ffrinj yn cael ei gynnal a bydd y profiad yn ddefnyddiol iawn pan fyddwn ni i fyny yng Nghaeredin.”

Gŵyl Ffrinj Caeredin yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf yn y byd ac fe’i cynhelir bob mis Awst am gyfnod o dair wythnos.  Bob blwyddyn bydd miloedd o berfformwyr yn perfformio ar gannoedd o lwyfannau ar draws Caeredin, o enwau mawr y byd adloniant i artistiaid anhysbys sy’n ceisio meithrin eu gyrfaoedd.  Mae’r ŵyl yn cynnwys theatr, comedi, dawns, theatr gorfforol, syrcas, cabaret, sioeau plant, sioeau cerdd, opera, cerddoriaeth, y gair llafar, arddangosfeydd a digwyddiadau. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 trwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Fodd bynnag, bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014