Datganiadau i'r Wasg 2014-2015


Myfyrwyr Prifysgol yn cael eu canmol am eu rhan yn y ffilm ddiweddaraf am Dylan Thomas


28.11.2014

Gyda’r ffilm ddiweddaraf yn sôn am fywyd Dylan Thomas - Set Fire to the Stars - yn cael ei rhyddhau mewn sinemâu yr wythnos hon, mae cynhyrchwyr y ffilm wedi canmol y rhan bwysig y mae myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi chwarae i gael y ffilm ar y sgrin fawr.

Mae Set Fire to the Stars yn adrodd hanes John Malcolm Brinnin, bardd uchelgeisiol oedd yn byw yn Efrog Newydd yn y 50au sydd yn gweld ei fywyd yn troi ben ei waered pan mae’n treulio wythnos yn ceisio achub bywyd ei arwr, Dylan Thomas. Agorodd y ffilm mewn sinemâu ledled y wlad ddydd Gwener ddiwethaf (7 Tachwedd).

Cafodd Set Fire To the Stars ei ffilmio yn Abertawe yn gynharach eleni gan gwmni cynhyrchu Mad As Bird, a ffurfiwyd gan AJ Riach, Andy Evans, Celyn Jones (sy'n serennu fel Dylan Thomas) ac Andy Goddard. Mae'r pedwar wedi cael llwyddiant yn eu priod feysydd: actio, ysgrifennu, cyfarwyddo, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.

Dywedodd Edward Thomas, cyd-gynhyrchydd a’r dylunydd cynhyrchu gyda Bay Studios,: "Yn gweithio dan gyfarwyddyd griw profiadol a chefnogol, fe wnaeth agwedd broffesiynol, brwdfrydedd ac ymrwymiad myfyrwyr PCYDDS wneud cyfraniad gwerthfawr i Set Fire to the Stars . Roedd yn bleser gweithio gyda nhw ac rwy'n siŵr y bydd y profiad yn rhoi man cychwyn cofiadwy iddynt ar gyfer eu gyrfa.

"Mae’r partneriaethau parhaus rhwng Bay Studios â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  a Choleg Cerdd a Drama Frenhinol Cymru yn helpu i sicrhau bod myfyrwyr a graddedigion lleol talentog yn datblygu eu sgiliau arbenigol drwy ennill profiad amhrisiadwy yn y gweithle. Mae'r rhain yn unigolion a fydd yn y pen draw yn helpu i sicrhau dyfodol y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru."

Fe wnaeth un ar ddeg o fyfyrwyr PCYDDS weithio ar amrywiaeth o rolau gwahanol y tu ôl i'r llenni, gan gynnwys ffilmio, cynhyrchu sain, gwisgoedd, celfi ynghyd â phrofiad o weithio yn y swyddfa gynhyrchu.

Dywedodd Louise Sullivan, myfyrwraig Dylunio Celf Sylfaen o Abertawe: "Fe wnes i weithio gyda phobl garedig a chroesawgar iawn, fe wnaethant fy annog i ofyn cymaint o gwestiynau â phosibl ac i gymryd rhan mewn gwaith adrannau nad oeddwn yn gwybod cymaint amdanynt. Mae'r profiad wedi fy nghyflwyno i ffilmio proffesiynol, yn ogystal â dangos i mi'r math o yrfaoedd sydd ar gael o fewn y diwydiant.

"Fe wnes i hefyd ddysgu am y lefel o waith ymchwil sydd ei angen, yn ogystal â gweld cymaint o sylw maent yn rhoi i fanylion bob golygfa. Trwy'r cwrs rwy’n astudio gyda PCYDDS roedd gen i eisoes brofiad yn y broses o greu, gan ddefnyddio offer newydd a pheintio ar raddfa fawr, felly nid oeddwn yn nerfus am ei wneud ar y set."

Dywedodd Joseph Wynne, o Wrecsam, myfyriwr Cynhyrchu Teledu a Ffilm Ddigidol: "Fe wnes i fwynhau gweithio ar y ffilm ac mae'n ddechreuad gwych i fy ngyrfa. Dysgais gymaint yn ystod y cyfnod saethu o dair wythnos sydd wedi profi'n amhrisiadwy. Dyma oedd uchafbwynt fy mlwyddyn gyntaf ac mae wedi fy ysbrydoli i weithio'n galed ar fy nghwrs, i allu gweithio yn y diwydiant yn y dyfodol.

"Fe wnaeth y sgiliau wnes i ddysgu ar fy nghwrs yn ystod y ddau dymor cyntaf wirioneddol fy helpu pan ro’n i mewn sefyllfa brysur ar set. Rydw i mor falch o'r hyn yr wyf wedi ei gyflawni yn fy mlwyddyn gyntaf yn PCYDDS, ac rwyf mor falch o'r ffilm."

Dywedodd Julie Ashour, o Borth Tywyn  sydd wedi ennill gradd mewn Patrwm Arwyneb: "Fe wnes i fwynhau'r lleoliad gwaith yn fawr iawn. Rwyf yn ennill profiad amhrisiadwy trwy weithio ar set ffilm go iawn. Roedd yn llawer o hwyl ac roedd yn ddiddorol gweld sut mae pob un o'r gwahanol adrannau yn dod at ei gilydd fel wats. Roeddwn i'n teimlo'n ffodus iawn i allu gweithio ochr yn ochr, ac yn dysgu oddi wrth bobl dalentog iawn - pobl oedd yn hapus i rannu eu profiadau, eu gwybodaeth a'u sgiliau. Mae'r lleoliad gwaith wedi rhoi llawer mwy o hyder i mi yn fy ngwaith ac rwy'n gobeithio gwneud mwy o waith yn y diwydiant ffilm / gwisgoedd yn y dyfodol."

Nodyn i'r Golygydd

1. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

2. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fodd bynnag bydd yn cadw ei frand ei hun. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.