Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Codi Arian am Beiriant Braille ar ôl Ymweld ag Ysgolion yn Lesotho


22.06.2015

Teithiodd myfyrwyr a staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i Lesotho yn neheudir Affrica yn ystod mis Medi'r llynedd.  Aeth wyth o fyfyrwyr BA Cynhwysiant Cymdeithasol, Addysg Athrawon a Phlentyndod Cynnar ynghyd â thri darlithydd ar yr ymweliad astudio â Lesotho, gan ymweld â chartref plant amddifaid, ysgolion ac ysgolion meithrin.  Mae Lesotho wedi’i dynodi’n un o’r gwledydd leiaf datblygedig gan y Cenhedloedd Unedig, a’r disgwyliad oes yno i lawr i 47 oed.  Mae'n wlad fynyddig hardd a’r enw a roddir arni’n lleol yw ‘Teyrnas yn yr Awyr’ neu ‘Teyrnas y Mynyddoedd.’

School Children in Lesotho

Roedd yr hyn a welon nhw yno wedi cyffwrdd â’u calonnau, ac ar ôl dychwelyd o Lesotho mae’r myfyrwyr wedi penderfynu codi arian i brynu peiriant Braille ar gyfer ysgol yr ymwelon nhw â hi, Canolfan Adnoddau’r Santes Bernadette i’r Deillion.

Meddai Ashleigh Davies, myfyrwraig BA Plentyndod Cynnar a aeth i Lesotho:

“Un o’r prif bethau i fy nharo i ar ôl ymweld â Lesotho oedd mor awyddus y mae’r plant i fynd i’r ysgol; byddai rhai plant yn cerdded am filltiroedd i gyrraedd yno.  Mae'r plant yn gwerthfawrogi addysg ac yn gwybod mor bwysig y mae hi.  Does fawr o adnoddau yn ystafelloedd dosbarth Lesotho.  Bu rhaid i ni wneud ein hadnoddau addysgu ein hunain allan o’r hyn oedd gyda nhw:  papur, poteli plastig wedi’u hailgylchu, pinnau ysgrifennu a phensiliau.  Gwnaeth hyn i mi sylweddoli ein bod ni yng Nghymru yn cymryd yr adnoddau sydd gyda ni'n ganiataol ac fel athro / athrawes does dim angen adnoddau soffistigedig arnoch chi o reidrwydd, eich dull chi o addysgu sy’n ennyn diddordeb y plant.

“Rydym ni wrthi’n codi arian i brynu peiriannau Braille i Ganolfan Adnoddau'r Santes Bernadette i’r Deillion, sydd ym Maseru.  Mae’r ganolfan yn darparu addysg gynradd a llety i blant â nam ar y golwg.  Dim ond ychydig o beiriannau Braille sydd ar gael i’r 70 o blant sy’n mynd i’r ysgol.  Mae peiriannau Braille yn costio oddeutu £200 yr un a hyd yn hyn rydym ni wedi codi £100.  Rydym ni’n codi arian drwy ofyn i bobl wisgo pinc a rhoi £1.  Hefyd os oes gan rywun ddiddordeb mewn gwau, neu os byddai’n hoffi dysgu gwau, gallan nhw ddod i adeilad Nora Isaac NIB02, rhwng 12:15 ac 1:15 ar ddydd Iau lle rydym ni’n gwau sgwariau unigol i greu blancedi a dillad i’r plant amddifaid.  Mae’n mynd yn oer iawn yn ystod y gaeaf yn Lesotho, fel y sylweddolais i yn ystod f’amser i yno.”

Alison Rees Edwards, Darlithydd yn y Brifysgol a gafodd y syniad o ddechrau clwb gwau, ac meddai:

“Cododd y syniad am glwb gwau ar ôl i staff a myfyrwyr ddod yn ôl o’u hymweliad a rhannu eu profiadau a’u lluniau o fabanod a phlant bach mewn dillad wedi’u gwau.  Yn fy meddwl i, byddai’r clwb gwau’n ffordd i staff a myfyrwyr ddod at ei gilydd unwaith yr wythnos a chyfrannu mewn unrhyw ffordd maen nhw’n gallu.  Mae rhai’n ymuno am gyfnod byr i wau / ddysgu gwau tra bod eraill yn rhoi cyfraniad bach.  Mae ar agor i weuwyr proffesiynol a dechreuwyr - mae pawb yn gwau sgwariau unigol a gaiff eu gwnïo at ei gilydd i greu blancedi i fabanod a phlant bach Lesotho.”

Bu’r Brifysgol yn gweithio’n agos â Dolen Cymru, elusen annibynnol sydd wedi meithrin dolen unigryw rhwng Cymru a Lesotho.  

Meddai Swyddog Addysg Dolen Cymru:

“Ymwelais i â’r myfyrwyr cyn iddyn nhw adael i roi gwybodaeth iddyn nhw am Lesotho a pha weithgareddau y gallen nhw’u gwneud yn ystod eu hymweliadau ag ysgolion.  Mae rhai wedi bod mewn cysylltiad ers dod yn ôl gan esbonio sut mae hyn wedi newid eu bywydau ac yr hoffen nhw aros mewn cysylltiad â Dolen Cymru.  Mae un myfyriwr hyd yn oed wedi datblygu gwers yng Nghymru ar sail y gwaith partneriaeth rydym ni wedi'i greu rhwng ysgolion ar Daith y Gwenoliaid.”

Meddai Caryl Monk, myfyrwraig ar y trip sydd hefyd wrthi’n codi arian:

“Roedd hi’n agoriad llygad i weld cynifer o blant yn cael eu haddysgu mewn un ystafell ddosbarth gan ddim ond un neu ddau o athrawon.  Mewn un ysgol yr aethon ni iddi hi roedd naw deg o blant mewn ystafell ddosbarth.  Rwyf i mor falch fy mod i wedi achub ar y cyfle a gynigiwyd gan y Brifysgol i ymweld â Lesotho, am ei bod hi’n bosibl na fyddwn i byth wedi gallu mynd i le mor brydferth ar fy mhen fy hun.   Bydd y profiad yma’n aros gyda mi am weddill fy mywyd.”

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013, unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siartr Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd hynaf ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt yng Nghymru a Lloegr. EUB Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol
  4. Ar 1 Awst, 2013 ymunodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond bydd yn cadw’i frand ei hun. Ymunodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014